راه آسفالتي يا بتني؟
 
با توجه به افزايش سطح توليد سيمان در كشور و روند رو به افزايش آن و توجه به اينكه امكان صادرات كامل محصول مازادسيمان كشور به سهولت ميسر نيست، لازم است در زمينه كاربردهاي جديد سيمان در كشور بازانديشي نماييم تا بتوانيم براي سيمان اضافي موجود در بازار در حال و آينده زمينه مصرف مناسبي فراهم آوريم.
 
 
 
يكي اززمينه هاي كاربرد پر مصرف سيمان، كه در كشور ما از آن استفاده نشده است، كاربردسيمان در جاده سازي و به عبارت ديگر احداث جاده هاي بتني است. با توجه به عملكردنامناسب آسفالت در بسياري از جاده هاي كشور به نظر مي رسد مطالعه و بررسي در اين زمينه ضروري باشد.
 
 
 
ورود: ارزاني و فراواني سيمان، همراه با گران شدن قير و كيفيت پائين آسفالت جاده ها، اين فرصت را بوجود آورده است تا بتوان بتن راجايگزين (همراه) آسفالت نمود .
 
 
 
سابقه : با نگاه به تاريخ جاده سازي در جهان و به خصوص در ايران وبررسي كيفيت جاده هايي كه از سنگ و ساروج ساخته شده بودند، همگي حكايت از دوام وكارايي آن در شرايط متفاوت آب و هوايي مي كرد .
 
تعريف بتن:اختلاط ، با تركيب مناسبي از سيمان، سنگدانه و آب رابتنگويند.
 
 
 
تعريف آسفالت:اختلاط، با تركيب مناسبي از قير و سنگدانه را آسفالت گويند.
 
ملاحظه مي شود كه با همه تفاوت هايي كه از حيث تامين مواد اوليه و فراوري آنها وجود دارد، اما از بسياري جهات شبيه يكديگرند. امروزه بتن و محصولات آن، سنگ با اشكال گوناگون، آسفالت با انواع خواص در احداث جاده ها وخيابان ها، در بزگراهها و پياده روها، گاه حضوري پاياپاي و مكمل هم دارند.
 
 
متاسفانه در كشور ما ايران، درتمام سالهاي سازندگي، بعلت كمبود و گراني سيمان و همزمان ارزاني و فراواني قير و گازوييل، همراه با سهولت اجرا، باعث گرديدتا بجاي استفاده صحيح و مناسب از سه عنصر عمده راهسازي، عملا فقط آسفالت را تنهابكار بگيريم. اما واقعيت اين است كه راهسازي، بدون استفاده از بتن و سنگدانه (شكسته و يا شكل داده) ناقص وفاقد كارايي است. نتيجه همين است كه امروز انواع آسيب ها ونقصان ها را در تمام جاده ها و معابر برون شهري و درون شهري ملاحظه مينماييم.
 
 
 
معايب آسفالت
 
نشست، ترك، روراندگي، موج برداشتن، روان شدن قير، جداشدن سنگدانه، قير رفتگي، آسفالت كندگي، چاله شدن،آبگرفتگي، خشن شدن سطوح جاده ها و غيره كه اين معايب خود باعث:
 
از دست رفتن منابع ملي، استهلاك سريع وسايط نقليه و ناوگان حمل و نقل، مخاطرات و تصادفات جادهاي، كندي حركت و افزايش بار ترافيكي، افزايش هزينه هاي نگهداري و غيره كه همگي ناشي از چنين روش اجرايي و سهل انگاري در روش اجرايي است. طبعا آثار و عواقب اقتصادي واجتمايي آن غير قابل محاسبه و جبران است .
كاربرد بتن و سنگ، :كارايي و دوامآسفالت را دو چندان و بسياري از عيوب آنرا مرتفع مي سازد.
 
خواص مطلوب آسفالت
 
نرمي در حركت و آسايش راننده
 
رواني حركت خودرو وسهولت چرخش و حركت لاستيك، همراه با استهلاك كمتر
 
تجانس قير با آسفالت
 
انعطاف وشكل پذيري (الاست و پلاستيسيته) درزير عبور چرخ
 
بازگشت به بالا
 
 
 
 
 
 
 
خواص مطلوب بتن و سنگ
 
مقاومت مكانيكي و تحمل فشار و بار ترافيكي
 
مقاومت مكانيكي و تحمل كشش ناشي از تحرك و جابجايي زير سازي
 
عدم جدا شدن سيمان وسنگدانه، درصورت طرح اختلاط درست و اجراي مطلوب
 
چسبندگي خوب با زير سازي،بعلت تجانس با خاك
 
مقاومت خوب حرارتي در نوسانات حرارتي شب و روز و در طولسال (ظرفيت حرارتي بالا)
 
 
 
ضعف آسفالت
 
 
 
شكنندگي قير درسرماي زياد و رواني در گرماي زياد و آسيب آسفالت (در هر دو حالت ظرفيت حرارتي كم )
 
چسبندگي كم به زير سازي (قير پاشي كفايت از اين ضعف نمي آند)
 
مقاومت كم مكانيكي در تحمل فشار و كشش بار ترافيكي
 
مقاومت كم مكانيكي در تحمل كششناشي از جابجايي زيرسازي
 
 
 
ضعف بتن
 
 
 
لزوم طرح اختلاط واجراي مناسب با شرايط آب و هوايي و جلوگيري از ترك خوردگي
 
رواني كم در حركت خودرو و لغزيدن لاستيك

چنانچه به موارد ضعف و مطلوبيت آسفالت و بتن توجه شود، بيشتر به مكمل بودن و لزوم كاربرد همزمان آنها در راهسازي متوجه مي شويم .
 
امروزه با استفاده از بتن و سيمان، ضمن افزايش كارايي آسفالت، با استفاده ازافزودني ها، كيفيت هاي ويژه به آسفالت داده اند. عدم پاشش آب به اطراف و بخصوص اتومبيل هاي پشت سر كه موجب كاهش ديد مي گردد، از نوآوري هاي مهم در تحقيقات وكاربرد آسفالت و بتن بوده است .
 
 
 
ملاحظه مي شود، استفاده از بتن در راهسازي، تنهانقش مقاومت مكانيكي نداشته، بلكه نقش تكيه گاهي و اصطلاحا پاخوري (Pad) براي آسفالت بسي مهمتر است .متاسفانه، درايران بجاي نگرش درست به دلايل آسيب هاي آسفالت ،با آسفالت مجدد آنرا ترميم مكنند كه طبعا ثمري در بر ندارد .
 
 
 
امروزه، در اجراي بزرگراه ها و راه هاي درجه يك، تركيبي از لايه به ضخامت ٢۵ سانتيمتر بتن و سپس يكيا دو لايه نازك آسفالت راه با كارايي و كيفيت مطلوب آماده بهره برداري ميگردد.
 
مقايسه اقتصاديحال كه امروز، سيمان فراوان و ارزانرا در مقابل قير و گازوييل كم و گران داريم، خوب است با يك محاسبه اقتصادي و هزينه اي، آخرين بهانه را در كاربرد بتن در راه سازي مورد ارزيابي قرار دهيم .
 
 
در اينجا و براي سهولت، دو طرح راه سازي زير برآوردشده اند :
 
 
طرح آسفالت شامل :
 
آسفالت رويه (توپكا) ۵ سانتيمتر
 
بيندر (آستر) ٨ سانتيمتر
 
اساس ١٢ سانتيمتر
 
زير اساس ٢٠ سانتيمتر
 
 
 
سنگ شكسته ١۵ سانتيمتر
 
بازگشت به بالا
 
طرح بتني شامل :
 
 
 
آسفالت رويه ٢ سانتيمتر
 
صفحه بتن با عيار ٢۵٠ به ضخامت ٢۵ سانتيمتر
 
زير اساس ١٠ سانتيمتر
 
سنگ شكسته ١٠ سانتيمتر
 
دانستني هايي در مورد آسفالت
 
درجه حرارت پخش آسفالت
 
حداقل درجه حرارت پخش مخلوط آسفالتي بر حسب نوع قير مصرفي، دانه‌بندي مصالح سنگي، ضخامت لايه، فصل اجراي كار، حرارت محيط و سطح راه، سرعت باد، نوع و تعداد غلتكها توسط دستگاه نظارت معين مي‌گردد.
 
. ولي به هر حال اين درجه حرارت بايد به حدي باشد كه تراكم لازم را تأمين نمايد. جدول 20-14 حداقل درجه حرارت مخلوطهاي آسفالتي با دانه‌بندي پيوسته را به هنگام پخش با توجه به ضخامت آنها و درجه حرارت سطحي كه مخلوط آسفالتي بر روي آن پخش مي‌شود نشان مي‌دهد. در اين جدول زمان تقريبي لازم براي حصول تراكم نيز تعيين گرديده است.
 
به هرحال رقم دقيق درجه حرارت پخش با 10± درجه سانتيگراد رواداري بايد توسط دستگاه نظارت تعيين گردد.
 
بازگشت به بالا
 
جدول حداقل درجه حرارت مخلوط آسفالتي هنگام پخش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ضخامت مخلوط آسفالتي (سانتيمتر)

بايد توجه داشت كه هر قدر ضخامت لايه آسفالتي زيادتر باشد، به علت آنكه حرارت را مدت زمان بيشتري در خود نگه مي‌دارد، زمان لازم براي تكميل تراكم قشر و در نتيجه حصول تراكم نسبي مشخصه زيادتر است و به عبارت ديگر فرصت بيشتري براي كوبيدن بي آنكه حرارت مخلوط آسفالتي بيش از اندازه كاهش پيدا كند، وجود دارد
 
 
 
.
 
 
 
غلطك هاي آسفالتی
 
غلتكهاي فولادي
 
الف: غلتكهاي استاتيك
 
هريك از غلتكهاي سه‌چرخ و يا رديف دوچرخ و سه‌چرخ بايد هنگام كار باري معادل 45 الي 65 كيلوگرم بر سانتيمتر در عرض چرخ عقب غلتك اعمال نموده و وزنشان كمتر از 8 تن نباشد. روي چرخهاي غلتكهاي فلزي بايد گلگير و لوله آبپاش نصب شده باشد تا چرخها را همواره تميز و مرطوب نگه داشته و از چسبيدن مخلوط آسفالتي به آنها جلوگيري نمايد. مصرف روغن سوخته و يا گازوييل جهت تميز كردن چرخ غلتكها به هيچ وجه مجاز نيست. سطح پيرامون كليه چرخها بايد كاملاً صاف و هموار و فاقد فرورفتگيهاي كوچك و بزرگ باشد. براي افزايش وزن آنها بايد فضاي كافي در اين نوع غلتكها تعبيه شود. سرعت غلتكهاي فولادي استاتيك هنگام كار بايد حتي‌المقدور كم و يكنواخت بوده و جز در شرايط خاص از حدود 5 كيلومتر در ساعت تجاوز ننمايد
 
 
 
.
 
: غلتكهاي لرزشي
 
 
 
غلتكهاي لرزشي مورد استفاده در عمليات آسفالتي بايد خودرو بوده و نوع كششي آنها مجاز نيست. اين غلتكها معمولاً از نوع رديف دوچرخ مي‌باشند كه سيستم ارتعاش در يك يا هر دو چرخ آنها تعبيه شده است. وزن آنها نبايد كمتر از 7 تن بوده و بار خطي استاتيك آنها بين 25 تا 35 كيلوگرم باشد. تناوب و ميدان نوسان غلتكهاي لرزشي با توجه به شرايط كار بايد توسط دستگاه نظارت تنظيم شده و يا از كاتالوگ كارخانه سازنده استخراج شود ولي در هر حال تناوب غلتك نبايد خارج از 3000 - 2000 ارتعاش در دقيقه، و ميدان نوسان آن 8/0 - 4/0 ميليمتر باشد. سرعت غلتكهاي لرزشي حداكثر پنج كيلومتر در ساعت مي‌باشد. ساير خصوصيات مربوط به گلگيرها، آبپاش، عدم مصرف گازوييل و روغن سوخته روي چرخها، و بالاخره صاف و هموار بودن سطح پيرامون چرخها به شرح بند الف فوق مي‌باشد كه بايد كاملاً رعايت شود.
 
 
 
 
 
غلتكهاي لاستيكي
 
 
 
غلتكهاي لاستيكي بايد خودرو بوده، وزن آنها با توجه به شرايط كار بين 15 الي 30 تن باشد. وزن دقيق غلتك توسط دستگاه نظارت تعيين مي‌شود. در غلتك بايد فضاي كافي جهت افزايش وزن آن در صورت لزوم تعبيه گردد. فشار باد چرخهاي غلتك لاستيكي بايد بين 5 تا 5/8 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع بوده و تغييرات فشار نيز نسبت به رقم حداقل و حداكثر تعيين شده از 3/0 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع تجاوز ننمايد. چرخهاي غلتك لاستيكي بايد طوري قرار گرفته باشند كه در هر گذر تمام عرض غلتك توسط چرخها كوبيده شده و امتداد اثر چرخها در عرض كافي يكديگر را در حين حركت بپوشانند. براي اينكه آسفالت به چرخها نچسبد، بايد حتي‌المقدور سعي نمود كه چرخها در تمام مدت كار گرم بماند و در غير اين صورت بايد از لوله آبپاش و گلگيرهاي پارچه‌اي ضخيم جهت تميز نگهداشتن چرخها استفاده نمود. مصرف مواد روغني و گازوييل براي اين منظور مجاز نخواهد بود. لاستيكها بايد سالم و صاف بوده و نخ‌زدگي نداشته باشند زيرا اثر نخ‌زدگي لاستيكها در روي سطح آسفالت با غلتك زدنهاي بعدي نيز از بين نخواهد رفت. سرعت غلتك لاستيكي نبايد از 8 كيلومتر در ساعت تجاوز نمايد.
 
 
 
بتن غلطکی (RCCP   )
 
بتن غلتکی بتنی است که در اجرای سازه های حجیم ( سدها ، شالوده های بزرگ و... ) کاربرد دارد و برای اجرای آن از ماشین آلات راهسازی و عملیات خاکی استفاده می شود .
چنین روش اجرایی نتایج و تبعات اولیه زیر را به دنبال خواهد داشت :
•    انرژی لازم برای اجرا و جا دادن این گونه مصالح بیش از مقداری است که با لرزاننده های ( ویبراتور ) معمولی تامین می گردد . به همین دلیل در صورت استفاده از مصالح و مواد سیمانی مشابه آنچه در بتن لرزاننده سنتی (CVC) یا بتن متعارف به کار برده می شوند و با اجرای لایه های متوالی بتن ، می توان به کیفیتی بهتر از کیفیت بتن متعارف (CVC) دست یافت .
•    از سوی دیگر ، مانند سدهای خاکی ، ناحیه بين دو لایه متوالی و ناحیه واقع در درون لایه ها با یکدیگر متفاوتند .
•    روش اجرای بتن غلتکی در مقایسه با بتن متعارف ، امکان دستیابی به سرعت زیادتری را فراهم می سازد که مزایای اقتصادی چون صرفه جویی در قیمت واحد حجم بتن و کاهشی قابل ملاحظه در زمان ساخت و همچنین در قالب بندی و ... را در پی خواهد داشت .
بتن غلتکی همچون تمامی انواع موجود بتن ، مخلوطی از مصالح سنگی خنثی ، مواد سیمانی و آب است .
بتن غلتکی مصالح و روشی نوین برای ساخت اقتصادی سازه های حجیم از جمله سدهای وزنی می باشد . در این نوع بتن ترکیبی از ویژگی های تکنولوژی بتن و خاک به کار گرفته شده و با استفاده از ماشین الات ساخت سدهای خاکی حمل ، پخش و متراکم می شود . بنابراین بتن ریزی سریعتر و هزینه اجرا به شدت کاهش می یابد .
امروزه سدهای بتن غلتکی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ساخته می شوند . زیرا این سدها مزایای اقتصادی و سرعت زیاد اجرای سدهای خاکی و ایمنی سدهای بتنی را تواماً در بردارند . فهرست سدهایی که در ایران به این روش مطالعه شده اند در جدول شماره 1 آمده است . پیشرفت حاصل در تکنولوژی بتن حجیم به منظور کاهش درصد سیمان منجر به پیدایش روش بتن غلتکی گردیده است . در این روش با منظور نمودن عوامل زیر درصد سیمان مصرفی کاهش یافته و بتن ریزی سریعتر و با هزینه ای کمتر انجام می شود:
•    استفاده از سنگدانه های با حداکثر ابعاد بیشتر و دانه بندی خاص
•    استفاده از پوزولان
•    استفاده از مواد افزودنی حباب ساز و روان کننده
•    استفاده از ماشین آلات حمل ، پخش و تراکم در عملیات خاکی و استفاده از ویبره سنگین در بتن ریزی
این نوع بتن به دلیل شرایط خاص اجرایی باید دارای روانی مناسب باشد . هنگامی که بتن غلتکی خیلی سفت باشد دانه بندی و چسبندگی مناسب جهت تراکم یکنواخت را نداشته باشد ، قسمت های تحتانی لایه تراکم مناسب را نمی بیند و هرگاه روانی این بتن خیلی زیاد باشد تحمل وزن غلتک را نداشته و غلتک لرزاننده نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد . بنابراین در این نوع بتن انتخاب مصالح و نسبت های اختلاط از اهمیت خاصی برخوردار می باشد .
 
ملاحظات اساسی در انتخاب نسبت اختلاط مناسب بتن غلطکی عبارتند از :
1. روانی مناسب ( توجه به دانه بندی و درصد آب مناسب برای تراکم )
2. مقاومت کافی ( تامین خواص مکانیکی و چسبندگی درزها )
3. آب بندی ( کنترل تراوش )
4. حرارت هیدراتاسیون کم ( محدود نمودن پتانسیل ترک های حرارتی )
2- سه روش طراحی سد بتن غلتکی :
روش طراحی سد بتن غلتکی در سال های 1970 به سه طریق متفاوت در حال شکل گیری و تبیین بود . در ایالات متحده نوع کم سیمان آن مبتنی بر روش های مربوط به مصالح و اجرای سدهای خاکی توسط گروه مهندسین ارتش (Army Corps of Engineers ) توسعه یافت. مهندسین انگلیسی گزینه دیگری با خمیر سیمان زیاد به صورت تلفیقی از طرح اختلاط بتن متدوال و روش های ساخت سدهای خاکی را در نظر داشتند . گروه مهندسین ژاپنی روش دیگری را تعقیب نمودند که سد بتنی متراکم شده با غلتک (  RCD ) نامیده می شد . از سه حالت فوق RCD محافظه کارانه ترین حالت نسبت به سد بتنی مرسوم و تجارب اجرایی آن می باشد.
2-1- روش طرح مخلوط با خمیر زیاد (روش انگلیسی):
روش طراحی مخلوط با خمیر زیاد اولین بار توسط مهندسی به نام دانستان (Dunstan ) ابداع گردید و اداره عمران ایالات متحده بعداً تغییراتی در آن اعمال نمود که در سد آپراستیل واتر (Upper Still Water ) به کار برد . این روش با مفاهیم طراحی سد بتن غلتکی با خمیر زیاد منطبق بوده و در آن کل سازه غیرقابل نفوذ منظور می شود و چسبندگی بین لایه ها با توجه به ویژگی مخلوط فراهم می گردد . به منظور دستیابی به چنین معیارهایی مواد شیمیایی بیشتر در مخلوط مصرف می شود تا بتن غلتکی با خمیر زیاد حاصل شود . 
 2-2- روش سد بتنی متراکم شده با غلطک RCD  ( روش ژاپنی) :
معیارهای طراحی مخلوط در روش RCD به شرح زیر است :
1. مقدار سیمان بایستی حتی الامکان کم در نظر گرفته شود در حالی که با مشخصه های مقاومت در نظر گرفته شده سازگار باشد . مقداری خاکستر بادی به عنوان ماده افزودنی مصرف شده تا بدین وسیله گرمای هیدراتاسیون و نیازهای آب مخلوط کاهش یابد .
2. لازم است نسبتی از ماسه به مصالح سنگدانه ای درشت دانه بیش از نسبت در نظر گرفته شده برای بتن حجیم معمولی منظور شود تا جدا شدن دانه ها کاهش یافته و تسهیلاتی در عمل تراکم با غلتک های ارتعاشی فراهم آورد .
2-3- روش کم سیمان (گروه مهندسین ارتش آمریکا) :
این روش مبتنی بر تجارب حاصله در هفت پروژه بتن غلتکی می باشد . روش مذکور از دستورالعمل ACI شماره 3/211 تحت عنوان روش استاندارد برای انتخاب نسبت های اختلاط در بتن بدون اسلامپ پیروی می کند . دستورالعمل فوق شامل چند جدول است که از روی تجربیات مذکور در ارتباط با بتن غلتکی تهیه شده است . این روش تعیین نسبت های اختلاط می تواند برای دامنه وسیعی از مصالح و مشخصات پروژه مورد استفاده قرار گیرد .
بتن غلطکي (RCC) بعنوان مصالحي جديد در صنعت سدسازي در حال حاضر مورد توجه سدسازان بزرگ دنيا و مؤسسات تحقيقاتي مي‌باشد. يکي از مسائل اين نوع بتن در اجرا، بالابودن ضريب تراوايي آن مي‌باشد که بعضا در سدهاي بزرگ تزريق‌هاي دوغاب پس از انجام ساختمان را طلب مي‌کند. در طرح اختلاط اين بتن مي‌توان از برخي مواد جايگزين سيمان (غيرچسبنده) به منظور کاهش فضاهاي خالي موجود در جسم بتن غلطکي و واکنش‌هاي ثانويه بهره گرفت که تاثير اين مواد بر پارامترهايي چون مقاومت‌هاي فشاري و برشي در محل درزهاي سد بايستي در نظر گرفته شد. در مقاله حاضر ميزان نفوذپذيري در جسم بتن غلطکي و در محل درزها و چگونگي کنترل آنها مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است . اين تحقيق با کار آزمايشگاهي بر روي نمونه‌هاي بتن غلطکي که با استفاده از طرح اختلاط هاي مختلف با و بدون ماده پوزولاني آماه شده بود صورت گرفته است . براساس نتايج بدست آمده روند تغييرات بدين تربيت است که با افزايش ميزان وزن مخصوص و مقاومت فشاري ميزان ضريب نفوذپذيري کاهش مي‌يابد. همچنين نتايج آزمايشگاهي نشان مي‌دهد که بتن غلطکي که داراي مواد جايگزين سيمان مانند پوزولان‌ها مي‌باشد داراي ضريب نفوذپذيري کمتري نسبت به نمونه‌هايي که بدون پوزولان هستند، مي‌باشد.
 
 خواص بتن غلطكی
به طور كلی خواص بتن غلطكی سخت شونده بستگی به دانه‌بندی،‌ جنس و شكل سنگدانه‌ها، و مواد سیمانی، نحوه ساخت مخلوط، درصد تراكم و كنترل اجرا دارد. مزیت این روش ساخت بتن، هزینه كمتر از انواع دیگر بتن و سرعت اجرایی بسیار زیاد آن بوده و در عین حال دارای خواص مكانیكی مورد نیاز بتن معمولی نیز مي‌‌باشد. عموماً بتن غلطكی را بتنی سفت با اسلامپ صفر تعریف مي‌كنند
كاربرد رویه بتنی آر سی سی زود سخت شونده
دامنه كاربرد بسیار وسیع در ساخت جاده‌ها و خیابانهای اصلی و فرعی، آزاد راه‌ها، باند پرواز، آشیانه هواپیما، كف سالن‌های صنعتی، محوطه‌های صنعتی و انبارها، باراندازها، جاده معادن، پیاده روها، ورزشگاه‌ها، پیست اتومبیل‌رانی، كف نمایشگاه‌های صنعتی و تجاری، محوطه‌های تجاری، بنادر اسكله‌ها، دامداري‌ها، سردخانه‌ها، جاده‌های شیب‌دار، لوپ‌ها، میادین، دورها، پلها، كف ترمینال‌ها، ایستگاه‌های اتوبوس‌ و كامیون (گاراژ)‌ را مي‌توان نام برد.
 
 مقاومت رویه بتنی آر سی سی زود سخت شونده
مقاومت فشاری با نسبت آب به سیمان پایین و صفر بودن اسلامپ از 150 تا 300 كیلوگرم بر سانتي‌متر مربع كه در شرایط عمل آوری و با مرغوبترین مصالح به دست آمده است كه تحمل بارهای سنگین ترافیكی به ویژه در محل شیبها، دورها، بارهای ترافیكی و ایستگاه‌های سنگین را به راحتی تحمل مي‌كند.
صلبیت
صلب بودن و عدم تغییر شكل در برابر بارهای وارده و ضربات ناشی از سقوط اجسام سخت.
 سازگاری با شرایط آب و هوایی
دوام بلندمدت نسبت به آسفالت قیری در مناطق گرمسیر و معتدل با توجه به اینكه در برابر افزایش دما مقاوم بوده و هیچگونه تغییر شكلی در آنها ایجاد نمي‌شود. در مناطق سردسیر رویه بتنی (آر سی سی) به خاطر جذب آب پایین و مقاوم بودن در برابر سیكل‌های یخبندان در مواجه با آسیبهای احتمالی ایمن و مقاوم است.
 اجرا و بهره‌برداری زود هنگام
سرعت بالای اجرا و سهولت نگهداری و قابلیت بهره‌برداری زود هنگام حتی در مواقع اضطرار
3ـ6ـ سازگاری با محیط زیست
رویه بتنی (آر سی سی) به خاطر نفوذناپذیری مواد متشكله آن به بافت مصالح و طبیعت، به عنوان رویه سازگار هیچگونه مشكل زیست محیطی در محدوده كاربردی خود ندارند. و تا پایان دوره دوام مواد و مصالح متشكله آن به عنوان بخشی از طبیعت تعریف مي‌شود. رنگ خاكستری و خنثی (آر سی سی)، ضریب جذب دمای مناسبی دارد و این به خاصیت پایین آوردن دمای محیط كمك مي‌كند.
 گزارش فنی بتن توانمند زود سخت شونده
پس از انجام مطالعات اولیه، بررسی و ارزیابی قابلیت‌های مصالح موجود در كشور در نهایت طرحی مناسب با كشورمان تهیه و تدوین شد كه در ابتدای سال 1384 به ثمر نشست نتایج آزمایشهای ما كه پس از طی 28 روز با عنوان دوره بلوغ بتن انجام شد، نشان داد كه همه چیز براساس پیش‌بینی ما و مطابق با محاسبات و طراحي‌های اولیه جواب داده است كه مي‌توان به نمونة‌ اجرا شده در هشتگرد اشاره كرد.
رويه بتن  غلطکی
 
يكي از مشكلات اساسي معابر سواره رو ، خيابان ها و شبكه هاي بزرگراهي و محوطه هاي صنعتي در كشور ما ، تخريب و تعويض هاي متوالي آسفالت ميباشد كه در كنار تحميل خسارات ميلياردي به اقتصاد ملي ، ضريب ايمني جاده ها و خيابان هاي كشور را نيز به شدت كاهش داده است و البته خسارات فراواني نيز به خودروها وارد مي كند به نحوي كه اين وضعيت مورد اعتراض صاحبان اتومبيل ها و رانندگان مي باشد . اعتراضي كه تكنولوژي فعلي ساخت معابر قادر به پاسخگوئي و رفع اين معضل نيست و نيازمند تغيير ساختاري و تكنيكي طراحي و ساخت معابر سواره رو و ترافيكي مي باشد . از طرفي معضل زيست محيطي استفاده از مواد نفتي و هيدروكربن ها در تركيب آسفالت قيري در كنار پائين بودن قابليت هاي آسفالت قيري براي احراز بسياري از مشخصات فني مورد لزوم در معابر ترافيكي بالاخص در بخش دوام و پايداري در برابر تغييرات جوي و سيكل هاي يخبندان ، گزينه رويه بتن غلطکی ( RCCP ) را پيش رو قرار داده است . رويه بتن غلطکی فصل نويني را در طراحي و ساخت معابر سواره رو به وجود آورده است .
 
قابليت هاي فني رويه رويه بتن غلطکی
 
1- دامنه كاربرد بسيار وسيع در ساخت جاده ها و خيابان هاي اصلي و فرعي ، آزادراه ها ، باند پرواز و آشيانه هواپيما ، كف سالن هاي صنعتي ، محوطه هاي صنعتي و انبارها ، باراندازها ، جاده معادن ، پياده روها ، ورزشگاه ها ، پيست اتومبيل راني ، كف نمايشگاه هاي صنعتي و تجاري ، محوطه هاي تجاري ، بنادر و اسكله ها ، دامداري ها ، سردخانه ها ، جاده هاي شيب دار ، لوپ ها ، ميادين ، دورها ، پل ها و كف ترمينال ها و ايستگاه هاي اتوبوس و كاميون ( گاراژها ) و . . .
2- تحمل بارهاي سنگين ترافيكي به ويژه در محل شيب ها ، دورها و ايستگاه ها و بارهاي ترافيكي و ايستگاه هاي سنگين با توجه به بالا بودن مقاومت فشاري ( بيش از 3 برابر ماكزيمم مقاومت فشاري ثبت شده براي آسفالت ) اين قابليت را براي رويه بتن غلطکی فراهم نموده است كه بارهاي سنگين و فوق سنگين را به راحتي تحمل  نمايد
3- صلب بودن و عدم تغيير شكل در برابر بارهاي وارده و ضربات ناشي از سقوط اجسام سخت .
4- دوام بلند مدت نسبت به آسفالت قيري در مناطق گرمسير و معتدل با توجه به اين كه در برابر افزايش دما مقاوم بوده و هيچ گونه تغيير شكلي در آنها ايجاد نمي شود .
5- قابليت بهره برداري زود هنگام حتي در مواقع اضطرار ( 12 ساعت پس از اجرا )
6- دوام بلند مدت رويه بتن غلطکی  در مناطق داراي سيكل هاي يخبندان و سردسير ، بخش قابل توجهي از افت كيفيت آسفالت هاي قيري در عبور از فصل سرما و يخبندان اتفاق مي افتد و عواملي از قبيل پديده جذب آب و يخ زدگي و آب شدگي ،  نفوذ آب به لايه هاي زيرين و يا استفاده از نمك براي يخ زدائي از جمله عوامل اصلي تخريب آسفالت هاي قيري در عبور از فصل سرما مي باشند . رويه بتن غلطکی به خاطر جذب آب پائين و مقاوم بودن در برابر سيكل هاي يخبندان در مواجهه با آسيب هاي احتمالي پيش روي آسفالت هاي قيري ايمن و مقاوم مي باشد .
7- سرعت بالاي اجرا و سهولت نگهداري و ايجاد تغييرات آسان و كم هزينه به منظور ترميم و يا مرمت محل هاي آسيب ديده .
8- صرفه جوئي در مصرف سوخت و حذف آلودگي هاي حين پخت و انتقال آسفالت .
9- رويه بتن غلطکی  ، به خاطر نفوذناپذيري مواد متشكله آن به بافت مصالح و طبيعت ، به عنوان رويه سازگار با محيط زيست هيچ گونه مشكل زيست محيطي در محدوده كاربردي خود ندارد و تا پايان دوره دوام مواد و مصالح متشكله آن به عنوان بخشي از طبيعت تعريف مي شود .
10- مقاوم دربرابر ريزش انواع مواد نفتي و هيدروكربن ها و بسياري از اسيدها كه از جمله نقاط ضعف آسفالت قيري مي باشد . زيرا در آسفالت هاي قيري به خاطر هم خانوادگي مواد نفتي با قير ، واكنش هاي تركيبي و شيميائي صورت گرفته به شدت مشخصات فني آسفالت قيري را تحت تاثير قرار مي دهد . اين در حاليست كه مواد نفتي و هيدروكربن ها و بسياري از اسيدها در مواجهه با رويه بتن غلطکی به عنوان ماده خنثي عمل مي كند .
11- رنگ خاكستري و خنثي رويه بتن غلطکی ، ضمن ايجاد كنتراست و چشم انداز لطيف ضريب جذب دماي پائين تري دارد و اين به پائين آوردن دماي محيط كمك مي كند .
12- امكان تعبيه كف هاي رنگي براي كل محوطه و قسمت هاي ضروري راه كه پايداري آن نسبت به روش متداول رنگ زدن و خط كشي قابل توجه مي باشد .
 برای نخستين بار در کشور بتن غلطکی RCCP با موفقيت اجرا شد  (بتن)  6/1/2005
مجتمع توليدي تحقيقاتي بتن ايران فريمکو برای اولين بار توانست بتن غلطکی RCCP که جايگزين مناسبی برای آسفالت می باشد را در شهرستان هشتگرد با موفقيت اجرا کنند. مطالعات اوليه برای توليد و اجرای بتن غلطکی از 3 سال پيش در مرکز تحقيقات اين مجتمع شروع و مراحل اجرای آزمايشی آن از فروردين سال جاری آغاز و در نهايت اجرای صنعتی و انبوه آن نيز دو ماه بعد با موفقيت اجرا و نتايج آزمايشات صورت گرفته نشان ميدهد که اين پروژه با موفقيت اجرا شده است. کارشناسان مرکز تحقيقات ايران فريمکو درباره نقش و جايگاه بتن‌های غلطکی RCCP معتقدند که با توجه به مسائل زيست محيطی ناشی از آسفالت در کنار دوام اندک آسفالت در برابر تغييرات جوی، ضربه پذيری و سايش، موضوع بتن RCCP از دهه های گذشته در کشورهای توسعه يافته مورد توجه قرار گرفت به نحوی که در حال حاضر بيش از 80 درصد معابر سواره رو در اغلب کشورهای توسعه يافته با استفاده از بتن غلطکی اجرا شده است. «تکنيک ساخت معابر سواره رو در دنيا دستخوش تغييرات وسيعی شده است و بخاطر واکنش‌های مختلفی که در مواد نفتی به مرور زمان بوجود می آيد، موضوع تغيير بافت خيابان‌ها و اتوبان‌ها جايگزينی RCCP را پيش روی کشور های توسعه يافته قرار داده است و وضعيت امروزی خيابان‌ها در کشورهای در حال توسعه در وضعیتی است که ناشی از بی توجهی به فن آوری های جديد است لذا بايد مديران و صاحبان صنايع برای وارد کردن فناوری های جديد به هماهنگی برسند؛ در غير اينصورت وضعيت نادرست موجود در بخش‌های مختلف ادامه خواهد داشت...». کارشناسان مرکز تحقيقات ايران فريمکو با اشاره به توانمندي‌های فنی و مهندسی موجود در کشور در بخش بتن و فرآورده های بتنی مي گويند : کشور ما کليه امکانات لازم برای کسب رتبه نخست دانش و صنعت بتن را دارد اما آنچه که تا به حال باعث توقف رشد اين صنعت شده بی توجهی به کيفيت بتن در فعاليت های عمرانی بوده است به نحوی که حتی دستگاه‌های دولتی در پروژه های عمرانی خود استانداردهای تدوين شده در زمينه بتن را رعايت نمی کنند. مهندس کيهانی مدير اين مجتمع درباره دلايل توجه به بتن غلطکی میگوید: «همه ساله صدها ميليارد تومان در کشور ما برای تأمين روکش آسفالت خيابان‌ها هزينه می شود که پس از گذشت يک تا 5 سال اين آسفالت مجدداً بايستی تعويض شود، اين مسئله باعث شکل گيری نارضايتی های وسيعی در بين همه اقشار جامعه شده است.و البته ابعاد فقدان کيفيت آسفالت خيابانها در همين جا به پايان نمی رسد بلکه باعث آبروريزی ملی و بين المللی برای صنعت و جامعه مهندسی نيز شده است. به همين خاطر اين مجتمع در ضمن بازديد از کشورهای مختلف اروپائی و همکاريهای علمی با مجامع دانشگاهی موضوع جايگزينی بتن غلطکی به جای آسفالت را از 3 سال پيش شروع نموده و با توجه به اينکه هزينه اجرای بتن غلطکی از آسفالت پائين تر است، به نظر می رسد می توان در يک فرآيند 10 ساله تمام خيابانها و اتوبانهای کشور را با بتن غلطکی اجرا کرد و پس از آن برای چندين سال نيازی به هزينه تعويض و ترميم اين معابر وجود ندارد.» مهندس کيهانی اضافه کرد «مجتمع ايران فريمکو آمادگی آنرا دارد تا با هر يک از شهرداري‌ها و يا ادارات وزارت راه که علاقه مند به اجرای بتن RCCP در معابر خود هستند وارد مذاکره شود و اميدواريم اين فن آوری بتواند گره حل نشده 70 ساله خيابان‌های کشور را برطرف کند...». به گفته کيهانی، پيچيدگي‌های بتن غلطکی به مرحله اجرا و دانش فنی توليد منتهی می شود و به نظر می رسد با تجربياتی که بدست آمده می توان امروزه گفت که تکنولوژی ساخت خيابان و اتوبان‌های با دوره دوام بالا نيز در کشور ما بومی شده است، ليکن بايستی ببينيم که مسئولين تا چه حد از اين دست آورد استقبال مي‌کنند                                                                                                                                                .
نحوه اجراي سدهاي مخزني به روش بتن غلتكي
   38 درصد از كل سدهائي كه تا سال 1950 به ارتفاع 50  فوت (15 متر) و بيشتر احداث گرديد (بدون درنظر گرفتن سدهائي كه در چين ساخته شد) بتني بوده است. از سال 1951 تا 1977 نسبت سدهاي بتني ساخته شده به حدود 25 درصد رسيد. اين تقليل طي سالهاي 1978 تا 1982 ادامه داشت و نسبت سدهاي بتني به 5/16 درصد رسيد اما اين كاهش در محبوبيت سدهاي بتني مقارن با زماني بود كه استفاده از سدهاي بتني در دره هاي تنگ رو به افزايش بود. بنابراين كاهش سدهاي بتني مربوط به دره هاي عريض مي شد كه به جاي سدهاي بتني وزني، سدهاي خاكي و سنگريزه اي احداث گرديد كه ارزانتر و بيشتر قابل توجيه بودند دليل اين امر بازده خيلي بالي ماشين آلات، تجهيزات و روش ساخت در اين نوع سدها بوده است.
كاهش تعداد سدهاي بتني باعث تشكيل دو گردهمايي مهم توسط دست اندركاران سدسازي در آسيا در ايالت كاليفرنياي آميركا شد. گردهمايي اول تحت عنوان ساخت سريع سدهاي بتني در سال 1970 و گردهمايي دوم در سال 1972 بنام ساخت اقتصادي سدهاي بتني برگزاري گرديد. اقدام مشابهي در ژاپن باعث تشكيل كميته اي تحت عنوان كميته ساخت منطقي سدهاي بتني در سال 1974 توسط وزارت عمران شد.
در خلال اين زمان هر چند هزينه ساخت سدهاي خاكي نسبت به سدهاي بتني در حال كاهش بود ولي از طرف ديگري تجارب نشان دادند كه سدهاي خاكي ايمني كمتري نسبت به سدهاي بتني داشته و دارند، سوابق نشان مي دهد كه از سال 1928 به بعد از سدهاي بتني به ارتفاع بيش از 15 متر فقط سدي 62 متري كاليفرنيا بخاطر نقص پي و سدهالپاست فرانسه به ارتفاع 61 متر در اثر لغزش تكيه گاه آن ويران شدند. در حاليكه آمار موجود نشان داده كه صدها سد خاكي با اندازه هاي مختلف طي 60 سال گذشته تخريب شده اند. دليل اصلي تخريب سد خاكي روگذري و فرسايش دروني خاكريز مي باشد.
با توجه به آسيب پذيري سدهاي خاكي، متخصصين در گردهمايي آسليمار (Asiolmar) و ديگر محققين به دنبال نوع جديدي از مصالح براي سدسازي بودند كه ايمني سد بتني و سرعت اجراي سد خاكي را تواماً دارا باشد. تا اينكه در اوايل سال 1960 و 1970 ابتكار جديد احداث سد بتني غلتكي مطرح شد. در سالهاي 1960 چند پروژه با انديشه تركيب مزاياي سدهاي بتني و خاكي طراحي شدند اين سدهاي مخلوط نتيجه مطالعات و نوآوري هاي مهندسين سازه و ژئوتكنيك بودند، متاسفانه بعلت تخصصي بودن هر يك از اين دو رشته، ارتباط محدودي بين پيشگامان اوليه برقرار بوده بر اين اساس متخصصين هر يك از اين دو رشته آگاهي محدودي نسبت به تلاشهاي اوليه يكديگر داشتند.
سدهاي بتن غلتكي (آر، سي، سي) بعنوان نوع جديدي از سد طي سالهاي 1980 مطرح شد. اين نوع سدها با توجه به هزينه كم كه قسمتي از آن ساخت سريع آنها ناشي در زمان نسبتا كوتاهي در سراسر دنيا مورد قبول واقع شده و پيشرفت ناگهاني قابل توجهي را در امر طراحي و ساخت بوجود آورند كاربرد اين در سالهاي 1990 و بعد از آن مطرح گرديد: اين سد با هزينه كمتر و ايمني نظير سدهاي بتني كلاسيك مي باشد بتن غلطكي بيش از آنكه يك نوع مصالح جديد باشد روشي جديد براي اجراست. بتني غلتكي با خاك سيمانته شده كه با روشهاي مشابه اجرا مي شود.
بعلت آنكه شامل سنگدانه هاي بزرگتر از 4،3 اينچ (19 ميلي متر) بعنوان درشت ترين سنگدانه بوده و خواص مشابه با بتن معمولي داراست. متفاوت مي باشد. در خاك سيمانته عموما ماسه مصرف شده با مقاومت پائين تر نسبت به بتن غلتكي حاصل مي شود در حال حاضر سه نوع سد (پاي پل، جگين، زيروان) از اينگونه سدها در كشور در مرحله اجرا قرار دارد و سدهاي ديگري نيز در مرحله اجرا قرار دارد.
هدف از تشكيل اين كارگاه آمزوشي توجه به يكي از روشهاي جديد سد سازي بمنظور صرفه جوئي در هزينه ساخت سدها و آشنائي با مسائل مختلف در اين ارتباط مي باشد.
در فرهنگ اصطلاحات بتن و سيمان انجمن بتن  آمريكا (90- R 116 ACI)، بتن غلتكي بدين ترتيب تعريف مي شود: بتن متراكم شده با غلتك، بتني كه با حركت بر روي آن در حالت سخت نشده، متراكم مي شود. در ادبيات فني با نام رول كريت نيز از آن نامبرده مي شود. اين روش، امروزه اغلب تحت عنوان بتن غلتكي يا به صورت خلاصه Rcc  به كار برده مي شود.
بتن غلتكي سخت شده، در اصل داراي همان خصوصيات بتن هاي معمولي كه به صورت درجا ريخته شده و به عمل مي آيند، مي باشد و محصول نهايي به زبان ساده «بتن» تلقي مي شود.
خاصيت رواني و پلاستيكي بتن غلتكي در حالت تر، اساسا متفاوت با خواص پلاستيكي بتن درجا ريز معمولي مي باشد. اسلامپ بتن غلتكي بايد در حد صفر باشد تا قادر به تحمل وزن غلتك متراكم كننده باشد. ماشين آلات مورد استفاده جهت حمل و نقل، بارگيري .و تراكم بتن Rcc شامل ماشين آلاتي با ظرفيت زياد مي باشند كه در كارهاي خاكي حجيم، نظير سد سازي و راهسازي به كار مي روند. به طور كلي در ساختن بتن غلتكي ميزان عمليات دستي (غير ماشيني) مورد نياز در مقايسه با عمليات ساخت بتن هاي معمولي كمتر است
 
 
 
 
 
انرژی خورشیدی
 
                                                                                                                                                                                                                               
آبگرمکنهای خورشیدی چگونه کار می کنند؟
حرارت دریافت شده از طریق سیال عامل (آب، مایع ضد یخ یا هوا) که از داخل کلکتور عبور میکند جذب میشود. این حرارت میتواند مستقیماً مورد استفاده قرار گیرد یا اینکه در یک منبع ذخیره حرارتی، برای استفاده های بعدی ذخیره شود. اجزاء مختلف سیستمهای انرژی خورشیدی دائماً در معرض شرایط جوی هستند، لذا این قطعات باید بتوانند در مقابل یخ زدگی یا افزایش بیش از حد حرارت و هنگامیکه تقاضا برای مصرف کم است بطور مناسب محافظت شوند                                                                           .
          در سیستمهای آبگرمکن خورشیدی، آب مصرفی یا بطور مستقیم با عبور از کلکتور گرم میشود (سیستمهای گردش مستقیم) یا اینکه بطور غیر مستقیم و توسط یک مبدل حرارتی که خود در یک سیکل بسته توسط سیال داخل کلکتور گرم شده است، گرما میگیرد (سیستم گردش غیر مستقیم). سیال عامل نیز یا به صورت طبیعی ( غیر فعال یا پسیو) جابجا میشود یا اینکه بصورت اجباری به گردش در میآید (فعال یا اکتیو). گردش طبیعی سیال عامل بر اثر پدیده ترموسیفون بوجود میآید در حالیکه برای گردش اجباری این سیال از یک پمپ استفاده میشود. غیر از سیستمهای ترموسیفون و سیستمهایی که کلکتور و منبع ذخیره یکپارچه دارند، سایر سیستمهای گرمایش آب توسط ترموستاتهای تفاضلی کنترل میشوند                                                                                                           .
          پنج نوع از سیستمهای خورشیدی میتوانند برای گرم کردن آب مصرفی یا بهداشتی مورد استفاده قرار گیرند که عبارتند از: ترموسیفون، کلکتور- مخزن یکپارچه، گردش اجباری، غیر مستقیم و هوا. دوسیستم اول سیستمهای غیر فعال (پسیو) نامیده میشوند، اما سه سیستم دیگر سیستمهای فعال (اکتیو) هستند، چون یک پمپ یا فن برای گردش سیال عامل در آنها نصب میشود. برای جلوگیری از یخ زدگی کلکتور در سیستمهای مستقیم از گردش معکوس(recirculation) یا تخلیه(drain-down) و در سیستمهای غیر مستقیم از تخلیه برگشتی                                                                                                    (drain-back) استفاده میشود.
 
دیاگرام شماتیک یک آبگرمکن خورشیدی نوع ترموسیفونی
تمامی این سیستمها دارای مزایای اقتصادی خوبی هستند و بسته به نوع سوخت جایگزین، دوره بازگشت سرمایه برای آنها بین 4 سال (برای الکتریسیته) و 7 سال (برای دیزل) میباشد.
          البته دوره بازگشت سرمایه، در کشورهای مختلف بستگی به شاخصهای اقتصادی، نظیر میزان تورم و قیمت انواع سوخت و غیره دارد. امروزه در دنیا به میزان بسیار زیادی از کلکتورهای خورشیدی برای آبگرمکنهای خورشیدی استفاده میشود.
 
مزایای استفاده از هیدروژن بعنوان سوخت را نام ببرید؟
مزیت اصلی استفاده از هیدروژن بعنوان سوخت آن است که پس از احتراق محصول تولید شده بخار، آب و اکسید نیتروژن است. از مزایای دیگر استفاده از هیدروژن می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
·         براحتی بوسیله خط لوله می‌توان آنرا انتقال نمود.
·         میزان حرارت تولید شده در اثر احتراق در واحد وزن بیشتر از هر سوخت مورد استفاده دیگر می باشد.
·         یک سوخت عمومی بشمار می رود؛ زیرا میزان اختلاط آن با هوا را برای احتراق در یک باند وسیع می‎توان تغییر داد.
 
 
یخچال خورشیدی چگونه کار می کند؟
راه های بسیاری وجود دارند که میتوان انرژی خورشید را با پروسه تولید سرما ادغام کرد. سرمایش خورشیدی را هم میتوان از طریق گرمایش خورشیدی بعنوان منبع گرمایی و هم از طریق فتوولتائیک بعنوان منبع الکتریکی ایجاد کرد. این کار را میتوان با روشهای جذبی و جذب سطحی از طریق گرمایش و یا با استفاده از یک یخچال معمولی که برق آن از فتوولتائیک تامین میشود انجام داد. سرمایش خورشیدی خصوصاً برای سرد نگهداشتن واکسنها در مناطقی که الکتریسیته در دسترس نیست یا برای سرمایش مکانها مورد استفاده قرار میگیرد. انواع روشهای سرمایش خورشیدی عبارتند از:
یونیتهای جذب سطحی (Adsurbtion units)
           جامدات متخلخل، که جاذب نامیده میشوند، بصورت فیزیکی و بازگشت پذیری میتوانند مقادیر زیادی بخار را که سیال جذبی (adsorbate) نامیده میشود خود جذب (adsorb) کنند. ایده اصلی استفاده از این پدیده در قرن نوزدهم بوجود آمد. تراکم بخار جذبی درون جامد جاذب بستگی به دمای زوج یا به عبارت دیگر ترکیب جاذب و جذب شونده و نیز فشار بخار دارد. اگر فشار ثابت باشد میتوان با تغییر دادن درجه حرارت موجب جذب یا بازپس دهی ماده جذبی توسط جاذب شد. این روش، مبنای کارکرد سیستمهای خورشیدی استفاده کننده از سیکل جذب بخار می باشد.
          یک زوج جاذب- جذبی برای کار کردن در یک مبرد خورشیدی باید ویژگیهای زیر را داشته باشد:
یک مبرد با گرمای نهان بالا
.      یک زوج کاری با خواص ترمودینامیکی بالا
      یک دمای بازگشتی (بازپس دهی سیال جذبی) کوچک در مواجهه با فشار و دمای کاری
      ظرفیت گرمایی پایین
زوج آب- آمونیاک بیشترین استفاده را در بین سیستمهای موجود دارد و استفاده از زوجهای جذبی مناسب تر برای سیستمهای خورشیدی در حال بررسی و مطالعه و تحقیق است. بازده این سیستمها توسط دمای کندانس محدود میشود، و بدون استفاده از تکنولوژیهای سطح بالا امکان کاهش آن وجود ندارد. برای مثال، برجهای خنک کن و رطوبت زدا (desiccant bends) برای تولید آب سرد برای کنداس کردن آمونیاک در فشار پایین استفاده میشوند. از جمله معایب ذاتی زوج آب- آمونیاک این است که لوله ها و مخازنی با ضخامت بالا نیاز دارند، خوردگی ناشی از آمونیاک، مشکلات برودت و جدا کردن آب از آمونیاک نیز می باشد. چند زوج دیگر نظیر زئولیت- آب، زئولیت- متانول و متانول-کربن فعال در حال بررسی و مطالعه هستند که از میان آنها نوع مناسب تری انتخاب گردد. تا کنون زوج متانول- کربن فعال بهترین نتیجه را داشته است .
یونیتهای جذبی (Absorbtion units)
          پروسه جذبی عبارتست از جذب و گرفتن رطوبت توسط ماده ای که رطوبت گیر نامیده میشود. رطوبت گیرها یا جاذبها موادی هستند که قابلیت جذب و در برگیری گازها یا مایعات را در خود دارند و میل ترکیبی ویژه ای با آب دارند. در حین جذب، ماده جاذب با گرفتن رطوبت، یک تغییر شیمیایی پیدا میکند، برای مثال میتوان به نمک طعام اشاره کرد که هنگام جذب رطوبت تغییر فرم داده و از جامد به سیال تبدیل میشود. ویژگی وابستگی رطوبت گیرها به رطوبت، این مواد را برای واکنشهای شیمیایی جداساز بسیار سودمند ساخته است.
          سیستمهای جذبی مشابه سیستمهای تهویه مطبوع بخار-compresstion هستند اما در مرحله فشار (compresstion stage)با هم تفاوت دارند. بطور کلی یک جاذب، قسمت کم فشار، یک سیار مبرد تبخیر شده را جذب میکند. پر استفاده ترین ترکیب مایعات شامل لیتیم برمید- آب () که بخار آب نقش سرد کننده را ایفاد میکند و آمونیاک- آب () که آمونیاک سرد کننده است، میباشند.
 
 
 
 
نحوه عملکرد سیستم پمپ حرارتی خورشیدی را شرح دهید.
پمپهای حرارتی با استفاده از انرژی مکانیکی، انرژی حرارتی را از یک محل به یک منبع حرارتی منتقل میکنند. پمپهای حرارتی که بوسیله الکتریسیته راه اندازی میشوند در مقایسه با گرمکنهای الکتریکی یا سوختهای گرانقیمت دارای دو مزیت هستند: ضریب عملکرد (COP) این پمپها به اندازه ای بالاست که میتوانند بازای هر کیلووات ساعت انرژی تغذیه شده به کمپرسور، 11 تا 15 مگاژول گرما بدهند که این امر موجب صرفه جویی در هزینه های تامین انرژی میشود. پمپهای حرارتی آب به هوا، که از آب گرم شده توسط خورشید بعنوان منبع انرژی اواپراتور استفاده میکنند را میتوان بعنوان منابع کمکی گرمایی استفاده کرد. استفاده از آب مشکلات یخ زدگی را دارد که باید مد نظر قرار گیرد. سیستمهای خورشیدی که از سیال مایع استفاده میکنند در دمایی کمتر از سیستمهای متداول کار میکنند و از تجهیزات بیشتری برای هدایت گرما به ساختمان استفاده میکنند.
گرمایش پسیو خورشیدی در ساختمان را شرح دهید.
برای گرمایش خورشیدی پسیو دو اقدام اولیه باید صورت گیرد:
-        استفاده از شیشه در وجه جنوبی
-        استفاده ازجرم حرارتی جهت جذب کردن، ذخیره سازی و انتشار گرما
در اینجا 3 رهیافت برای سیستم های پسیو وجود دارد: کسب مستقیم – کسب غیر مستقیم – ایزوله کردن
هدف همه سیستم های گرمایش خورشیدی ذخیره سازی گرما توسط مصالح ساختمانی و رها سازی آن در زمانهایی است که تابش خورشید وجود ندارد. هنگامیکه مصالح ساختمانی گرما را برای استفاده های بعدی ذخیره می نمایند گرمایش خورشیدی فضای مطلوبی را برای داخل خانه مهیا می نماید.
1) کسب مستقیم[1] :
معمولترین سیستم خورشیدی پسیو، کسب مستقیم نامیده می‎شود. کسب مستقیم مربوط به نور خورشید است که از پنجره ها وارد ساختمان می‎شود و فضای داخلی منزل را گرم می‎کند. طی ساعات افتابی این گرما در جرمهای حرارتی سقفها یا دیوارهای داخلی با جنس آب، سنگ، بتون آجر ذخیره می‎شود. گرمای ذخیره شده در جرم حرارتی در طی ساعاتی که آفتاب غروب کرده است به درون منزل منتقل می‎شود. طراحییک سیستم کسب مستقیم عبارت است از محاسبه سطح پنجره و میزان جرم حرارتی مورد نیاز جهت گرم کردن فضای منزل بطور کلی مساحت شیشه درکسب مستقیم باید حداقل 7 صدم مساحت سقف خانه باشد و از 12 درصد ان تجاوز نکند. در کسب مستقیم شیشه های دوجداره نیز توصیه می‎شوند.
 
 
در این سیستم فضای منزل ، یک کلکتور خورشیدی، جاذب گرما و سیستم توزیع می باشد. شیشه ضلع جنوبی انرژی خورشیدی را به داخل خانه جائیکه جرم حرارتی مانند دیوارها و کف بطور مستقیم و غیر مستقیم تحت تابش این نور قرار می گیرند هدایت می کند. سیستم کسب مستقیم 75-40 درصد از انرژی خورشیدی برخورد کرده به پنجره را مصرف می کند. شکل 1
در سیستم کسب مستقیم دیوارها و کفها به عنوان جرم حرارتی بخشهای عملیاتی خانه هستند. همچنین می توان با استفاده از مخازن آب ،گرما ر ذخیره کرد اگرچه استفاده از مجموعه مخازن آب در نقشه ساختمان دشوار می باشد .
جرم حرارتی در اثر جذب گرما در طی روز گرم می شود و در شب گرما را به فضای منزل هدایت می کند اکثر سیستمهای خورشیدی پسیو با عطف به جرم حرارتی یا موادی با ظرفیت جذب و ذخیره گرمای بالا (آجر،بتون،موزائیک،آب) کار می‎کنند. جرم حرارتی را می‎توان در نقشه ساختمان، در قسمتهای سقف، دیوارهای داخلی، شومینه یا بالکنها بکار برد. این سطوح نیاز به تابش مستقیم خورشید ندارند اما باید رنگ آنها تیره باشد. میزان ذخیره سازی حرارت مواد مختلف وابسته به هدایت حرارتی، گرمای ویژه و چگالی آنها می‎باشد. اغلب با افزایش چگالی، رسانایی گرما نیز افزایش می‎یابد. نکات مهمی که در مورد سقف باید به آنها توجه کرد، عبارتند از:
نوع رنگ، رنگ. بتن، آجر، کاشیهای شیشه ای و سرامیک تیره همچنین دیوارهای داخلی و شومینه جهت ذخیره سازی گرما به جرم بیشتری نیاز دارند. از نقطه نظر انرژی بکار بردن چندین جرم حرارتی در منزل دشوار خواهد بود ولی جرم حرارتی که جهت ذخیره سازی حرارت بکار می‏رود زیاد گران نیست.
 
در این سیستم، جرم حرارتی تقریباً پشت شیشه ضلع جنوبی قرار داده می شود. شکل 2
دریچه هایی در بالا و پایین دیوار ترومب وجود دارند که به گرما اجازه جریان یافتن از این دیوار و شیشه به داخل منزل را می دهند. شبها وقتیکه دریچه ها بسته شوند تابش حرارت از دیوار، فضای منزل را گرم می نماید. این دیوار تکنیکی برای گرفتن گرمای خورشید بوده و توسط مهندس فرانسوی فلیکس ترومب ساخته شد. قسمتی از دیوار جنوبی که از مواد جرم حرارتی مثل بتن ساخته شده‏اند را با شیشه‎ای که در فاصله 0.05 متراز سطح واقع شده است می‎پوشانند. نور خورشید وارد شده و گرما توسط شیشه محبوس می‎شود و به دیوار در جذب آن کمک می‎کند. سپس گرما به داخل خانه در ساعات شبانه و غروب تابیده می‎شود. دیوارهای ترومب نیازی به تهویه ندارند زیرا هدف گردش هوای گرم بوده و گرفتن گرما از طریق تابش از دیوار می‎باشد.
دیوار ذخیره ساز حرارت باید جامد باشد و هیچ دریچه یا منفد بازی به بیرون یا فضای منزل نداشته باشد. در تابستان دیوار ترومب بازده بهتری نسبت به روش کسب مستقیم دارد. دیوارهای ترومب با پنجره‎های روش کسب مستقیم در همان دیوار ترکیب می‎شوند. شیشه‎های دو جداره نیز برای ذخیره حرارت توصیه می‎شوند بین شیشه و جرم حرارتی 7.62-2.54 سانتی متر فاصله باید باشد.
 2)سیستم های حوضچه ایی :
در بام های مسطح 0.3-0.15 متر آب ذخیره می شود. این سیستم بهترین سیستم سرمایشی برای مناطق با رطوبت کم می باشد، ولی برای مناطق مرطوب آب باید در مخازن فایبرگلاس یا پلاستیکی بزرگ قرار گیرد که توسط شیشه پوشیده شده و فضای زیر آن توسط تابش گرم می شود.
3) دیوار آبی:
 آب در مخازن صلبی نگهداری می‎شود. ظرفیت ذخیره گرمای آب دو برابر بیشتر از جرم حرارتی می‎باشد. بنابراین به نسبت حجم کمتر از جرم حرارتی نیاز می‎باشد. حداقل 13.23 لیترآب به ازای هر فوت مربع شیشه در مخزن ریخته می‎شود. حتی یک لوله داغ داخل دیوار یا یک استخر نیز بعنوان جرم ذخیره ساز حرارت استفاده می‎شود.
 
قوانین کلی سیستم کسب غیر مستقیم برای دیوارهای ترومب:
- دیوار جرمی رو به خورشید بوده و تیره رنگ باشد .
- حداقل فاصله 0.1 متر بین دیوار جرم حرارتی و شیشه وجود داشته باشد.
- دریچه هایی که در دیوار جرم حرارتی استفاده می شوند، باید هنگام شب بسته باشند .
اگر عایق متحرک شبانه در سیستم دیوار حرارتی استفاده شود، مساحت دیوار جرم حرارتی حدود 15% کاهش می یابد .
-    اگر جنس دیوار حرارتی آجری باشد ضخامت تقریبی ان 0.35-0.25 متر برای بتن0.45-0.3 متر برای خشت خام وسایر مصالح 0.3-0.2 متر و برای آب حداقل 0.15 مترباید باشد
ایزوله کردن خانه
یک سیستم ایزوله مجموعه بخشهایی جدای از قسمت اصلی خانه دارد، مثل یک اتاق خورشیدی و یک مدار منتقل کننده حرارت از کلکتور به سیستم انباشتگر خانه و از نقاط تمایز این سیستم با سایر سیستم ها عایق نمودن منزل مسکونی می باشد.
 
سیستم ایزوله 30-15 درصد از نور خورشید که به شیشه جهت گرمایش فضای منزل می رسد را استفاده می کندو همچنین انرژی خورشیدی را در اتاقهای خورشیدی حفظ می نماید.
ظاهراً اتاقهای خورشیدی یا گلخانه های خورشیدی ترکیبی از سیستم های کسب مستقیم و غیر مستقیم می باشند. نور خورشیدی ورودی به اتاق خورشیدی در جرم حرارتی ذخیره می شود . نور خورشید توسط رسانش از دیوار جرمی مشترک بین منزل و گلخانه به داخل منزل منتقل می شود.
 
انواع روشهای سرمایش پسیو را توضیح دهید
تکنیهای سرمایش طبیعی باعث می شوند بدون استفاده از هر گونه انرژی در تابستان، خانه خنک بماند. سایه از جمله موارد کاربردی و مهم در خانه های خورشیدی پسیو می باشد زیرا همین ساختار در زمستان نور خورشید را جمع آوری می کند. جرم حرارتی و مصالح ساختمانی به همان خوبی که در گرمایش کاربرد دارند در سرمایش نیز مؤثرند. در زمستان گرما را ذخیره می کنند و در تابستان جهت خنک سازی منزل استفاده می شوند همچنین بکار بردن پنجره هایی که در تابستان با ایجاد سایه گرمای کمتری به خانه منتقل می کنند.
 پنجره های مناسب جهت تهویه:
یک استراتژی اولیه برای سرمایش ساختمانها بدون بکار بردن قطعات مکانیکی در آب و هوای گرم بکار بردن تهویه طبیعی می باشد نسیمهای رایج تابستانی با شیشه های بزرگ دیوار جنوبی که برای گرمایش پسیو بکار می روند هماهنگی دارد و به پیرو استراتژی های زیر امکان استفاده از تهویه و دریچه خورشیدی را بطور مؤثری کارا می سازند.
 وضعیت پنجره هاباید به گونه ای باشد که بهترین جریان هوا بوجود آمده وپنجره های با حفاظ (سایبان دار) بطور کامل باز شود. این پنجره بهترین محافظ در برابر باران بوده و بهتر از پنجره های دو لنگه (لولایی) عمل می کنند.اگر اتاقی فقط در یک وجه پنجره دارد می توان بجای یک پنجره از دو پنجره پهن استفاده نمود.
کنسول بام
کنسولهای ثابت نه گران هستند و نه نیازی به اپریشن دارند. فقط در طراحی آنها باید دقت کرد بگونه ای که در تابستان برای خارج کردن گرما و در زمستان برای حفظ گرما در داخل منزل عمل کنند ترکیب هوشیارانه ایی از کنسولهای با اندازه مشخص در پنجره های جنوبی و سایه آن روی سایر پنجره ها راه حل مؤثری می باشد. در سانتافی[1] یک کنسول ایده آل برای پنجره با بلندی 1.2 متر، 45.72 سانتی مترمی باشد البته اگر بالای کنسول33 سانتی متر بیشتر از بالای پنجره باشد.
سایه بان
وسایل ایجاد کننده سایه قبل از اینکه نور خورشید به ساختمان برسد آنها را متوقف می کنند این وسایل عبارتند از سایبان، صفحات خورشیدی، پرده های غلطان، دیافراگم مخصوص پشت پنجره و بادگیر عمودی.
این وسایل قابل کنترل بوده و توسط صاحب خانه بر حسب نیاز تنظیم می شوند استفاده از پرده در منزل کم هزینه و مفید می باشد راه دیگر ایجاد سایه استفاده از یک ایوان یا دالان در قسمتهای شرقی یا غربی ساختمان می باشد.
دیوارهای مؤثر بر هوا (بالدار)[]:
دیوارهای بالدار در معرض جریان باد قرار دارند و سرعت باد طبیعی را طی اختلاف فشار بوجود آمده توسط این دیوارها زیاد می کند
 
.
 
دودکش حرارتی
دودکش حرارتی جهت خروج جریانات بخار و هوا از ساختمان بکار می رود. با قرار دادن یک دریچه خروجی در نواحی گرم و داغ، هوا جهت تهویه ساختمان به درون آن کشیده می شود.
اتاقهای آفتابی به این دلیل طراحی می شوند که گرمای طاقت فرسای که در طی تابستان در اتاقهای جنوبی پدید می آید را توسط دریچه های بالایی تهویه کنند. دریچه های پایین تر منزل با پنجره های سمت شمالی باز میشوند و هوا درون فضای منزل از دریچه     دیوار جرمی برای استفاده غیر مستقیم ساخته می شود ‎های بالایی اتاق آفتابی خارج می شود.
. دوکشهای حرارتی بصورت
بخش باریکی ساخته می شوند مطابق (مثل یک دودکش) و یک جاذب فلزی شکلی که قابلیت گرم شدن دارد در کنار دودکش پشت صفحه شیشه‎ایی قرار می گیرد طوریکه به دمای بالایی رسیده و توسط یک عایق از خانه جدا می شود دودکش به بالای پشت بام محدود می شود و یک توربین چرخان در بالای دودکش قرار گرفته که مخالف جهت باد باز شده و به هوای داغ اجازه خروج می دهد بدون اینکه برای داخل شدن باد به دودکش مانعی باشد دودکش حرارتی در خانه‎های با دهلیز و راه پله های باز استفاده می شود.
انواع آب شیرین کنهای خورشیدی را توضیح دهید.
در ساده ترن روش آب شیرین کنی، هنگامی که حرارت دریافت شده از خورشید با درجه حرارت کم روی آب شور اثر می کند، آب تبخیر شده و املاح و نمکها باقی می مانند.
سپس با استفاده از روشهای مختلف می توان آب تبخیر شده را تقطیر کرده و به این ترتیب آب شیرین تولید نمود. البته روشهای مختلفی برای تقطیر آب وجود دارد که همگی آنها به حرارت احتیاج دارند. لازم به توضیح است که تنها تفاوت یک آب شیرین کن خورشیدی با آب شیرین کنهای دیگر در نوع حرارت دهی، به سیستم آب شیرین کن می باشد و در بقیه سیستم روند کار کاملا مشابه می باشد. با این روش می توان آب شیرین بهداشتی مورد نیاز در نقاطی که به آب بهداشتی دسترسی ندارند، مانند جزایر و نقاط دورافتاده، را تأمین کرد.
آب شیرین کنهای خورشیدی شامل 3 بخش اساسی می باشند، که عبارتند از:
برای تأمین حرارت در آب شیرین کنهای غیر خانگی از دو نوع کلکتور خورشیدی برای گرمایش آب استفاده می شود، که عبارتند از:
    کلکتورهای خورشید حرارت بالا (سهموی و لوله خلاء ها).
    کلکتورهای حرارت پایین (نوع صفحه ای تخت).
آب شیرین کنها در دو سایز صنعتی و خانگی ساخته می شوند. در نوع صنعتی با حجم بالا می توان آب شیرین بهداشتی مصرفی شهرها را تأمین کرد.
 
عملکرد اجاق خورشیدی را شرح دهید.
کشورهای در حال توسعه که از شبکه برق پیشرفته‎ای برخوردار نیستند، برای پختن غذا از گرمایش خورشیدی پسیو استفاده می‎شود.
اجاقهای خورشیدی در دو نوع رایج شلجمی و جعبه ای ساخته شده است. نوع شلجمی آن به صورت یک بشقاب سهموی می باشد که برای پختن غذا بوسیله آن باید ماده غذایی مورد نظر را در کانون این بشقاب قرار دهیم. کیت آموزشی از این اجاق در سال 1382 در دفتر انرژی خورشیدی سازمان انرژیهای نو ایران، در گروه کاربردهای غیرنیروگاهی، ساخته شد و جهت آموزش در اختیار مدارس و آموزشکده ها قرار گرفت.
اجاق خورشیدی نوع جعبه ای اولین بار توسط شخصی بنام نیکلاس ساخته شد. این اجاق بسیار ساده بوده و از یک جعبه عایق کاری شده با یک درب شیشه‎ای تشکیل شده بود. در نوع از اجاقهای خورشیدی، گرمای حاصل از نور متمرکز شده خورشید در داخل .‎میتواند غذای قرار داده شده در جعبه را گرم کرده و یا آنرا بپزد.
 
کوره خورشیدی چگونه کار می کند؟
نوتورا در اوایل قرن 18، اولین کوره خورشیدی را در فرانسه ساخت و بوسیله آن یک تل چوب را در فاصله 60 متری آتش زد.
بسمر، پدر فولاد جهان نیز حرارت مورد نیاز در کورة خود را از انرژی خورشیدی تأمین می کرد. متداولترین سیستم یک کوره خورشیدی، متشکل از دو آینه، یکی تخت و دیگری کروی می باشد. نور خورشید به آینه تخت رسیده و توسط این آینه به آینه کروی بازتابیده می شود. طبق قوانین اپتیک، هرگاه دسته پرتوی موازی محور آینه با آن برخورد نماید، در محل کانون، متمرکز می شوند و به این ترتیب انرژی حرارتی گسترده خورشید در یک نقطه جمع می شود، که این نقطه به دماهای بالایی می رسد. امروزه پروژه های متعددی در زمینه کوره های خورشیدی در سراسر جهان در حال طراحی و اجراء می باشد.
 
سیستم گرمایش با سیال عامل هوا را توضیح دهید.
طرح شماتیک یک سیستم گرمایش خورشیدی که از هوا بعنوان سیال عامل استفاده کرده و سیستم ذخیره حرارتی آن از نوع بستر شنی میباشد در شکل11 نمایش داده شده است. یک گرمکن کمکی نیز در این سیستم تعبیه شده است. با تغییر وضعیت دریچه های تنظیم کننده میتوان حالات کارکردی مختلفی برای سیستم ایجاد کرد.
 
 
شکل 1 : سیستم گرمایش خورشیدی با سیال عامل هوا
در اغلب سیستمهای هوائی، عملاً امکان اضافه کردن و برداشت همزمان از منبع ذخیره حرارتی وجود ندارد. گرمکن کمکی نیز میتواند گرمای ارسالی از سوی کلکتورها یا منبع ذخیره را گرمتر کرده و برای مصرف به ساختمان ارسال کند. شکل شماره 12 جزئیات بیشتری را نمایش میدهد. دمنده ها، کنترلرها، نحوه تآمین آب گرم و جزئیات بیشتری از دریچه های تنظیم هوا قابل مشاهده است.
 
شکل 2 : جزئیات سیستم گرمایش خورشیدی با سیال عامل هوا
          مزایای استفاده از هوا بعنوان سیال عامل در بخش آبگرمکنهای نوع هوائی (بخش 5-1-2) آورده شده است. سیال عامل هوا است و سیستمهای گرمایش هوا نیز میتوانند بطور مشترک استفاده شوند. سیستمهای کنترل نیز میتوانند بخوبی هر دو سیستم را کنترل کنند. علاوه بر معایبی که در سیستمهای آبگرمکن هوائی (بخش 5-1-2) وجود دارد، مشکل اضافه کردن سیستمهای تهویه مطبوع را نیز باید برای این سیستمها در نظر گرفت. دست آخر اینکه کلکتورهای هوایی دارای ظرفیت حرارتی کمتری نسبت به کلکتورهای آبی هستند و به همین خاطر دارای  کمتری نسبت به کلکتورهای آبی میباشند.
          معمولاً کلکتورهای هوایی که در گرمایش هوا مورد استفاده قرار میگیرند با نسبت جریان ثابت کار میکنند، بنابراین دمای خروجی آنها در طول روز تغییر میکند. البته میتوان میزان دمای خروجی را ثابت نگه داشت و بدین ترتیب شدت جریان هوا در طول روز متغیر خواهد بود. اما این امر میتواند موجب کاهش  در کلکتورها شود و بدین ترتیب، هنگام کاهش شدت جریان هوا بازده کلکتور کاهش می یابد.
 
 انرژی باد و امواج
 
                انرژی باد چیست ؟
                تاریخچه استفاده از انرژی باد :
                مزایای استفاده از انرژی باد چیست ؟
                انرژی باد و توربینهای بادی
                انواع توربین های بادی و مکانیسم کار آنها
                انواع کاربرد توربینهای بادی
                انرژی باد و محیط زیست
                بررسی اقتصادی استفاده از انرژی باد
                روند تحولات تکنولوژی انرژی باد در سالهای اخیر
                آینده انرژی باد در ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انرژی باد چیست ؟
انرژی باد، انرژی حاصل از هوای متحرک می باشد. هنگامی که تابش خورشید بطور نامساوی به سطوح ناهموار زمین میرسد سبب ایجاد تغییرات دما و فشار می گردد و در اثر این تغییرات باد بوجود می آید. همچنین اتمسفر کره زمین بدلیل حرکت وضعی زمین، گرما را از مناطق گرمسیری به مناطق قطبی انتقال می دهد که این امر نیز باعث بوجود آمدن باد
می گردد. جریانات اقیانوسی نیز به صورت مشابه عمل نموده وعامل 30% انتقال حرارت کلی در جهان می باشند. در مقیاس جهانی این جریانات اتمسفری بصورت یک عامل قوی جهت انتقال حرارت و گرما عمل می نمایند. دوران کره زمین نیز می تواند در برقراری الگوهای نیمه دائم جریانات سیاره ای در اتمسفر، انرژی مضاعف ایجاد نماید.
 
تاریخچه استفاده از انرژی باد
بشر از زمانهای بسیار دور انرژی باد را به شیوه های مختلف بکار گرفته است. ایرانیان اولین کسانی بودند که در حدود 200 سال قبل از میلاد مسیح برای آردکردن غلات از آسیابهای بادی استفاده کرده اند که امروزه آثار آن در نواحی خواف و تایباد در شرق کشور  به چشم می خورد. همچنین مصریان باستان از نیروی باد برای راندن کشتی های خود روی رودخانه نیل استفاده کردند. در قرن هفدهم میلاد، مردم هلند طرح پایه آسیابهای بادی را بهبود دادند.
همین امر باعث شد تا این کشور در زمره غنی ترین و صنعتی ترین کشورهای اروپا قرار گیرد. برخی از کشورها آسیاب های بادی را برای آسیاب گندم و ذرت، پمپ کردن آب و قطع درختان استفاده کرده اند. در آغاز قرن بیستم اولین توربین های بادی سریع و مدرن ساخته شد. امروزه فعالترین کشورها در این زمینه آلمان، ایتالیا، آمریکا، دانمارک و هند می باشند.
 
 
 
 
مزایای استفاده از انرژی باد چیست ؟
عدم نیاز توربینهای بادی به سوخت که در نتیجه از میزان مصرف سوختهای فسیلی
می کاهد.
- رایگان بودن انرژی باد
توانایی تأمین بخشی از تقاضای انرژی برق
کمتر بودن نسبی قیمت انرژی حاصل از باد در بلندمدت
تنوع بخشیدن به منابع انرژی و ایجاد سیستم پایدار انرژی
- قدرت مانور زیاد جهت بهره برداری در هر ظرفیت و اندازه (از چند وات تا چندین مگاوات)
- عدم نیاز به آب
- عدم نیاز به زمین زیاد برای نصب
- ایجاد اشتغال
- نداشتن آلودگی زیست محیطی
 
انرژی باد و توربینهای بادی
بهره برداری از انرژی باد توسط توربینهای بادی تفکر بسیار قدیمی می با شد. مثلاً سیستم های اولیه انرژی باد در چین باستان و خاور نزدیک زمانهای طولانی بکار گرفته می شدند. یک دوره نیز در قرن پانزدهم که فعالیتهای اقتصادی در اروپای غربی افزایش پیدا کرد از توربینهای بادی جهت تأمین نیروی مکانیکی برای پمپاژ آب و آسیاب غلات استفاده می کردند. امروزه گستره فعالیتها و کاربرد توربینهای بادی طیف وسیعی از صنایع را تحت پوشش قرار می دهد مثلاً برای پمپاژ آب یا شارژ باتری از این توربینها استفاده می شود. از نظر عملکردی در توربین های بادی انرژی جنبشی باد به انرژی مکانیکی و سپس به انرژی الکتریکی تبدیل می گردد.
 
 
 
این توربینها را می توان جهت استفاده بهینه و تولید بیشتر قدرت با سلولهای خورشیدی (فتوولتائیک) نیز ترکیب نمود. در حال حاضر بیشترین ظرفیت توربینهای بادی نصب شده در چند دهه گذشته از نوع متصل به شبکه بوده است. البته گاهی اوقات در نواحی دور افتاده از توربینهای بادی منفصل از شبکه نیز استفاده شده است. شارژ باتری و تولید انرژی مکانیکی جهت پمپاژ آب نیز از نمونه کاربردهای دیگر توربینهای بادی می باشد. سیستم های شارژ باتری و پمپهای بادی با وجود کوچک بودن از اهمیت ویژه ای برخوردارند.
 
 
 
انواع توربین های بادی و مکانیسم کار آنها
الف- توربینهای بادی با محور چرخش عمودی
 این توربینها از دو بخش اصلی تشکیل شده اند: یک میله اصلی که رو به باد قرار می گیرد و میله های عمودی دیگر که عمود بر جهت باد کار گذاشته می شوند. این توربینها شامل قطعاتی با اشکال گوناگون بوه که باد را در خود جمع کرده و باعث چرخش محور اصلی می گردد. ساخت این توربینها بسیار ساده بوده و همچنین بازده پایین نیز دارند. عمده ترین توربین های بادی محور عمودی عبارتند (ساوینیوس داریوس، صفحه ای و کاسه ای). در این نوع توربینها در یک طرف توربین، باد بیشتر از طرف دیگر جذب می شود و باعث می گردد که سیستم لنگر پیدا کرده و بچرخد. یکی از مزایای این سیستم وابسته نبودن آن به جهت وزش بادمی باشد.
 
ب – توربینهای بادی با محور چرخش افقی
این توربینها نسبت به مدل محور عمودی رایج تر بوده همچنین از لحاظ تکنولوژیک پیچیده تر و گرانتر نیز می باشند. ساخت آنها مشکلتر از نوع محور عمودی بوده ولی راندمان بسیار بالایی دارند. در سرعتهای پایین نیز توانایی تولید انرژی الکتریکی را داشته و توانایی تنظیم جهت در مسیر وزش باد را نیز دارند. این توربینها 3 یا در مواردی 2 پره می باشند که روی یک برج بلند نصب می شوند. این پره ها همواره در جهت وزش باد قرار می گیرند.
 
ج- مکانیسم کار توربین های بادی و اجزا آن
مراحل کار یک توربین کاملاً عکس مراحل کار پنکه می باشد. در پنکه انرژی الکتریسیته به انرژی مکانیکی تبدیل شده و باعث چرخیدن پره می شود. در توربینهای بادی چرخش پره ها انرژی جنبشی باد را به انرژی مکانیکی تبدیل کرده، سپس الکتریسیته تولید می گردد. باد به پره ها برخورد می کند و آنها را می چرخاند. چرخش پره ها باعث چرخش محور اصلی می شود و این محور به یک ژنراتور برق متصل می باشد. چرخش این ژنراتور، برق متناوب تولید می نماید. در ضمن شکل زیر اجزا یک توربین بادی محور افقی را نشان می دهد.
 
 
انواع کاربرد توربینهای بادی
الف- کاربردهای غیرنیروگاهی شامل:
پمپهای بادی آبکش جهت :
-        تأمین آب آشامیدنی حیوانات در مناطق دور افتاده
-        آبیاری در مقیاس کم
-        آبکشی از عمق کم جهت پرورش آبزیان
-        تأمین آب مصرفی خانگی
کاربرد توربینهای بادی کوچک بعنوان تولید کننده برق
-        تأمین برق جزیره های مصرف
شارژ باتری
 
ب - کاربردهای نیروگاهی
·         نیروگاههای بادی منفرد جهت تأمین انرژی الکتریکی واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی و یا کشاورزی
مزارع برق بادی جهت تأمین بخشی از تقاضای انرژی برق شبکه
 
انرژی باد و محیط زیست
انرژی باد در بین انرژیهای تجدیدپذیر یکی از بهترین و اقتصادی ترین روشهای تولید برق می باشد که آلودگی زیست محیطی در پی نداشته و پایان ناپذیر نیز می باشد. طبق آمار موجود تولید یک کیلووات ساعت انرژی برق بادی از انتشار آلاینده های زیست محیطی به شرح زیر جلوگیری می نماید.
گرم 850= CO2 (دی اکسید کربن)
گرم 9/2= SO2 (دی اکسیدگوگرد)
گرم 6/2= NOX (اکسیدنیتروژن)
گرم 1/0= خاک
گرم 55= خاکستر
بطور کلی با جایگزینی انرژی برق بادی به جای انرژی برق تولیدی از نیروگاههای سوخت فسیلی می توان از انتشار گازهای گلخانه ای کاست. از طرف دیگر جاذبه های طبیعی و
چشم انداز سیستم های انرژی بادی نمادی از انرژی پاک برای مردم تلقی می گردند. در ضمن از سطح زمینی که برای احداث مزرعه برق بادی اختصاص می یابد 99% آن می تواند مورد استفاده فعالیتهای کشاورزی و دامپروری قرار گیرد و تنها حدود یک درصد از کل سطح مزارع برق بادی توسط توربینها استفاده می گردد.
 
 
بررسی اقتصادی استفاده از انرژی باد
در ارزیابی نیروگاههای بادی، هزینه ها و درآمدهای طرح، مدت زمان برگشت سرمایه، قیمت انرژی الکتریکی تولیدی و نرخ بازده داخلی سرمایه، شاخص های نهایی برای مقایسه کامل
مؤلفه های مختلف می باشند. از آنجا که برای گسترش سیتسم عرضه انرژی الکتریکی توسعه پایدار را تعقیب می کنیم باید تمام هزینه ها و منافع اجتماعی هر مولد را مدنظر قرار دهیم. باید در نظر داشت از بین صرفه های اقتصادی و غیر اقتصادی تنها هزینه دفع آلاینده های زیست محیطی و تصفیه گازهای مضر متصاعد از نیروگاههای فسیلی می تواند بصورت کمی در محاسبات وارد شود. این هزینه ها در واقع در برگیرنده تمام اثرات زیست محیطی
آلاینده ها در کوتاه مدت و بلندمدت از قبیل تولید Sox و Nox و Cox و هیدروکربورها و سایر گازهای سمی، آلودگی آب و خاک و ایجاد بارانهای اسیدی و تولید گازهای گلخانه ای
می باشند.
در ضمن هزینه تولید برق از انرژی باد در دو دهه گذشته بطور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است. برق تولید شده توسط انرژی باد در سال 1975، 30 سنت برای هر کیلووات ساعت بوده اما اکنون به کمتر از 5 سنت رسیده است. توسعه توربین های جدید قیمت را نیز کمتر خواهند کرد. همچنین در دنیا پنج کشور آلمان، آمریکا، اسپانیا، دانمارک و هند پیشتاز دیگران می باشند و کل ظرفیت نصب توربینهای بادی در دنیا تا پایان سال 2004 میلادی برابر 616/47 گیگاوات می باشد.
در ضمن کل سرمایه در گردش صنعت انرژی باد جهان در سال 2002 میلادی برابر با 1381 خورشیدی برابر 7 میلیارد یورو بوده است. قیمت سرمایه گذاری انرژی باد در حدود 1000 دلار بر کیلووات برآورد می شود که در حدود 750 دلار آن به هزینه تجهیزات و مابقی به هزینه های آماده کردن سایت و نصب و راه اندازی مرتبط می شود. در چند سال اخیر با بزرگتر شدن سایز توربینهای تجاری، قیمت سرمایه گذاری آنها کاهش یافته است. صنعت انرژی باد منافع اقتصادی و اجتماعی مختلفی را به همراه دارد که از جمله مهمترین آنها عبارتند از:
·    نداشتن هزینه های اجتماعی – این هزینه ها در تمام گزینه های متعارف انرژی (فسیلی) وجود دارند، لیکن علیرغم مبالغ قابل توجه آنها معمولاً در بررسیهای اقتصادی لحاظ نمی شوند. انجمن انرژی باد جهان (WWEA) این هزینه ها را به کوه یخی تشبیه کرده است که حجم عظیم و ناپیدای آن در زیر آب قرار می گیرد.
·         کاهش اتکاء به منابع انرژی وارداتی – این مسئله یکی از مهمترین دلایل رویکرد کشورهای صنعتی به انرژیهای تجدیدپذیر و انرژی باد است، لکن در کشورهای تولید کننده نفت نظیر ایران نیز از جنبه دیگری می توان به آن نگریست و آن افزایش فرصت صادرات است.
·    تقویت ساختار اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی – بدلیل ماهیت انرژی باد که به تولید غیرمتمرکز و اغلب به نقاط دور افتاده و روستایی می پردازد، توسعه این صنعت چه در کشورهای سرمایه داری و پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه تحولات و پیشرفتهای آشکاری را در مناطق روستایی بدنبال خواهد داشت.
·    اشتغال زایی – ایجاد شغل این صنعت در میان دیگر صنایع انرژی از همه بیشتر است. در اروپا نصب یک مگاوات برق بادی برای 15 الی 19 نفر شغل ایجاد می کند که این رقم در کشورهای در حال توسعه براحتی می تواند دو برابر شود. در سال 2000 که ظرفیت نصب شده برق بادی در اروپا در حدود 8000 مگاوات بود، بیش از نیم میلیون نفر در این صنعت به کار اشتغال داشتند.
در کشورمان ایران علیرغم اینکه مشاهده می شود با در نظر گرفتن هزینه های خصوصی نیروگاههای بادی و فسیلی، توسعه نیروگاههای بادی برای تولید برق هم اکنون در حال اقتصادی شدن می باشد ولی اگر هزینه های اجتماعی نیروگاههای فسیلی که در برگیرنده اثرات برونزایی منفی است مبنای مقایسه قرار گیرد هزینه تولید در مولدهای بادی کمتر از فسیلی خواهد بود و برق حاصل از آن می تواند بعنوان یک انرژی پایدار در توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
 
روند تحولات تکنولوژی انرژی باد در سالهای اخیر
بزرگترین شرکتهای سازنده توربین بادی جهان در حال حاضر شرکت وستاس، شرکت انرکون و شرکت NEG مایکون هستند که به ترتیب 3/23، 6/14 و 4/12 درصد از بازار جهان را در اختیار دارند.
          برخی اطلاعات که از بررسی بازار تکنولوژی باد در آلمان بعنوان پیشتاز صنعت باد جهان بدست آمده بیانگر روند تحولات در سالهای اخیر در این صنعت می‎باشد و لذا توجه به آنها در پیش‎بینی آینده سودمند خواهد بود:
-    میانگین ظرفیت توربینهای بادی نصب شده در آلمان در حدود 900 کیلووات است، اما اگر فقط توربینهای نصب شده در نیمه اول سال 2003 را در نظر بگیریم، میانگین ظرفیت توربینهای جدید در حدود 1560 کیلووات می‎باشد. لذا روند آشکاری از افزایش سایز توربینهای بادی مدرن قابل مشاهده است.
-    در بازار توربینهای بادی 58 مدل توربین وجود دارد که از این 58 مدل فقط 4 مدل آن بدون گیربکس هستند که روی سایزهای متوسط و بزرگ آزمایش شده‎اند. اما 54 مدل دیگر (شامل سایز های متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ) هنوز از گیربکس استفاده می‎کنند. بنابراین توربینهای بدون گیربکس هنوز در ابتدای راه هستند و وضعیت آنها پس از سالها تجربه و بهره برداری روشن خواهد شد.
-    اغلب توربینهای بزرگ از نوع پیچ کنترل هستند، یعنی هر چه توربینها بزرگتر شوند از تعداد مدلهای استال کنترل کاسته و به مدلهای پیچ کنترل افزوده می‎شود. در توربینهای خیلی بزرگ (بالاتر از 3000 کیلووات) اصلاً سیستم استال کنترل وجود ندارد. قابل ذکر است که پره‎های استال کنترل بزرگتر و سنگینتر از انواع پیچ کنترل می‎باشند. لازم به اشاره است که در سیستم پیچ کنترل پره‎ها حول محور طولی خود میتوانند بچرخند و تغییر زاویه بدهند. اما در سیستم استال کنترل پره‎ها به هاب فیکس می‎شوند و آزادی گردش حول محور طولی را ندارند.
در گذشته توربینهای بادی با یک سرعت دورانی ثابت (دور روتور) کار می‎کردند، اما مدلهای امروزی تقریباً سیستم یک سرعته را کنار گذاشته و به سیستم های دوسرعته یا سرعت متغیر روی آورده‎اند. از میان 58 مدل موجود در بازار، فقط 2 مدل از نوع یک سرعته هستند و 23 مدل دو سرعته و 34 مدل با سرعت متغیر دیده می‎شوند.
 
 
آینده انرژی باد در ایران
بازار تأمین انرژی یک بازار رقابتی است که در آن تولید برق در نیروگاههای بادی در مقایسه با نیروگاههای سوخت های فسیلی برتری های نوینی را پیش روی کاربران قرار داده است. از برتری های نیروگاههای بادی این است که در طول مدت زمان عمر خود، سالهای زیادی انرژی را بدون نیاز به هزینه سوخت تولید خواهد کرد، در حالی که هزینه دیگر منابع تولید انرژی در طول این سالها افزایش خواهد یافت.
فعالیت گسترده بسیاری از کشورهای جهان برای تولید الکتریسیته از انرژی باد، سرمشقی برای دیگر کشورهایی است که در این زمینه راه درازی در پیش دارند. بسیاری از منابع اقتصادی در حال رشد، در منطقه آسیا واقع شده اند و اقتصاد رو به رشد کشورهای آسیایی از جمله ایران، باعث شده تا این کشورها بیش از پیش به تولید الکتریسیته احساس نیاز کرده و اقدام به تولید الکتریسیته از منابع غیرفسیلی کنند. افزون بر این موارد، نبود شبکه برق سراسری در بسیاری از بخشهای روستایی در کشورهای آسیایی نیز مهر تأییدی بر سیستم های تولید الکتریسیته از انرژی باد زده است.
پس در خصوص دورنمای آینده اقتصادی استفاده از انرژی باد در ایران می بایست گفت استفاده از این انرژی موجب صرفه جویی فرآورده های نفتی بعنوان سوخت می شود. صرفه جویی حاصله در درجه اول موجب حفظ فرآوردهای نفتی گشته که امکان صادرات و مهمتر اینکه تبدیل آنرا به مشقات بسیار زیاد پتروشیمی با ارزش افزوده بالا فراهم می سازد.
در درجه دوم تولید الکتریسیته از این انرژی فاقد هر گونه آلودگی زیست محیطی بوده که همین عامل کمک شایانی به حفظ طبیعت سالم محیط زیست بشری نموده ودر نتیجه مسیر برای نیل به توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی فراهم می گردد.
استفاده از انرژی باد در ایران علاوه بر عمران و آبادانی موجبات ایجاد مشاغل جدید شده و بالاخره با بومی سازی فن‌آوری انرژی باد اقتصاد کشور رشد بیشتری می یابد.
 
 
 انرژی هیدروژن و پیل سوختی
 
                ویژگیهای سوخت هیدروژنی را نام ببرید؟
                ویژگیهایی که هیدروژن را از سایر گزینه ‎های مطرح سوختی متمایز می‎نماید ‌را نام ببرید؟
                خواص سوختهای متداول با سوخت هیدروژنی را مقایسه کنید؟
                سه تفاوت عمده بین پیلهای سوختی و پروسه احتراق معمولی جهت تولید الکتریسیته را نام ببرید؟
                مشکلات استفاده از انرژی هیدروژنی را نام ببرید؟
                انواع فناورهای تولید هیدروژن از منابع فسیلی را نام ببرید؟
                انواع روشهای تولید هیدروژن از منابع غیرفسیلی(تجدیدپذیر) را نام ببرید؟
                انواع فناوریهای عرضه و ذخیره سازی هیدروژن را نام ببرید؟
                در حال حاضر روش عمده تولید هیدروژن به کدام روش می‌باشد؟
                تولید هیدروژن با استفاده از روش الکترولیز را توضیح دهید؟
                چرا اقتصاد هیدروژنی بدنبال آن است که هیدروژن را از منابع تجدیدپذیر تولید و در آینده هیدروژن را جایگزین سوختهای فسیلی جایگزین نماید؟
                موانعی که بر سر راه گسترش اقتصاد هیدروژنی وجود دارد را نام ببرید؟
                چالشهای موجود در زمینه فناوریهای تولید هیدروژن را نام ببرید؟
                چالشهای موجود در زمینه فناوریهای توزیع و ذخیره سازی هیدروژن را نام ببرید؟
                پیل سوختی چیست؟
                انواع پیلهای سوختی کدامند؟
                مزایای پیل سوختی چیست؟
                چه سوختهایی می‎توانند در پیلهای سوختی بکار روند؟
                کاربردهای پیل سوختی چیست؟
                قیمت پیلهای سوختی چقدر است؟
                آیا می‎توان از پیلهای سوختی برای انرژی مصرفی منازل استفاده نمود؟
 
ویژگیهای سوخت هیدروژنی را نام ببرید؟
هیدروژن ساده‎ترین و فراوانترین عنصر در طبیعت است و گازی بیرنگ، بی‎بو، بی‎مزه و قابل احتراق است که می‎تواند مقدار زیادی انرژی آزاد کند و چگالی آن از هر مادة شیمیایی دیگر کمتر است. این عنصر قابلیت ترکیب مجدد با اکسیژن و همچنین تولید انرژی بسیار زیادی را دارد. هیدروژن در مقایسه با سایر سوختها می‎تواند با راندمانی بالاتر و احتراق بسیار پاک به سایر اشکال انرژی تبدیل شود. هیدروژن دارای بالاترین ظرفیت انرژی به ازای هر واحد وزن سوخت می‎باشد و میزان حرارت تولید شده از آن در اثر احتراق در واحد وزن بیشتر از هر سوخت دیگری است. هیدروژن از لحاظ شیمیایی بسیار فعال بوده و بندرت بعنوان یک عنصر در طبیعت یافت می‎شود و معمولاً در واکنش با عناصر دیگر بوجود می‎آید.
 
ویژگیهایی که هیدروژن را از سایر گزینه ‎های مطرح سوختی متمایز می‎نماید ‌را نام ببرید؟
از ویژگیهایی که هیدروژن را از سایر گزینه‎های مطرح سوختی متمایز می‎نماید، می‌توان به فراوانی، مصرف تقریباً منحصر به فرد، انتشار بسیار ناچیز آلایندهها، برگشت پذیر بودن چرخه تولید آن و کاهش اثر گلخانه‎ای اشاره نمود.
 
 
 
 
 
خواص سوختهای متداول با سوخت هیدروژنی را مقایسه کنید؟
در جدول‌ ذیل ایمنی هر یک از سوختهای گازوئیل، متان و هیدروژن با هم مقایسه شده اند.
سه تفاوت عمده بین پیلهای سوختی و پروسه احتراق معمولی جهت تولید الکتریسیته را نام ببرید؟
 
·         راندمان ترمودینامیکی تبدیل انرژی هیدروژن / اکسیژن به انرژی الکترکی در دمای پائین واکنش، بسیار بالاتر است.
·         راندمان تبدیل انرژی الکتروشیمیایی دربار پائین افرایش می‎یابد؛ لذا پیلهای سوختی در بارهای کوچک دارای راندمان بالاتر هستند.
·         یک پیل سوختی با بار بالا می‎توان  بصورت مجموعه‎ای از پیلهای سوختی کوچک و با راندمان بالا ساخت.
 
 
مشکلات استفاده از انرژی هیدروژنی را نام ببرید؟
 
·         در دمای محیط به سرعت از حالت مایع به حالت گاز در می‌آید.
·         برای ذخیره آن در یک مخزن، احتیاج به فشار زیاد در حالت مایع داریم.
·         نفوذ پذیری زیاد هیدروژن
·         قابلیت ترکیب شدن سریع با اکسیژن
·         برای مایع کردن باید دمای آنرا تا 253- درجه سانتی گراد پایین آورد و در این حالت دانسیته آن بسیار پایین می باشد.
انرژی حرارتی هیدروژن 32 درصد ارزش حرارتی گاز متان یا حدود 3070  کیلوکالری بر مترمکعب است.
 
انواع فناورهای تولید هیدروژن از منابع فسیلی را نام ببرید؟
هیدروژن از روشهای زیر تولید می شود:
·         اکسیداسیون جزئی نفت سنگین
·         مبدل گاز طبیعی با پروسه تبدیل گاز توسط بخار
·          گازی شدن زغال سنگ
·          فرایند بخارـ آهن
 
 
 
انواع روشهای تولید هیدروژن از منابع غیرفسیلی(تجدیدپذیر) را نام ببرید؟
الکترولیز آب، فتوالکتروشیمیایی،سولفید هیدروژن، بیوشیمیایی،سیکل ترموشیمیایی، ترمولیز آب،گازی سازی مواد زیست توده و پیرولیز،رادیولیز...
انواع فناوریهای عرضه و ذخیره سازی هیدروژن را نام ببرید؟
الف) فناوری ذخیره سازی:
امروزه سیستمهای ذخیره سازی هیدروژن جهت مصارف حمل و نقل مشتمل بر ذخیره به اشکال ذیل می‎باشد:
·         ذخیره ‌سازی هیدروژن بصورت گاز در مخازن فولادی و کامپوزیتی
·         ذخیره ‌سازی هیدروژن بصورت مایع در مخازن فوق سرد
·         ذخیره سازی هیدروژن به کمک آلیاژهای فلزی مخصوص
ب) فناوری انتقال و توزیع هیدروژن:
روشهایی که به منظور انتقال هیدروژن به اشکال گاز، مایع و جامد استفاده می‎شود، اثرات فنی‌ـ اقتصادی چشمگیری بر فرایند تولید تا مصرف هیدروژن خواهد داشت. سه روش متداول که برای انتقال هیدروژن می‎توان استفاده نمود، عبارتند از:
·         انتقال از طریق خطوط لوله
·         انتقال از طریق جاده و راه آهن
·         انتقال از طریق دریا
 
در حال حاضر روش عمده تولید هیدروژن به کدام روش می‌باشد؟
در حال حاضر حدود 98 درصد از کل هیدروژن تولید شده در جهان از سوختهای فسیلی بدست می‎آید.
 
تولید هیدروژن با استفاده از روش الکترولیز را توضیح دهید؟
روش الکترولیز اولین بار در سال1830 میلادی توسط دانشمند انگلیسی میشل فارادی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. در این روش، جریان برق ‌مستقیم از میان محلولی که شامل آب و الکترودها می‎باشد، عبور داده می‎شود و گازهای هیدروژن و اکسیژن از آب تولید می‎شود. هر سلول الکترولیز شامل دو الکترود است که داخل محلول الکترولیت غوطه‎ور می‎باشد ‌که این دو الکترود به یک منبع تغذیه جریان مستقیم متصل می‎باشند. پتانسیل الکتریکی لازم ما بین الکترودها اعمال می‎گردد و هیدروژن و اکسیژن روی کاتد و آند جداگانه جمع می‎شوند.
 
چرا اقتصاد هیدروژنی بدنبال آن است که هیدروژن را از منابع تجدیدپذیر تولید و در آینده هیدروژن را جایگزین سوختهای فسیلی جایگزین نماید؟
اقتصاد هیدروژنی بدنبال آن است که هیدروژن را از منابع تجدیدپذیر استخراج کند و در آینده نزدیک هیدروژن را جایگزین سوختهای فسیلی نماید. عواملی که باعث شده تا اقتصاد هیدروژنی چنین هدفی را دنبال کند، عبارتند از
·         مسئله نفت و محدودیت منابع آن
·         آلودگی هوا
·         خطرات زیست محیطی جهانی
 
موانعی که بر سر راه گسترش اقتصاد هیدروژنی وجود دارد را نام ببرید؟
 
·         هزینه سرمایه گذاری آن نسبتاً بالاست.
·         عدم وجود زیرساختهای مرتبط با آن
·         عدم وجود قوانین و استانداردهای لازم برای هیدروژن
·         کمبود آموزشهای عمومی
چالشهای موجود در زمینه فناوریهای تولید هیدروژن را نام ببرید؟
 
·         هزینه تولید هیدروژن نسبت به سوختهای متداول بیشتر است.
·         تقاضای پایین برای هیدروژن از پیشرفت ظرفیت تولید جلوگیری می‎نماید.
·         در حال حاضر از تکنولوژیهای موجود در زمینه تولید هیدروژن، مقادیر فراوانی دی‌اکسیدکربن تولید می‎شود.
·         روشهای پیشرفته تولید هیدروژن نیاز به تحقیق و توسعه دارد.
·         نمایش عملی تکنولوژیهای تولید هیدروژن ضروری است.
 
چالشهای موجود در زمینه فناوریهای توزیع و ذخیره سازی هیدروژن را نام ببرید؟
تلاش های کنونی تحقیق و توسعه در زمینه ذخیره سازی هیدروژن کافی نمی باشد.
·         ظرفیت ذخیره‌ سازی هیدروژن
·         تقاضای پایین برای تجهیزات هیدروژنی موجب افزایش قیمت می‌گردد.
·         سیستمهای توزیع و پخش هیدروژن پر زحمت و گران است.
·         در حال حاضر هزینه تمام شده تکنولوژیهای توزیع هیدروژن بیشتر از هزینه سایر سوختهای متداول است.
·         برای گذر به سیستم توزیع هیدروژن نیاز به یک استراتژی مقرون به صرفه و اقتصادی می‌باشد.
در حال حاضر فعالیتهای انجام شده در زمینه تحقیق و توسعه ذخیره سازی هیدروژن کافی نیست.
 
 
 
 
پیل سوختی چیست؟
پیل سوختی یک سیستم الکتروشیمیایی است که از آند، کاتد و الکترولیت تشکیل شده است و انرژی شیمیایی سوخت را مستقیماً به انرژی الکتریکی تبدیل می‎کند، سوخت آن هیدروژن و یا سایر گازهای حامل هیدروژن نظیر گاز طبیعی و متانول به ‎باشد. در پیل سوختی محصولات جانبی آب و حرارت هستند
 
انواع پیلهای سوختی کدامند؟
پیلهای سوختی در انواع زیر موجود میباشند ‎د:
·         پیلهای سوختی اسیدفسفریکی
·         پیلهای سوختی پلیمری
·         پیلهای سوختی اکسید جامد
·         پیلهای سوختی قلیایی
·         پیلهای سوختی متانولی
 
مزایای پیل سوختی چیست؟
راندمان بالا، حداقل نشر آلاینده‎های زیست محیطی، امکان استفاده از سوختهای فسیلی و پاک، مدولار بودن و قابلیت تولید همزمان حرارت و الکتریسیته و استفاده در کاربردهای تولید غیرمتمرکز انرژی از جمله مزایای پیل سوختی می‎باشند.
چه سوختهایی
‎توانند در پیلهای سوختی بکار روند؟
عموماً از گاز هیدروژن که می‎تواند از منابع مختلفی مانند آب، متانل اتانل، طبیعی، بنزین یا سوختهای دیزل، آمونیاک یا بی‎کربنات سدیم بوجود آید، می‎توان در پیلهای سوختی استفاده نمود.
برخی از انواع پیل سوختی (SOFC, MCFC) می‎توانند مستقیماً از انرژیهای فسیلی (از جمله گاز طبیعی) استفاده نمایند.
 
کاربردهای پیل سوختی چیست؟
پیلهای سوختی در سه کاربرد اصلی انواع ثابت، قابل حمل و کاربردهای حمل و نقل به کار می‎روند. در حالت حاضر تلاشها جهت حضور پیلهای سوختی در نیروگاه‎ها، صنعت حمل و نقل و کاربردهای پرتابل به مرحله تجاری شدن نزدیک است.
 
قیمت پیلهای سوختی چقدر است؟
در حال حاضر کمپانی‎هایی نیروگاه‎هایی را با حدود$/kw 3000 ارائه نموده اند و این قیمت در جایی که قیمت برق بالا و قیمت گاز طبیعی پایین است قابل رقابت خواهد بود. پیلهای سوختی باید برای مصارف حمل و نقل ارزانتر شوند.
 

 
 
آیا میتوان از پیلهای سوختی برای انرژی مصرفی منازل استفاده نمود؟
پیلهای سوختی برای تولید انرژی ایده‎آل هستند. پیلهای سوختی می‎توانند بصورت توأمان الکتریسیته و حرارت تولید نمایند که می‎توانند برای تأمین برق یک منزل مسکونی بکار رفته و از حرارت آن نیز می‎توان برای آب گرم مصرفی منازل استفاده نمود.
قیمتهای اولیه در حدود
 
 $/kw 1500 بوده که باید به زیر قیمت $/kw  500 برسد.
 
                                                                                                                                     انرژی زیست توده
 
                زیست توده(بیوماس) چیست؟
                منابع زیست توده (بیوماس) کدامند؟
                تولید انرژی از زیست توده چگونه است؟
                گازی سازهای زیست توده چیست؟
                میزان بهره گیری بیوماس برای تولید انرژی امروزه، چه میزان است؟
                مزایای بهره گیری از منابع زیست توده چیست؟
                سوختهای زیستی چیست؟
 
زیست توده(بیوماس) چیست؟
زیست توده یکی از منابع مهم انرژیهای تجدیدشونده محسوب می شود و به هر موجود زنده که قابلیت رشد و نمو داشته و بر مبنای قوانین طبیعی تقسیم شوند اطلاق می شود و شامل جنگلها، اجزاء گیاهان، برگها، موجودات زنده اقیانوسها، زائدات حیوانی، پسماندهای شهری و غذایی و ... می شوند. این مواد قابلیت ذخیره انرژی در خود را دارا می باشند. در واقع در خلال پدیده فتوسنتز، دی اکسید کربن از طریق آب و خاک و هوا توسط انرژی خورشیدی در گیاهان ذخیره می شود و باعث رشد و نمو آنها می گردد این انرژی خورشیدی در مواقع مصرف، قابلیت تبدیل به انرژی را دارا می باشد.
زیست توده قابلیت تولید برق، حرارت، سوختهای مایع، سوختهای گازی و انواع کاربردهای مفید شیمیایی را دارا می باشد. زیست توده سهم بزرگی در میان دیگر انواع منابع انرژیهای نو دارا می باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
منابع زیست توده (بیوماس) کدامند؟
منابع زیست توده که برای تولید انرژی مناسب هستند، طیف وسیعی از مواد را شامل می شوند که بصورت عمده به شش گروه تقسیم می شوند:
·         سوختهای چوبی
·         زائدات جنگلی، کشاورزی، باغداری و صنایع غذایی
·         زائدات جامد شهری (زباله ها)
·         فضولات دامی
·         فاضلابهای شهری
فاضلابها، پسماندها و زائدات آلی صنعتی
 
 
 
تولید انرژی از زیست توده چگونه است؟
تولید انرژی از منابع زیست توده (همانند سوختهای فسیلی) به منظور تولید الکتریسیته و حرارت می باشد. منابع زیست توده یکی از قدیمی ترین منابع انرژی در جهان می باشد.
این منابع در صورت استفاده مستقیم قابلیت تولید حرارت را دارا می باشند. و در صورت تولید سوختهای زیستی یا بیوگاز قابلیت استفاده در موتور ژنراتورها یا پس از تولید بخار آب در توربین ژنراتورها را جهت تولید برق دارد.
 
گازی سازهای زیست توده چیست؟
گازی سازهای زیست توده، راکتورها می باشند که قابلیت تولید گازهای سوختی در غیاب اکسیژن را دارند. ارزش حرارتی این گازها کمتر از ارزش حرارتی گازهای سوختی طبیعیمی باشد. این گازها بیوگاز نامیده می شوند.
 
میزان بهره گیری بیوماس برای تولید انرژی امروزه، چه میزان است؟
و بعد از سوختهای فسیلی زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی، زیست توده چهارمین منبع بزرگ انرژی در جهان است که برای تولید حرارت (بخاریهای هیزمی در منازل و تولید حرارت و آب گرم در صنایع) پخت و پز (خصوصاً در کشورهای در حال توسعه) حمل و نقل (سوختهای زیستی اتانول بیو دیزل) و تولید انرژی الکتریکی بکار می رود. طبق برآرودهای انجام شده در تمام دنیا Btu 15 10´278 ظرفیت نصب شده زیست توده می باشد که Btu 15 10´7.2 فقط در آمریکا نصب شده است.
 
مزایای بهره گیری از منابع زیست توده چیست؟
این منابع جزء منابع تجدیدشوند می باشند چرا که با بهره گیری از این منابع مجدداً بطور طبیعی رشد و نمو پیدا می کنند ضمن اینکه تولید CO2 این منابع (در صورت بهره گیری از آنها) بطور طبیعی بوده و تولید گازهای گلخانه ای نمی کند. از دیگر سو بعنوان یک منبع ذخیره انرژی خورشیدی عمل می کنند که می توان در مواقع لزوم از آن بهره گیری نمود.
در میان سایر منابع تجدیدشونده تنها منبعی هستند که قابلیت تولید سوختهای مایع، جامد و گازی را دارا می باشند و این به معنای کاربرد گسترده آن می باشد.
 
سوختهای زیستی چیست؟
نوعی از سوختها می باشد که از منابع زیست توده بدست می آید. شامل سوختهای اتانول مایع، متانول، بیودیزل و سوختهای دیزل گازی همچون هیدروژن و متان. تحقیقات بر روی سوختهای زیستی شامل 3 هدف عمده می باشد.
1. تولید سوختهای زیستی
2. پیدا کردن راههای بهره گیری و استفاده از آن
3. تعیین پراکندگی ساختهای آن
منابع تولید این سوختها عبارتند از: نیشکر، روغن گیاهان و سبزیجات

+ نوشته شده توسط خبر گزاری D.N در و ساعت |

 

 

 

ویژگی های اصلی دو قراردادCIF وFOB برای تجارت جهانی کالا

1.             معرفی

با وجود پیشرفت تکنولوژی و اینترنت که تا حدی چگونگی هدایت تجارت و ثبت قرارداد را تحت تاثیر قرار داده است؛ کالاها هنوز از محل فروشنده به محل خریدار به روش سنتی و به وسیله ی جاده ها ، خط آهن، دریا و یا حمل و نقل هوایی  جابه جا می شوند.

به منظور هدف این مقاله ما روی جا به جایی کالا از طریق دریا تمرکز خواهیم کرد ، زیرا عمده ی فعالیت های واردات و صادرات از طریق دریا انجام می شوند.

هدف این مقاله شناسایی دو عدد از پرکاربردترین قراردادهای جهانی تجارت کالا و توضیح ویژگی ها و مشخصه های هر یک از این قراردادها و نقاط تفاوت بین آنها می باشد.

در این مقاله روی موقعیت قانونی فروشنده و خریدار تمرکز می کنیم و به طور خلاصه حقوق و وظایف هرکدام از آنها را تحت این قراردادها بیان می کنیم.

در پایان نکات مثبت و نکات منفی هرکدام از قراردادها را که به خصوص به خریدار پیشنهاد می شود را می سنجیم . پیشنهاداتی به وی می دهیم من باب اینکه از کدام شرایط به منظور سودآوری بیشتر استفاده نماید.

اخطار:باید این را در ذهن داشته باشیم که نکات مثبت و منفی ای که در مورد استفاده از آنها بیان می کنیم فقط شامل مشخصه های حقوقی نمی شوند بلکه شامل مشخصه هایی دیگر نظیر مقرون به صرفه بودن ، سیاسی و مربوط به فناوری نیز می باشند.

ما در پیشنهاداتمان به دلیل محدود بودن فضای این مقاله نتوانستیم به طور کامل این مشخصه ها را بیان کنیم و ترجیح دادیم به طور خلاصه به هرکدام از آنها بپردازیم. ما نیز توضیح خواهیم داد در زمینه ی استفاده از شرایط قرارداد ، هرکدام از آنها چگونه روی انتخاب خریدار تاثیر می گذارند.

2. پیش زمینه ی تاریخی

)FOB جا به جایی آزاد)  و CIF ) حمل و نقل ، بیمه  و هزینه)

هر دو برای حمل و نقل دریایی جهانی کالا بیش از یک قرن است که تنظیم شده اند . این قراردادها سالهاست که در لحظات اوج و سقوط به دلایلی که در ادامه بیان می کنیم مورد استفاده قرار گرفته اند.

همانطور که هشدار دادیم ، دلیل نوسانات متناوب در استفاده از این قراردادها فقط دلایل قانونی نیست ؛ بلکه شامل تاثیر مولفه های اقتصادی ، سیاسی و فناوری نیز می شود . ما قصد داریم یک تاریخچه ی کوتاه از انقلاب FOB و CIF بدهیم.

FOB اولین شرایط استفاده شده توسط بازرگانان برای هدف تجارت به وسیله ی دریا بود . دلیل آن را در شیوه و شرایط تجارت جهانی در قرن نوزدهم می توان یافت . بازرگانان آن زمان نسبت به بازرگانان زمان حال ، بیشتر درگیر در همه ی بخش های فعالیت های فروشی بودند و دلیل آن نبود تجهیزاتی است که امروزه به راحتی قابل استفاده هستند ، مثل نبود سیستم کشتیرانی و خدمات منظم ، ارتباطات و خدمات پستی ضعیف ، وضعیت ضعیف اسناد کشتیرانی ، خدمات بیمه ی ضعیف و سایر موارد . به دلیل سختی های آن زمان ، معمولا فروشنده هیچ خدماتی را برای خریدار متعهد نمی شد ؛ به همین دلیل خریدار یا نماینده اش میبایستی خودشان شخصا همه چیز را برنامه ریزی می کردند و در طول کل سفر با حضور در کشتی بارشان را همراهی می کردند.

موقعیت خریدار ضعیف بود و زیاد مقرون به صرفه نبود ، اما این شرایط مدت زیادی طول نکشید .

با توسعه ی فناوری ، مدرن شدن ارتباطات و خدمات پستی ، مردم هچنین شاهد ایجاد تغییری در زمینه ی چگونگی تجارت جهانی بودند . سیستم منظم کشتیرانی و خدمات ایجاد شد ، اطلاعات زیادی از موقعیت و شرایط کشتی ها مخابره شدند ، اسناد کشتیرانی وضعیتی کاملا قانونی پیدا کرد ، وقتی بانک ها به طور فعال به برنامه شان در همه ی مراحل تجارت پرداختند  مسائل مالی معنی پیدا کرد و شرکت های بیمه به ارائه ی خدماتی وسیع تر در زمینه های کلی شرایط خطرناک پرداختند . به وجود آمدن شرایط جدید ، بازرگانان را بر آن داشت تا متدهای جدید حمل و نقل کالا را به کار گیرند.

CIF از جدش FOB برای رفع نیازهای شرایط جدید تجارت جهانی به عنوان نتیجه ای برای توسعه ی تجارت گرفته شده است . همانطور که پیش تر نیز بیان شد ، توسعه ی فناوری و ارتباطات نیز به وجود آمد.

فضای تجارت با کشتی دیگر یک مشکل نبود و دیگر احتیاج نبود که خریدار در تمام مراحل تجارت حضور داشته باشد. فروشنده بیشتر راغب بود که خدماتی مثل برنامه ریزی فضای کشتی ها و قرارداد اختصاصی بیمه و غیره را به خریدار ارائه نماید. هر چند هزینه ی این خدمات روی هزینه ای که خریدار در قرارداد باید پرداخت کند تاثیر می گذارد. بنابراین قرارداد CIF برای دو طرف خریدار و فروشنده فوایدی دارد ؛ این فواید را در ادامه بیان می کنیم .

 3. دو قرارداد اصلی

با توضیح اجزا قراردادهای FOBو CIF و همچنین حقوق و وظایف طرفین نسبت به قرارداد ، ادامه می دهیم.

FOBخلاصه ی کلمه ی (Free On Board) است و در ساده ترین شکل این قرارداد بدین معنی است که فروشنده توافق کرده است که کالاها را به کشتی انتخاب شده توسط خریدار تحویل دهد و بعد از چنین تحویلی ، مالکیت و خطر به خریدار انتقال می یابد . خریدار مسوول بیمه و حمل و نقل کالاها تا مقصد نهاییشان است . خریدار تا زمانی که دستورالعملی از فروشنده در زمینه ی نام کشتی و بندری که بارگیری از آن انجام می شود را دریافت نکند موظف به بار زدن کالاها در کشتی ای نیست .

در شکل قدیمی قرارداد FOB تعداد وظایف فروشنده کمتر هستند . فروشنده باید کالاهایی که در قرارداد فروش هست را سوار کشتی کند ؛ و کالاها را با قرار دادن آنها روی کشتی ای که توسط خریدار انتخاب شده است به وی تحویل دهد و همه ی هزینه های حوادث قبل از تحویل را نیز پرداخت نماید .

فروشنده همچنین قبض بارگیری را دریافت می کند که به طور عادی نشان دهنده ی این است که او فرستنده و حمل کننده ی کالاهاست و باید این قبض را به خریدار منتقل نماید . بیمه ی دریایی نیز به طور عادی و مستقیم توسط خریدار برنامه ریزی می شود . خریدار همچنین باید کشتی و بندر را انتخاب کند ، اعلامیه ی کامل در مورد زمان و مکان تحویل کالا بفرستد و به موقع با شرکت حمل ونقل کالاها از بندرگاه مورد نظر قرارداد ببندد . خریدار همچنین باید هزینه ی حوادث در طول واردات کالا و هزینه ی نهایی کالاها را بپردازد.

بنابر این حقیقت تاکید می کنیم که در یک قرارداد FOB هزینه ی حمل و نقل دریایی و بیمه را نیز باید خریدار متحمل شود . اما قرارداد FOB قرارداد انعطاف پذیری است و به دلیل این ویژگی است که امروزه هنوز مشهور و مورد استفاده می باشد.

دلوین جِی در کمپانی پیر و سیندیا از کمپانی نویگیشن تنوعات FOB را توصیف کرده اند . تنوعات عمده ی FOB حول این مساله که چه کسی قرارداد را با شرکت حمل و نقل می بندد ، میگردد . در یک قرارداد FOB با خدمات اضافه فروشنده برنامه ریز بارگیری و بیمه را به حساب خریدار متحمل می شود . در این قراردادFOB متنوع ، فروشنده کشتی را انتخاب می کند ؛ قرارداد حمل و نقل را با شرکت حمل و نقل دریایی می بندد و متعهد می شود کالا هه را روی عرشه کشتی بگذارد و قبض بارگیری را برای خریدار بفرستد . این نوع قرارداد FOB شباهت هایی با قرارداد استاندارد  CIF در مورد این حقیقت که فروشنده قرارداد حمل و نقل اختصاصی بیمه را ترتیب می دهد ، دارد . ولی در قرارداد قبلی ، فروشنده به حساب خریدار این کار را انجام می دهد و هزینه ی چنین خدماتی جداگانه پرداخت می شود ؛ در حالی که در قرارداد اخیر ، فروشنده مجبور به ارائه و پرداخت هزینه های این خدمات می باشد.

در قرارداد FOB قدیمی و CIF با خدمات اضافه ، فروشنده یکی از طرفین قرارداد با شرکت حمل و نقل است ؛ در حالی که در قرارداد FOB ساده ، خریدار و خودش باید وارد قرارداد با شرکت حمل و نقل شوند و این در حالی است که فروشنده می بایست کالا ها را بر روی عرشه ی کشتی بگذارد و قبض بارگیری به طور مستقیم به خریدار تحویل داده شود .

  CIFمخفف کلمه های حمل و نقل دریایی ، بیمه و هزینه است و تحت این قرارداد ، فروشنده همیشه  عهده دار برقراری یک فضای حمل و نقل امن ، ترتیب دادن همه ی مراحل حمل و نقل ، سوار کردن کالاها به کشتی و بستن قرارداد حمل و نقل و بیمه ایمنی می شود.

هزینه ی CIF مشمول همه چیز است . قیمت ، شامل هزینه ی کالاها ، بیمه و حمل و نقل است . در قرارداد CIFفروشنده باید یک فاکتور مربوط به کالاهای فروخته شده که سوار کشتی شده اند ، طبق قرارداد و همه ی هزینه ها تا آن زمان را صادر کند . فروشنده  وظایفش را تحت قرارداد ارسال شده به خریدار واسناد مرتبط با قرارداد و انتقال مالکیت کالاها به خریدار در آن زمان که روی دریا هستند و یا انتقال مالکیت آنها زمانی که از کشتی پیاده می شوند ، انجام داده است.

هدف و نتیجه ی قرارداد CIF به خریدار و فروشنده اجازه می دهد که محموله ی دریایی یا بسته بندی در حال حرکت و دست به دست کردن ، جابه جایی آزادانه ی کالاها و انتقال مالکیت را طبق قرارداد انجام دهد . این بیانیه روی نقش قاطعی که اسناد نقل و انتقال دریایی در کاربرد قرارداد CIF بازرسی می کنند ؛ تاکید دارد . خریدار هم در طرف دیگر موظف می باشد طبق نیازهای قرارداد ، بندر مقصد را انتخاب کند و پول کالا ها را هنگام تحویل اسناد ، پرداخت نماید و کالاها را تحویل بگیرد و تمام هزینه های پیاده کردن کالاها را نیز بپردازد. CIF استاندارد خریدار را همچنین موظف به تحصیل تمام گواهی نامه های واردات و پرداخت تمامی هزینه ها و وظایف متعهد شده می کند.

در جایی که خطر انتقال کالاها اهمیت دارد ، در هر دو قرارداد این خطر به شرکت حمل و نقل  انتقال پیدا می کند ؛ هرچند انتقال مالکیت کالاها به دلیل حق فروشنده برای باطل کردن قرارداد عقب بیافتد ، وضعیت و شرایط قانون در مورد این نکته بسیار واضح و دقیق است . در قرارداد FOB مالکیت کالاها ممکن است در حال حمل ونقل منتقل شود ، در حالی که در CIF همیشه بعد از مراحل خطر منتقل می شود و نه در حال جا به جایی کالا ؛ مگر اینکه طرفین به جز این توافق کنند.

باسنجش برخی نکات مثبت و منفی که هر دو قرارداد به خریدار ارائه می دهند  و ارائه ی چند پیشنهاد در مورد شرایطی که خریدار باید در رابطه با استفاده از CIF در نظر بگیرد ادامه می دهیم.

FOB یا CIF، سوال این است

در مراحل تجارت جهانی ، هر دو طرف قرارداد می کوشند عواقب برخی مولفه های خطر مالی و قانونی که روی موقعیت آنها تاثیر می گذارد را کم کنند . مولفه های خطری که قابل جبران هستند ، مثل آسیب یا نقص ،  عمل نکردن به عهد در قرارداد ، در گیری های قانونی در قرارداد  ، سیستم های قانونی متفاوت در طول کل روند تجارت ، واحذ پول و تطبیق ارزش واحدهای مختلف و مسائل سیاسی چیزهایی هستند که باید خیلی جدی گرفته شوند ؛ این مولفه ها روی انتخاب خریدار یا فروشنده در زمینه ی قرارداد تاثیر می گذارند .

کدامیک از این مولفه ها حمایت بهتری از طرفین می کند؟ کدام مولفه نکات مثبت بیشتری را برای طرفین دارد؟ کدامیک خطر کمتر و سود دهی بیشتری دارد؟

وقتی با نگاهی نزدیک تر به موقعیت فروشنده و خریدار نگاه می کنیم ، متوجه می شویم بعضی وقت ها چه چیزی می تواند برای یکی از طرفین یک نکته ی مثبت باشد و برای طرف دیگر یک نکته ی منفی .

در این مقاله ما بیشتر روی موقعیت خریدار ونکات مثبت برای او تمرکز می کنیم . آیاCIF برای خریدار سوددهی دارد و قانع کننده است یا خیر؟

بگذارید اول نگاهی دقیق تر به نکات مثبتFOB برای خریدار بیاندازیم . همانطور که پیش تر توضیح دادیم قرارداد FOB یک قرارداد مدرن قدیمی تر است که تا به امروز استفاده می شود.

دلایل متعددی را می توان برای آن بیان کرد:

الف) در جایی که منع استفاده از پول های خارجی وجود دارد ، مخصوصا زمانی که شرکت حمل و نقل   هم ملیت خریدار باشد  ؛ زیرا قیمت های FOB کمتر از CIFاست.

ب)هزینه ی حمل و نقل قابل پرداخت از پیش باشد ، اینگونه شرکت حمل و نقل را قانع می کند .

ج) در جایی که خریدار می خواهد بدهی های وارداتی اش را کمتر کند و فقط به هزینه ی کالا ها اختصاص دهد ؛ زیرا هزینه های FOB فقط شامل کالاست.

د) در جایی که خریدار نوع خاصی از کشتی را به دلیل نوع خاصی از کالا به کار می گیرد.

ه) در جایی که خریدار به دلیل خرید کل یک محموله ی دریایی بزرگ باید کل یک کشتی را به طور کامل در اختیار بگیرد.

ی) و همچنین به دلیل اینکه می تواند از یک منبع داخل به یک بندر بارگیری استفاده شود ، حتی در زمانی که قرارداد کالا CIFاست .

دلایلی که در بالا آوردیم به وضوح نشان می دهد که خریدار باید FOB استفاده کند.

یک ضرب المثل در مورد تجارت جهانی است که می گوید : شما باید از طریق FOB خرید کنید و از طریق CIF جنس هایتان را بفروشید ؛ دلیل آن کاملا واضح است ، همه چیز برابر است . FOBفقط شامل هزینه ی کالاها می شود ، در حالی که CIF شامل تعداد زیادی هزینه است . با انتخاب کشتی و قرارداد بستن با شرکت حمل و نقل ، خریدار می تواند معامله ی بهتری داشته باشد . خریدار قرارداد حمل و نقل را تحت کنترل دارد و هزینه ی قرارداد را با امنیت بیشتری مدیریت می کند . اینچنین منطقی برای هزینه ی بیمه نیز کاربرد دارد . خریدار ، شرکت های بیمه ی خانگی اش (داخلی) را بهتر می شناسد و احتمالا می تواند سیاست بیمه ای بهتری را برای پوشش دادن و خطرات محموله ی دریایی ای که خریداری کرده است را بیابد . معامله ی بهتر با شرکت حمل و نقل وبیمه می تواند هزینه ی کلی خرید کالاها را کم کند.

اگر همه ی این دلایل وجود دارد چر


برچسب‌ها: تفاوت بتن صنعتی و بتن سنتی
+ نوشته شده توسط خبر گزاری D.N در و ساعت |

 
ویژگی های اصلی دو قراردادCIF وFOB برای تجارت جهانی کالا
1.             معرفی
با وجود پیشرفت تکنولوژی و اینترنت که تا حدی چگونگی هدایت تجارت و ثبت قرارداد را تحت تاثیر قرار داده است؛ کالاها هنوز از محل فروشنده به محل خریدار به روش سنتی و به وسیله ی جاده ها ، خط آهن، دریا و یا حمل و نقل هوایی  جابه جا می شوند.
به منظور هدف این مقاله ما روی جا به جایی کالا از طریق دریا تمرکز خواهیم کرد ، زیرا عمده ی فعالیت های واردات و صادرات از طریق دریا انجام می شوند.
هدف این مقاله شناسایی دو عدد از پرکاربردترین قراردادهای جهانی تجارت کالا و توضیح ویژگی ها و مشخصه های هر یک از این قراردادها و نقاط تفاوت بین آنها می باشد.
در این مقاله روی موقعیت قانونی فروشنده و خریدار تمرکز می کنیم و به طور خلاصه حقوق و وظایف هرکدام از آنها را تحت این قراردادها بیان می کنیم.
در پایان نکات مثبت و نکات منفی هرکدام از قراردادها را که به خصوص به خریدار پیشنهاد می شود را می سنجیم . پیشنهاداتی به وی می دهیم من باب اینکه از کدام شرایط به منظور سودآوری بیشتر استفاده نماید.
اخطار:باید این را در ذهن داشته باشیم که نکات مثبت و منفی ای که در مورد استفاده از آنها بیان می کنیم فقط شامل مشخصه های حقوقی نمی شوند بلکه شامل مشخصه هایی دیگر نظیر مقرون به صرفه بودن ، سیاسی و مربوط به فناوری نیز می باشند.
ما در پیشنهاداتمان به دلیل محدود بودن فضای این مقاله نتوانستیم به طور کامل این مشخصه ها را بیان کنیم و ترجیح دادیم به طور خلاصه به هرکدام از آنها بپردازیم. ما نیز توضیح خواهیم داد در زمینه ی استفاده از شرایط قرارداد ، هرکدام از آنها چگونه روی انتخاب خریدار تاثیر می گذارند.
2. پیش زمینه ی تاریخی
)FOB جا به جایی آزاد)  و CIF ) حمل و نقل ، بیمه  و هزینه)
هر دو برای حمل و نقل دریایی جهانی کالا بیش از یک قرن است که تنظیم شده اند . این قراردادها سالهاست که در لحظات اوج و سقوط به دلایلی که در ادامه بیان می کنیم مورد استفاده قرار گرفته اند.
همانطور که هشدار دادیم ، دلیل نوسانات متناوب در استفاده از این قراردادها فقط دلایل قانونی نیست ؛ بلکه شامل تاثیر مولفه های اقتصادی ، سیاسی و فناوری نیز می شود . ما قصد داریم یک تاریخچه ی کوتاه از انقلاب FOB و CIF بدهیم.
FOB اولین شرایط استفاده شده توسط بازرگانان برای هدف تجارت به وسیله ی دریا بود . دلیل آن را در شیوه و شرایط تجارت جهانی در قرن نوزدهم می توان یافت . بازرگانان آن زمان نسبت به بازرگانان زمان حال ، بیشتر درگیر در همه ی بخش های فعالیت های فروشی بودند و دلیل آن نبود تجهیزاتی است که امروزه به راحتی قابل استفاده هستند ، مثل نبود سیستم کشتیرانی و خدمات منظم ، ارتباطات و خدمات پستی ضعیف ، وضعیت ضعیف اسناد کشتیرانی ، خدمات بیمه ی ضعیف و سایر موارد . به دلیل سختی های آن زمان ، معمولا فروشنده هیچ خدماتی را برای خریدار متعهد نمی شد ؛ به همین دلیل خریدار یا نماینده اش میبایستی خودشان شخصا همه چیز را برنامه ریزی می کردند و در طول کل سفر با حضور در کشتی بارشان را همراهی می کردند.
موقعیت خریدار ضعیف بود و زیاد مقرون به صرفه نبود ، اما این شرایط مدت زیادی طول نکشید .
با توسعه ی فناوری ، مدرن شدن ارتباطات و خدمات پستی ، مردم هچنین شاهد ایجاد تغییری در زمینه ی چگونگی تجارت جهانی بودند . سیستم منظم کشتیرانی و خدمات ایجاد شد ، اطلاعات زیادی از موقعیت و شرایط کشتی ها مخابره شدند ، اسناد کشتیرانی وضعیتی کاملا قانونی پیدا کرد ، وقتی بانک ها به طور فعال به برنامه شان در همه ی مراحل تجارت پرداختند  مسائل مالی معنی پیدا کرد و شرکت های بیمه به ارائه ی خدماتی وسیع تر در زمینه های کلی شرایط خطرناک پرداختند . به وجود آمدن شرایط جدید ، بازرگانان را بر آن داشت تا متدهای جدید حمل و نقل کالا را به کار گیرند.
CIF از جدش FOB برای رفع نیازهای شرایط جدید تجارت جهانی به عنوان نتیجه ای برای توسعه ی تجارت گرفته شده است . همانطور که پیش تر نیز بیان شد ، توسعه ی فناوری و ارتباطات نیز به وجود آمد.
فضای تجارت با کشتی دیگر یک مشکل نبود و دیگر احتیاج نبود که خریدار در تمام مراحل تجارت حضور داشته باشد. فروشنده بیشتر راغب بود که خدماتی مثل برنامه ریزی فضای کشتی ها و قرارداد اختصاصی بیمه و غیره را به خریدار ارائه نماید. هر چند هزینه ی این خدمات روی هزینه ای که خریدار در قرارداد باید پرداخت کند تاثیر می گذارد. بنابراین قرارداد CIF برای دو طرف خریدار و فروشنده فوایدی دارد ؛ این فواید را در ادامه بیان می کنیم .
 3. دو قرارداد اصلی
با توضیح اجزا قراردادهای FOBو CIF و همچنین حقوق و وظایف طرفین نسبت به قرارداد ، ادامه می دهیم.
FOBخلاصه ی کلمه ی (Free On Board) است و در ساده ترین شکل این قرارداد بدین معنی است که فروشنده توافق کرده است که کالاها را به کشتی انتخاب شده توسط خریدار تحویل دهد و بعد از چنین تحویلی ، مالکیت و خطر به خریدار انتقال می یابد . خریدار مسوول بیمه و حمل و نقل کالاها تا مقصد نهاییشان است . خریدار تا زمانی که دستورالعملی از فروشنده در زمینه ی نام کشتی و بندری که بارگیری از آن انجام می شود را دریافت نکند موظف به بار زدن کالاها در کشتی ای نیست .
در شکل قدیمی قرارداد FOB تعداد وظایف فروشنده کمتر هستند . فروشنده باید کالاهایی که در قرارداد فروش هست را سوار کشتی کند ؛ و کالاها را با قرار دادن آنها روی کشتی ای که توسط خریدار انتخاب شده است به وی تحویل دهد و همه ی هزینه های حوادث قبل از تحویل را نیز پرداخت نماید .
فروشنده همچنین قبض بارگیری را دریافت می کند که به طور عادی نشان دهنده ی این است که او فرستنده و حمل کننده ی کالاهاست و باید این قبض را به خریدار منتقل نماید . بیمه ی دریایی نیز به طور عادی و مستقیم توسط خریدار برنامه ریزی می شود . خریدار همچنین باید کشتی و بندر را انتخاب کند ، اعلامیه ی کامل در مورد زمان و مکان تحویل کالا بفرستد و به موقع با شرکت حمل ونقل کالاها از بندرگاه مورد نظر قرارداد ببندد . خریدار همچنین باید هزینه ی حوادث در طول واردات کالا و هزینه ی نهایی کالاها را بپردازد.
بنابر این حقیقت تاکید می کنیم که در یک قرارداد FOB هزینه ی حمل و نقل دریایی و بیمه را نیز باید خریدار متحمل شود . اما قرارداد FOB قرارداد انعطاف پذیری است و به دلیل این ویژگی است که امروزه هنوز مشهور و مورد استفاده می باشد.
دلوین جِی در کمپانی پیر و سیندیا از کمپانی نویگیشن تنوعات FOB را توصیف کرده اند . تنوعات عمده ی FOB حول این مساله که چه کسی قرارداد را با شرکت حمل و نقل می بندد ، میگردد . در یک قرارداد FOB با خدمات اضافه فروشنده برنامه ریز بارگیری و بیمه را به حساب خریدار متحمل می شود . در این قراردادFOB متنوع ، فروشنده کشتی را انتخاب می کند ؛ قرارداد حمل و نقل را با شرکت حمل و نقل دریایی می بندد و متعهد می شود کالا هه را روی عرشه کشتی بگذارد و قبض بارگیری را برای خریدار بفرستد . این نوع قرارداد FOB شباهت هایی با قرارداد استاندارد  CIF در مورد این حقیقت که فروشنده قرارداد حمل و نقل اختصاصی بیمه را ترتیب می دهد ، دارد . ولی در قرارداد قبلی ، فروشنده به حساب خریدار این کار را انجام می دهد و هزینه ی چنین خدماتی جداگانه پرداخت می شود ؛ در حالی که در قرارداد اخیر ، فروشنده مجبور به ارائه و پرداخت هزینه های این خدمات می باشد.
در قرارداد FOB قدیمی و CIF با خدمات اضافه ، فروشنده یکی از طرفین قرارداد با شرکت حمل و نقل است ؛ در حالی که در قرارداد FOB ساده ، خریدار و خودش باید وارد قرارداد با شرکت حمل و نقل شوند و این در حالی است که فروشنده می بایست کالا ها را بر روی عرشه ی کشتی بگذارد و قبض بارگیری به طور مستقیم به خریدار تحویل داده شود .
  CIFمخفف کلمه های حمل و نقل دریایی ، بیمه و هزینه است و تحت این قرارداد ، فروشنده همیشه  عهده دار برقراری یک فضای حمل و نقل امن ، ترتیب دادن همه ی مراحل حمل و نقل ، سوار کردن کالاها به کشتی و بستن قرارداد حمل و نقل و بیمه ایمنی می شود.
هزینه ی CIF مشمول همه چیز است . قیمت ، شامل هزینه ی کالاها ، بیمه و حمل و نقل است . در قرارداد CIFفروشنده باید یک فاکتور مربوط به کالاهای فروخته شده که سوار کشتی شده اند ، طبق قرارداد و همه ی هزینه ها تا آن زمان را صادر کند . فروشنده  وظایفش را تحت قرارداد ارسال شده به خریدار واسناد مرتبط با قرارداد و انتقال مالکیت کالاها به خریدار در آن زمان که روی دریا هستند و یا انتقال مالکیت آنها زمانی که از کشتی پیاده می شوند ، انجام داده است.
هدف و نتیجه ی قرارداد CIF به خریدار و فروشنده اجازه می دهد که محموله ی دریایی یا بسته بندی در حال حرکت و دست به دست کردن ، جابه جایی آزادانه ی کالاها و انتقال مالکیت را طبق قرارداد انجام دهد . این بیانیه روی نقش قاطعی که اسناد نقل و انتقال دریایی در کاربرد قرارداد CIF بازرسی می کنند ؛ تاکید دارد . خریدار هم در طرف دیگر موظف می باشد طبق نیازهای قرارداد ، بندر مقصد را انتخاب کند و پول کالا ها را هنگام تحویل اسناد ، پرداخت نماید و کالاها را تحویل بگیرد و تمام هزینه های پیاده کردن کالاها را نیز بپردازد. CIF استاندارد خریدار را همچنین موظف به تحصیل تمام گواهی نامه های واردات و پرداخت تمامی هزینه ها و وظایف متعهد شده می کند.
در جایی که خطر انتقال کالاها اهمیت دارد ، در هر دو قرارداد این خطر به شرکت حمل و نقل  انتقال پیدا می کند ؛ هرچند انتقال مالکیت کالاها به دلیل حق فروشنده برای باطل کردن قرارداد عقب بیافتد ، وضعیت و شرایط قانون در مورد این نکته بسیار واضح و دقیق است . در قرارداد FOB مالکیت کالاها ممکن است در حال حمل ونقل منتقل شود ، در حالی که در CIF همیشه بعد از مراحل خطر منتقل می شود و نه در حال جا به جایی کالا ؛ مگر اینکه طرفین به جز این توافق کنند.
باسنجش برخی نکات مثبت و منفی که هر دو قرارداد به خریدار ارائه می دهند  و ارائه ی چند پیشنهاد در مورد شرایطی که خریدار باید در رابطه با استفاده از CIF در نظر بگیرد ادامه می دهیم.
FOB یا CIF، سوال این است
در مراحل تجارت جهانی ، هر دو طرف قرارداد می کوشند عواقب برخی مولفه های خطر مالی و قانونی که روی موقعیت آنها تاثیر می گذارد را کم کنند . مولفه های خطری که قابل جبران هستند ، مثل آسیب یا نقص ،  عمل نکردن به عهد در قرارداد ، در گیری های قانونی در قرارداد  ، سیستم های قانونی متفاوت در طول کل روند تجارت ، واحذ پول و تطبیق ارزش واحدهای مختلف و مسائل سیاسی چیزهایی هستند که باید خیلی جدی گرفته شوند ؛ این مولفه ها روی انتخاب خریدار یا فروشنده در زمینه ی قرارداد تاثیر می گذارند .
کدامیک از این مولفه ها حمایت بهتری از طرفین می کند؟ کدام مولفه نکات مثبت بیشتری را برای طرفین دارد؟ کدامیک خطر کمتر و سود دهی بیشتری دارد؟
وقتی با نگاهی نزدیک تر به موقعیت فروشنده و خریدار نگاه می کنیم ، متوجه می شویم بعضی وقت ها چه چیزی می تواند برای یکی از طرفین یک نکته ی مثبت باشد و برای طرف دیگر یک نکته ی منفی .
در این مقاله ما بیشتر روی موقعیت خریدار ونکات مثبت برای او تمرکز می کنیم . آیاCIF برای خریدار سوددهی دارد و قانع کننده است یا خیر؟
بگذارید اول نگاهی دقیق تر به نکات مثبتFOB برای خریدار بیاندازیم . همانطور که پیش تر توضیح دادیم قرارداد FOB یک قرارداد مدرن قدیمی تر است که تا به امروز استفاده می شود.
دلایل متعددی را می توان برای آن بیان کرد:
الف) در جایی که منع استفاده از پول های خارجی وجود دارد ، مخصوصا زمانی که شرکت حمل و نقل   هم ملیت خریدار باشد  ؛ زیرا قیمت های FOB کمتر از CIFاست.
ب)هزینه ی حمل و نقل قابل پرداخت از پیش باشد ، اینگونه شرکت حمل و نقل را قانع می کند .
ج) در جایی که خریدار می خواهد بدهی های وارداتی اش را کمتر کند و فقط به هزینه ی کالا ها اختصاص دهد ؛ زیرا هزینه های FOB فقط شامل کالاست.
د) در جایی که خریدار نوع خاصی از کشتی را به دلیل نوع خاصی از کالا به کار می گیرد.
ه) در جایی که خریدار به دلیل خرید کل یک محموله ی دریایی بزرگ باید کل یک کشتی را به طور کامل در اختیار بگیرد.
ی) و همچنین به دلیل اینکه می تواند از یک منبع داخل به یک بندر بارگیری استفاده شود ، حتی در زمانی که قرارداد کالا CIFاست .
دلایلی که در بالا آوردیم به وضوح نشان می دهد که خریدار باید FOB استفاده کند.
یک ضرب المثل در مورد تجارت جهانی است که می گوید : شما باید از طریق FOB خرید کنید و از طریق CIF جنس هایتان را بفروشید ؛ دلیل آن کاملا واضح است ، همه چیز برابر است . FOBفقط شامل هزینه ی کالاها می شود ، در حالی که CIF شامل تعداد زیادی هزینه است . با انتخاب کشتی و قرارداد بستن با شرکت حمل و نقل ، خریدار می تواند معامله ی بهتری داشته باشد . خریدار قرارداد حمل و نقل را تحت کنترل دارد و هزینه ی قرارداد را با امنیت بیشتری مدیریت می کند . اینچنین منطقی برای هزینه ی بیمه نیز کاربرد دارد . خریدار ، شرکت های بیمه ی خانگی اش (داخلی) را بهتر می شناسد و احتمالا می تواند سیاست بیمه ای بهتری را برای پوشش دادن و خطرات محموله ی دریایی ای که خریداری کرده است را بیابد . معامله ی بهتر با شرکت حمل و نقل وبیمه می تواند هزینه ی کلی خرید کالاها را کم کند.
اگر همه ی این دلایل وجود دارد چرا خریدار باز هم از CIF استفاده می کند ؟ به نظر ما دلیل این امر تا حدودی آسودگی است . برای شرح این دلیل با ارائه ی نکات مثبتی که قرارداد CIF به خریدار و فروشنده ارائه می دهد ، ادامه می دهیم.
فروشنده مسئول بارگیر کالا است و می تواند تا زمانی که محموله روی آب است آسیب و ضرر بیند ، کسی ایست که باید قبض بارکیری را بپردازد ؛ پس هیچ سوالی نمی تواند مالکیتش را زیر سوال ببرد . او باید مطمئن باشد که کار بیمه را انجام داده و بنابراین کمتر از یک فروشنده ، تحت قرارداد FOB در زمینه ی باز پس گرفتن هزینه ی کالاهای آسیب دیده و یا از بین رفتن در حادثه ، نگرانی کمتری دارد . فروشنده پولش را در اولین فرصتی که اسناد دریایی توسط خریدار مورد قبول قرار گرفت ، دریافت می کند ؛ بنابراین نباید تا قبل از رسیدن کالاها به بنگاه مقصد منتظر پولش باشد . او مطمئن است که بهای معامله را در اولین فرصتی که اسناد ، بررسی و تایید شد ؛ دریافت می کند . حتی اگر اجناس آسیب بینند یا خراب شده باشند . به نظر می آید که قرارداد CIFبیشتر فروشنده را جذب می کند .
قرارداد CIF همچنین چندین نکته ی مثبت برای خریدار دارد . خریدار از مشکلات و وظایف ایجاد فضای حمل و نقل مطمئن ، بستن قرارداد با شرکت حمل و نقل و تعیین بیمه رهایی می یابد . در جایی که خریدار یک شرکت کوچک باشد ، این یک نکته ی مثبت بزرگ است ؛ به دلیل اینکه ممکن است او اطلاعات یا تخصص لازم را برای انجام این کارها نداشته باشد . خریدار همچنین از همان ابتدای قرارداد با دانستن اینکه دقیقا چه مبلغی را باید برای رسیدن کالاها به دستش پرداخت نماید ، از یک نکته ی مثبت سود برده است . از آنجایی که هزینه ی CIF شامل همه چیز می شود ، خطر نوسانات در هزینه های حمل و نقل دریایی و بیمه به گردن خریدار است . خطر نوسانات به خصوص در مورد کالاهای پر مصرف به دلیل حجم زیاد کالاهای در حال تجارت ، به میزان زیادی بالاست .
به دلیل کلی بودن هزینه های قرارداد CIF، نیازی نیست که خریدار  نگران نوسانات در هزینه ی کشتی و حمل و نقل دریایی باشد . از آنجایی که CIF یک قرارداد کالا به واسطه ی تحویل اسناد است ، خریدار می تواند به واسطه ی تحویل دادن اسناد به بانک  از بانک ،اعتبارات مالی دریافت نماید تا با این مبالغ معامله انجام شود. در حالی که بانک اسناد را تا زمان فروش کالاها به یک خریدار دیگر و بازپس گرفتن اعتباراتش گرو نگه می دارد و اینچنین ، قرارداد های زنجیره ای شکل می گیرند . امنیت خریدار یا بانک در بیمه ی مربوط به مراحل عقد قرارداد ، درج می شود تا از آنها محافظت کند . حتی در زمانی که سند تحویل داده شده ولی کالاها نابود شده اند و یا آسیب دیده اند .
در حایی که خریدار خرید و فروش می کند یا مصرف کننده است ، باز هم شامل پیشنهادات ما می شود . خریداری که به معامله ادامه می دهد و با قرارداد CIFخرید کرده است ، به راحتی به واسطه ی قدرت اسناد ، با CIF هم می تواند بفروشد . این یکی از نکات مثبت قرارداد های زنجیره ای است که امنیت و انعطاف پذیری را فراهم می آورد . به محض اینکه سند ها به دست خریدار رسید ، او می تواند کالاها را در حالی که روی آب هستند بفروشد تا بتواند بقیه ی قراردادهایش را کامل کند . برای شفاف کردن پیشنهاداتمان اضلافه می کنیم که تفاوتی ندارد که خریدار یک محموله ی خیلی بزرگ خریده باشد و یا مقادیر کم . در حالی که خریدار ، یک خرید کلی و بزرگ کرده باشد قرارداد FOBبرایش بهتر است. او می تواند کل کشتی را به طور کامل کرایه کند و معامله ی بهتری با شرکت حمل و نقل انجام دهد که در اغلب موارد ، هموطن خریدار است.
آآآـ تاد این نکته را بیان کرده است که خیلی بازرگانان صادرات کوچک هستند و نمی توانند حجم تنی زیادی را بردارند ؛ اما در سنجش اقتصادی ، هزینه ها خیلی کمتر می شوند . وقتی که کشتی را با اندازه های زیاد بار بزنید قرارداد CIF در مکانیزم قبض بارگیری و راحت تر کردن تجارت مقادیر کم کالا برای معامله گران  کوچک تر مناسب تر است. قراردادهای بین المللی تجارت کالا در قراردادهایی که حداقل برای یکی از طرفین ، واحد پول خارجی محسوب می شود ؛ اجرا می شوند . این مورد ، مشکل محدودیت های پول های خارجی را به وجود می آورد . در جایی که کشوری در زمینه ی مالی ثروتمند است قرارداد CIFمشکلی برای خریدار به وجود نمی آورد ؛ در غیر اینصورت اگر کشوری از لحاظ مالی و ارزش پول ضعیف باشد و سیستم حمل و نقل و بیمه یآن کشور به پشتیبانی احتیاج داشته باشد ، انتظار می رود که  خریدار ازFOB استفاده کند تا هزینه های حمل ونقل دریایی و بیمه را پایین بیاورد .
 
5. نتیجه گیری و خلاصه
تجارت جهانی در دنیایی که به سرعت و از نظر قانونی ، سیاسی و اقتصادی در حال تغییر است ؛ انجام می شود . فعالیت ها در حالتی پویا و بر خلاف پیش زمینه ی بازاری که در آن قیمت ها به طور ناگهانی نوسان می کند ، انجام می شوند.اینشرایط، خطریکههردوطرف خریدار و فروشنده باید در نظر بگیرند را بیشتر می کند . بازرگانان باید توانایی این را داشته باشند که در مورد حق و حقوق و وظایفشان در قبال قرارداد ها ، تصمیمات سریع بگیرند ؛ بنابراین قانون باید شفاف ، کلی و قابل پیش بینی باشد تا به طرفین در قراردادها و فعالیت هایشان بیشترین حد ممکن امنیت را بدهد . بنابر این در یک قرارداد تجاری ، ارزش های اصلی   اطمینان ، شفافیت و کلی بودت در زمینه ی انعطاف پذیری است.
هر دو طرف قرارداد قبل از به حساب آوردن شرایطی که در بالا بیان و ارزیابی شد ، بررسی می کنند که آن قرارداد امنیت و سود بیشتری برایشان دارد.
هشدار می دهیم که انتخاب شرایط CIFتوسط خریدار به طور خالص به شرایط سیاسی ، اقتصادی و مولفه های فناوری در زمانی که مراحل تجارت انجام می شود بستگی دارد . ما این مولفه ها را بررسی کردیم و اثرات آنها را بر روی قراردادهای بین المللی کالا توضیح دادیم. مقدمه - تعاریف مهم برای نامه نگاری اداری نامه های اداری - تعریف نامه اداری انواع نامه های اداری قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي بخش اول : سرلوحه نامه های اداری بخش دوم : عنوان نامه های اداری بخش سوم : متن نامه های اداری بخش چهارم : امضا بخش پنجم : رونوشت بخش ششم : نشانی و قالب یک نامه اداری
   

 

 

 

چهارچوب صورتجلسه  و نحوه تنظیم آن :
هر صورت جلسه ای دارای ارکانی است که بدون تردید باید ذکر شود .
حال اینکه برخی از این ارکان بسیام مهم بوده و بدون آنها صورت جلسه تحقق پیدا نمی کند. اما برخی از ارکان در درجه دوم اهمیت قرار دارند که با نبود آنها صورت جلسه دچار مشکل نخواهد شد .  بطور عادی و معمولی ارکان صورت جلسه عبارت اند از:
۱- مشخصات اعضاء شرکت کننده که در این مورد مشخصه های فردی و شغلی شرکت کننده یعنی نام ونام خانوادگی، سمت و سازمان معرفی کننده باید نوشته شود.
۲- امضاء شرکت کنندگان که باعث رسمی شدن و یا رسمیت یافتن صورتجلسه می شود.
۳- دستور جلسه که منظور موضوع یا موضوع هائی است که برای حل و فصل آنها جلسه تشکیل می یابد و در اصل هدف جلسه می باشد.
۴- مستندات مطالب مطرح شده که منظور درج مذاکرات و پیوست های ارائه شده می باشد.
۵- تصمیمات اتخاذ شده که منظور جمع بندی گفتگوهای اعضاء جلسه در چند جمله مستقل می باشد.
۶- زمان جلسه یعنی تاریخ دقیق (روز، ماه و سال ) و همچنین شروع و پایان جلسه می باشد.
۷- مکان جلسه که همان محل برگزاری جلسات است.
۸- تکلیف جلسه بعدی که منظور از این رکن از جلسه این است که اگر موضوعی به دلیل اهمیت و وسعت دامنه، بخشی به جلسه بعدی موکول گردید در صورتجلسه زمان، مکان و دستور جلسه بعدی مشخص گردد.
 
نحوه تنظیم صورتجلسه های مختصر و مفصل
 
۱-شماره جلسه : در این قسمت شماره هر جلسه براساس استمرار و یا دوره ای بودن تکمیل می گردد.
۲-زمان جلسه : در این قسمت تاریخ برگزاری جلسه و زمان شروع و خاتمه جلسه ذکر می گردد.
۳-مکان جلسه : در این قسمت محل برگزاری جلسه نوشته می شود.
۴-دستور جلسه : که منظور هدف برگزاری جلسه بوده و از قبل تعیین می گردد.
۵-اعضاء جلسه : درصورتی که اعضاء قبلاً معرفی شده باشند در صورت هم سطح نبودن شرکت کنندگان به ترتیب اهمیت مقام و در صورت هم سطح بودن طبق حروف الفبا تکمیل می گردد.
۶- مطالب مطرح شده : دراین قسمت گفتگوهای شرکت کنندگان قید می گردد که روش کار جهت سهولت در امر مطالعه می شود که ابتدا نام و نام خانوادگی بیان کننده مطلب و سپس با خط فاصله مطلب نوشته می شود.
۷-تصمیمات اتخاذ شده : دراین قسمت چکیده تصمیمات اتخاذ شده به ترتیب اهمیت به صورت فهرست وار نوشته می شود.
۸- جلسه بعدی در این قسمت در صورت نیاز به ادامه مطلب جلسه بعدی از نظر زمان و مکان برای اعضاء مشخص می گردد.
۹-امضاء : در این قسمت شرکت کنندگان بعد از مطالعه مطالب صورتجلسه، صورتجلسه را امضاء نموده که روش کار بدین صورت می باشد: ابتدا نام و نام خانواگی خود را نوشته و سپس امضاء می نمایند.
مقدمه - تعاریف مهم برای نامه نگاری اداری نامه های اداری - تعریف نامه اداری انواع نامه های اداری قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي بخش اول : سرلوحه نامه های اداری بخش دوم : عنوان نامه های اداری بخش سوم : متن نامه های اداری بخش چهارم : امضا بخش پنجم : رونوشت بخش ششم : نشانی و قالب یک نامه اداری
   
                                         باسمه تعالی       
 سپاس و ثنای مخصوص خداوندگاریست که نعمت وجود را به  بندگانش ارزانی  داشت .  
    محمدحسین رحمانیان 29 آبانماه 92
 
 
                                               به جای مقدمه 
با کمال تاسف نتیجه کم لطفی و بی توجهی آموزگاران عزیز و دبیران محترم ادبیات و نیز کم رغبتی دانش آموزان به مبحث ادبیات فارسی چنان مشکلاتی را در اغلب ادارات بوجود آورده که باور نکردنیست . نامه های مینوت و تایپ و صادر میشود که انصافا تاسف انگیزاست . به همین دلیل تا آنجائی که کور سوی سواد من اجازه میدهد تعاریفی مختصر از انواع نامه ها ونگارش آنها را برای  استفاده همه بزرگواران در چند مرحله  بیان خواهم کرد . 
 و اما بعد :::     
  
نگارش : عبارت است از هر گونه مطلبی که بر روی کاغذ نوشته شده و افکار و نظرها و خواسته های فرد یا سازمانی را به فرد یا سازمان دیگری مشخص می سازد.
نامه :
کاغذی است که برروی آن مطالبی خطاب به شخص و یا سازمان به طور رسمی و یا غیر رسمی نوشته می شود.
نامه رسمی :
نامه ای است با مشخصات ویژه ای که در امور اداری و خدمتی و به عنوان یک مقام رسمی نوشته می شود.
 نامه ی غیر رسمی :
نامه ای است که خارج از مجرای سلسله مراتب سازمان بین دو قسمت مبادله می گردد . نامه مزبور معمولا با ذکر نام طرف مکاتبه و کلمات احترام آمیز و دوستانه همراه است .
نامه بازگشتی :
نامه ای است که درپاسخ موضوع معینی نوشته می شود و در آن به منظور سهولت دسترسی به سوابق مربوطه شماره و تاریخ نامه و یا نامه های مربوطه به موضوع ، قبل از متن درج می گردد.
نامه پیرو:
نامه ای است که به منظور پیگیری و یا ارسال اطلاعات اضافی به دنبال نامه یا نامه های قبلی که در این باره نوشته شده اند ارسال و برای تسهیل دستیابی به سوابق موضوع قبل از متن به شماره نامه یا نامه های مزبور اشاره می گردد.
گردش کار:
گزارشی است که به وسیله رده های پایین تهیه شده و به منظور آگاهی از جریان کار و تصمیمی که باید برای حل مساله شکل گرفته شود به رده بالاتر ارائه می گردد. نحوه تنظیم گردش کار معمولا به شرح زیر است :
الف- خلاصه مشکل یا مساله
ب- بررسی وارائه راه  کار برای رفع مشکل
پ- پیشنهاد و پیشنهادات برای حل مشکل
گزارش :
نوشته ای است که رده پایین تر به منظور اطلاع رده بالاتر از چگونگی و یا نتیجه انجام کاری تنظیم و ارائه می نماید.
نامه های اداری:
این دسته از نامه ها که محور اصلی بحث این کتاب است . به نامه هایی گفته می شود که محتوای آن درچار چوب شر ح وظایف سازمانی و گردش کار موسسه باشد . خواه آن تشکیلات دولتی باشد و یا غیردولتی .
فرستندگان و گیرندگان این نامه ها شخصیت های حقوقی و یا پرسنل اداری می باشند.
تعریف نامه اداری :
هر نوشته ای که حاوی یک یا چند موضوع اداری بوده و به عنوان وسیله ی ارتباط در داخل و خارج سازمان مورد استفاده قرار گیرد نامه اداری گفته می شود .
توجه : نامه اشخاص به سازمان ها قبل از ثبت در دفتر دبیرخانه "عمومی " و پس ازتشریفات ثبت " اداری " تلقی می شود.
 
ویژگی های نامه ی اداری :
مشخصاتی که نامه های اداری را از هرگونه های دیگرنامه ها متمایزمی سازد می توان از دو دیدگاه مورد بررسی قرارداد:
الف-دیدگاه محتوای نامه یا ویژگی های اصلی
موضوع :
پیام اصلی در این نامه ها یک موضوع اداری است . بدیهی است که نامه اداری برای احوالپرسی نوشته نمی شود و یک ضرورت اداری در چارچوب شرح وظایف ، انگیزه نوشتن را باعث شده تا در قالب یکی از انواع نامه های اداری نوشته شود. در این گونه نامه ها تنها به شرح یک موضوع پرداخته می شود و در صورت تعداد موضوع هر  یک در پاراگراف جداگانه و با ذکرشماره ای ازهم جدا می شوند.
2-عنوان گیرنده :
در نامه های شخصی به طور معمول عنوان مخاطب رسمی نیست . اما در نامه اداری عنوان گیرنده خواه به صورت عنوان سازمانی یا عنوان مدیران ومسوولان دقیق و رسمی نوشته می شود.
3- عنوان فرستنده :
عنوان فرستنده در نامه اداری کامل و رسمی نوشته می شود و تا از نظر سطوح ارتباطی و سلسله مراتب اداری جایگاه خاص خود را بیابد . در سایر نامه ها به ویژه نامه های شخصی عنوان فرستند گاه با نام کوچک و یا مستعار نوشته می شود.
4- شماره و تاریخ :
ویژگی دیگر نامه اداری داشتن شماره و تاریخ است که به منظور رسمیت دادن به نامه و سهولت دسترسی ، شماره شده و در بالای نامه درج می شود.
5- امضا:
در نامه های اداری مقام مسوول اداری با درج نام  و نام خانوادگی و عنوان اداری خود مسوولیت تنظیم و ارسال نامه را می پذیرد . نامه بدون امضا و مشخصات امضا کننده اعتبارندارد.
نداشتن هریک از مشخصات یاد شده در بالا، باعث می شود نامه از حالت اداری خارج شود.
ب- از لحاظ ظاهری یا ویژگی های فرعی :
ظاهر نامه های اداری با نامه های غیر اداری متفاوت است به طوری که تشخیص آن برای همگان آسان است .
نوع کاغذ اداری :
نسخه اصلی( گیرنده ) باید از کاغذ نوع مرغوب استفاده شود( کاغذ  80 گرمی )ری:
  انواع نامه های اداری: :  
نوشته های اداری در سازمان ها از دیدگاه های مختلف گونه های متفاوتی دارند. شناخت ، طبقه بندی  و کاربرد هر یک می تواند در سهولت درست و به جا و نوع نگارش هریک به لحاظ محتوا و ماهیت آن مفید به فایده باشد.
 
الف- نامه های اداری ازدیدگاه متن یا ماهیت موضوع
 
نامه با ماهیت اطلاعی یا خبری:
 
محتوای اینگونه نوشته ها اطلاع رسانی و ارائه نتیجه یک اقدام می باشد. نوشتن این نامه ها در دو جهت ، واحد یا مقام پایین به بالا و از بالا به پایین مبادله می شود.
 
 
 
نامه با ماهیت دستوری :
 
اینگونه نوشته ها ازمقام بالا خطاب به کارکنان یا موسسات زیرمجموعه تهیه و ابلاغ می شود و انجام کار یا نتیجه اقدامی را می خواهد.
 
3- نامه با ماهیت درخواستی:
 
اغلب نوشته های بین سازمان ها ، واحد ها و اشخاص از موسسات ماهیت درخواستی دارند درآن و تقاضای مطرح می شود که معرف آن واژه " خواهشمند است " می باشد.
 
4- نامه با ماهیت باز دارندگی :
 
محتوای این گونه نوشته ها که می تواند با دستوری یا درخواستی باشد انجام کاری را منبع و یا اقدام و حرکتی را متوقف می سازد.
 
5- نامه با ماهیت هماهنگی :
 
این گونه نوشته ها بین واحدهای مختلف یک سازمان مبادله و یا از مقام بالای سازمانی به واحدهای زیرمجموعه ارسال می شود. محتوای این گونه نوشته ها ، ایجاد هماهنگی درانجام امور می باشد.
 
ب- نامه های اداری از دیدگاه سطوح ارتباطی
 
نوشته های اداری گیرنده و فرستنده به دو گروه تقسیم می شوند:
 
1-نامه های درون سازمانی
 
این گروه ازنامه ها کاربرد داخلی دارند:
 
مثال :
 
-نامه از مقام یا واحد بالاتر به واحد یا مسوول پایین تر
 
-نامه بین دو واحد یا مقام هم سطح دریک سازمان
 
- نامه از مقام یا واحد پایین به مقام واحد بالا
 
- نامه کارکنان به روسا و یا واحد های درون سازمانی
 
2- نامه های برون سازمانی
 
این گروه از نامه ها کاربرد خارج از تشکیلات دارند.
 
مثال:
 
نامه از یک سازمان به سازمان دیگر
 
نامه از واحدی در یک سازمان به واحد درون سازمان دیگر
 
نامه از یک سازمان به اشخاص حقوقی برون از سازمان
 
نامه از یک سازمان به اشخاص حقیقی خارج از سازمان
 
 
 
 
 
-پ نامه های اداری ازلحاظ واحد اقدام کننده :
 
هریک از واحد های اداری که نامه ای تهیه می کنند در عرف اداری نام آن واحد را به خود می گیرند مثلا " نوشته هایی که در ذیحسابی و حسابداری تهیه می شود به نام " نامه های مالی " خوانده می شود. ازاین دیدگاه می توان انواع نامه ها را برشمرد:
 
نامه های اداری – نامه های مالی – نامه ی فنی – نامه های آموزشی – نامه های بازرگانی – نامه های حقوقی و...
 
ت- نامه های اداری از لحاظ زمان اقدام :
 
از این دیدگاه نامه ها به دو دسته تقسیم می شوند :
 
1-نامه های عادی :
 
این گونه نامه ها مسیر ارتباطی خود را از مبدا تا مقصد وبر عکس به صورت عادی طی می کنند .
 
2- نامه های فوری :
 
این گونه نامه ها که محتوای آن باید به سرعت مطالعه و مورد اقدام قرارگیرد از مبدا با مهرفوری مشخص می شود و مراحل تهیه و تایپ و ثبت و ارسال آن خارج از نوبت سایر نامه ها انجام می شود . در سازمان گیرنده هم به محض " رویت 11مهرفوری" خارج از نوبت ثبت وبه اقدام کننده ارجاع می شود . نامه ی فوری 48 ساعته باید مورد اقدام فرا گیرد. در سیستم اداری واژه های دیگری نیز برای نامه های فوری به کار برده می شود که برگرفته از پیام های نظامی است . مانند:
 
فوری (48ساعته )
 
خیلی فوری(24ساعته )
 
آنی ( به محض وصول ) اما نامه های اداری در صورتی که ضرورت ایجاد کند تا به محض وصول مورد اقدام قرار گیرد" اقد ام سریع " نوشته می شود .
 
ث- نامه های اداری از لحاظ  حساسیت و امنیت :
 
نوشته های اداری از نظرتهیه و نگهداری و محدودیت مخاطب به دو نوع تقسیم می شوند.
 
نامه های عادی :
 
این نوع نامه ها که بیشترین حجم نامه های اداری را تشکیل می دهد از نظرسازمانی ممکن است دارای حساسیت هایی باشد ولی این وجود مسیرگردش سازمانی آنها ازتهیه کننده تا مقصد به صورت عادی انجام می شود .
 
2      نامه های طبقه بندی شده :
 
این نوع نوشته ها از درجه ی اهمیت و حساسیت و مقدارمراقبتی که باید در حفظ آنها بشود به چهار دسته تقسیم می شود:
 
*محرمانه
 
*خیلی محرمانه
 
*سری
 
* به کلی سری                          
ا
مطلب ادامه دارد __________
 
 
 
*******************************************************************************
                                                  آقای مهندس خوشبخت
تکنوکراتی که تجربه و تخصص را با هم تلفیق میکند .
 مدیری دلسوز و صاحب نظری آینده نگر  که مدتی است  در هرم مدیریت  اداره  راه فارس  قرا رگرفته است .           
 
پس از سالها بالاخره چشم ما به یک مدیر متخصص و دلسوز و مبتکر روشن شد . سالها بود که راه و ترابری فارس میدان چوگان مدیران سفارشی و سیاسی بود . مدیرانی که باعث ظلمی مضاعف به مردم فارس شدند . چند روز پیشتر   به دلائلی به اداره کل راه وترابری سابق و راه و شهرسازی فعلی رفتم . باورکنید از ابتدای ورود به داخل اداره از نظم و انظباط محوطه فهمیدم که مدیر  اداره راه عوض شده . و خوشبختانه پس از رفتن به اتاق مدیر کل حدثم درست بود  . دیگران را نمیدونم ولی من اولین بار بود که کلاس و لول مدیرکلی را در این اتاق دیدم .انصافا باید سپاسگزار خداوند باشیم که افرادی چون مهندس خوشبخت  با وحود هزاران نامهربانی باز قبول مسئولیت میکنند . برایشان دعا کنیم تا  سالم و موفق باشد .              
                                                                       محمدحسین رحمانیان کوشککی
                                                                      
 
بنام خدا
نقدی بر اننخابات و منتخبین  شورای شهر جهرم در خرداد ماه  92
    به قلم : 
 محمدحسین رحمانیان کوشککی 
با همکاری و همفکری   خانم مهندس نازیلا اوتادی 
تکیه بر جای بزرگان نتوان زد بگزاف 
               مگر اسباب بزرگی همه آماده کنیم 
انتخابات  و اخذ رای مستقیم  از مردم  برای انتخاب سیاستگزاران و تعین   عقلای هر عشیره و قوم و طایفه در  هر  شهر و روستا شاید یکی از کار آمدترین و بر ترین ابزار دمکراسی است که در اختیار هر جامعه مدنی قرار میگیرد تا با این ابزار  شهروندان به یاری منتخبین خویش اراده خود رادر اداره اجتماع خود ساری و جاری نمایند . ولی این ساز و کار دمکراسی  چه زمانی پاسخ گوست ؟؟؟؟؟؟؟؟
چگونه میتوان بیشترین بهره را از این فرصت بوجود آورد ؟؟؟
چرا کشورهای همجوار ما که پتانسیلهای انسانی و مالی بسیار کمتری نسبت به ما دارند روز به روز پیشرفت کرده ولی ما هنوز روی عدد صفر ایستاده و فریاد میزنیم که صاحب
 فرهنگ 2500 ساله هستیم  . هر جا  نامی از فرهنگ و تمدن به گوشمان میرسد با تفرعن  باد در غبغب انداخته و خود را صاحبان کون و مکان و هنر  هر دوجهان میدانیم . بیائید کمی منصف باشیم و دست از تعصبات پوچ و بیهوده و خرافه  و خرافه پرستی برداریم . بیائید در کمال صداقت عملکرد و سطح اندیشه و آگاهی خود را به نقد بگذاریم . تا کی باید به اجداد خود بنازیم  ولی جیب همشریانمان  خالی باشد . 
بجز از تاک که شد مفتخر از حرمت می
سادگان را همه فخر از شرف اجداد است 
تا کی باید شاهد پسروی شهر خود باشیم و لی افتخار کنیم که صدها نفر از همشهریانمان از دولتمردان هستند . تا که فرزندانمان باید از شدت یاس و نا امیدی و بیکاری به دامان اعتیاد و فساد و فحشا پناه ببرند ولی سرمایه های این شهر از چرخه اقتصادی مردم خارج و به کارخانه و کارگاه در  شهرهای دیگر تبدیل  شود .
در قرنی  که دیدگاه جهان وطنی و  پیش طرح دهکده جهانی دنیا را به چالش کشیده است . تا کی باید به دنبال این باشیم که من  از کدام محله هستم و تو از کدام محله ای . که متاسفانه این افکار و اوهام و تعصبات  محله گرائی در قشر تحصیلکرده و جوان ما نمودی بیشتر و شدیدتر یافته است .
 
 
 عقلا و بزرگان شهرمان تا کنون کدام طرح و برنامه ای را برای شهرمان بصورت چشم انداز 20 ساله که  نخواستیم 10  ساله هم نمیخواهیم  5 ساله هم  نمیبینیم  یک طرح  2 ساله تبیین و تعریف و تنظیم نموده اند . ( البته غیر از طرح تفضیلی شهر که در هر 10 سال بروز  میشود ) روی سخنم با عزیزانیست که ظاهرا چهارسال  سیاست گذاریهای این شهر  مظلوم  با نظر و رای آنان نظم و نسق میگیرد . و  تلنگری  به بزرگوارانی که به نمایندگی از شورای محترم نگهبان داوطلبین را تائید نمودند . جا دارد بعنوان یک شهروند بپرسیم که معیار و ظوابط و صوابدید شما در تائید داوطلبین  چه بود .مگر نه اینکه مردم با اعتماد به رد یا تائید شما به پای صندوقهای رای می آیند  و به افرادی رای میدهند که از فیلترینگ شما عبور کرده  باشند . شما را بخدا آیا موقع ثبت نام یا بعد از آن از داوطلبین دعوت کردید که هر کدام فقط 4 دقیقه در مورد شهر و قوانین  مدنی و مقررات تجاری  و عملکرد و دستور العمل های  شهرداریها  صحبت کنند . آیا اگر از همه عزیزان منتحب یک امتحان ساده املاء فارسی در 5 خط بگیرید . از 20 نمره همه بزرگوران روی هم نمره ده قبولی را می آورند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ . اگر از آنان بخواهید که یک نامه ساده اداری را  پیش نویس  کنند . پاراف  و یا یک تقاضای ساده اداری را تنظیم کنند . فکر میکنید از 20 نمره چه نمره ای را خواهند آورد . از تمام این مسائل که بگذریم جناب فرماندار محترم که بومی نیستند و شناخت آنچنانی نمیتوانند داشته باشند ولی شما بزرگواران که زائیده این شهر بودید بفرمائید که
کدام یک از این  عزیزان بجز دو یا سه نفر که نام خواهم برد .   در ترازوی قیاس شما وزن عضویت در شورای شهری چون جهرم  که شهرداری آن رتبه 9 با ارشدیت 10 را دارد و دومین شهر فارس بعد از شیراز است  را دارند ؟؟؟؟؟؟ . ( توضیحا اینکه  رتبه شهرداری شیراز 11 است   و بقیه شهرهای فارس زیر رتبه  7 هستند ). کدام یک از عزیزان منتخب یک سفر   5  روزه به خارج از ایران داشته تا حداقل چشمش به دیدن چند پارک و خیابان و گذرگاه و لندیسکیپ و مبلمان شهری آشنا شده باشد . کدام یک از عزیزان قادر به بودجه ریزی سالانه و یا  مهارت  کنترل و نظارت بودجه 15 میلیاردی . شهرداری را دارند . در زمانی که جناب آقای  مهندس کشتکاران  این مرد زحمت کش و متخصص  اولین  شهردار منتخب شوراها . بودجه شهرداری را از 70 میلیون تومان  به 500 میلیون تومان ارتقا داد .  فریاد وااسلاما از همه بلند شد که ازکجا 500 میلیون را  میشود استحصال  کرد . که در سال بعد آنرا به یک میلیارد رساند . در همان زمان بودجه شهرداری شیراز 106 میلیارد تومان و بودجه شهرداری جهرم 70 میلیون تومان بود  و  برا ورد شهرداری اصفهان  در آن سال 311 میلیارد تومان اعلام شده بود  .   امروز  رشد بودجه شهرداری شیراز یک هزار و شصت و پنج میلیارد تومان و رشد بودجه شهرداری اصفهان  به یک هزارو چهارصد و شصت و پنج میلیارد تومان و رشد بودجه شهرداری جهرم به  15 میلیارد  تومان یا  بعبارتی دیگر به یک درصد بودجه این کلان شهرها  رسیده  است . . تفاوت را  در پیشرفت هر شهری  البته در مقیاس پتانسیل  و تعداد جمعیت  آن  شهر ملاحظه بفرمائید. 
و  اما سخن اصلیم و  نوک پیکان  نقد بطرف منتخبین گرامی است که  با عرض پوزش توصیه میکنم  به اینکه از امروز سعی کنید نقد پذیر  بوده و سعه صدرداشته باشید . 
گرچه همچون خم می غل زده و در جوشم        
      مهر برلب زده خون میخورم و خاموشم 
همیشه از مردم بخواهید تا عیوب و اشکالاتتان را بگویند نه اینکه در مقابلتان چاپلوسی کنند . چون کسی که عیبش را بداند با رفع آن رشد میکند ولی کسی که نداند و نخواهد که بداند در جهل مرکب  بقول مولانا تا ابد خواهد ماند . هر کسی به انتخاب مردم احترام میگذارد و شما در ظاهر منتخبین مردم هستید - و برای همه ما قابل احترام . 
خوب برگردیم سر اصل مطلب :
 هر کسی از ظن خود شد یار من     
    از درون من نجست اسرار من 
ازجضور پر برکت و میمون و همایون  ظفر نمون اعضاء جدید فعلا بگذریم که جای بحث مفصل داره  . ولی آن سه نفر عضو  قدیمی را دیگه چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟    آمدن  وسط معرکه ؟؟؟؟ چجوری میشه توجیه کرد؟؟؟؟؟ . یکی نبود به اینها بگه 8 سال روزگار بیرق خدمت این مردم را بدوش کشیدین  بس نبود؟؟؟؟؟؟ .. آخه تا چه حد اشتیاق به خدمت در شماها بالاست . عزیز ان گرامی  ضرب المثلی هست که میگند آدم خواب را میشه بیدارکرد ولی اون کسی که خودش را بخواب میزنه عمرا نمیشه بیدارکرد . . برادر عزیز از من نرنج از من ناراحت نباش .اگه قرار اصلاحی صورت بگیره پس از خودمون شروع کنیم این موضوع با خوب یا بد بودن داشتن تقوا یا نداشتن . مومن بودن یا نبودن اصلا در ارتباط نیست . این مثل اون میمونه که بخوای بری مشهد با پرواز ایران ایر . یکباره یکنفر از وسط بیاد بگه چون حاج آقا یا جاج خانم  فلانی انسانهای شریف و مومنی هستند .باید برند جای خلبان برای هدایت هواپیما .. والله این حرف را از صمیم دل میگم بابا جان شما زیادی  واسه این پست و سمت  خوب  هستید نه اینکه بد باشید یا لایق نباشید . اینجائی که شما آمدید  جای  آدم صادق و صالح و مومن و با خدا نیست  . ا اینجا جائی هست که ایمان فلک را به باد داده .  اینجا هیچکس بهت نمیگه خیلی ممنون اگه خیلی خیلی واسش کار انجام بدی جای ده تا 12 تا بد و بیراه بهت میگه . اینجا باید  مثل اتاق جنگ صبج تا شب نقشه بریزی که  چحور جیب مردم را خالی کنی که حالیشون نشه  و در قبالش شهر را بسازی .  شما خودتون قضاوت بفرمائید که نتیجه خوب و پاک و مومن بودن هشت سال گذشته عزیزان و دیگر اعضاء قدیمی چه چیزی  بوده    ( اگه چریدی کو دنبه ات  )  البته رندی میگفت جتما واسه شون جذابیت داره که باز حاضر شدند بعد از هشت سال فی سبیل الله کار کردن دو باره بیاند فی سبیل الله کارکنند . والله نقد و بررسی من نه از سر حسادت هست نه شکایت فقط دارم میبینم که این شهر مظلوم نسبت به شهرهای دیگه منهای صفره ..آخه آدم به کی بگه .. شهری که حداقل 25% مرکبات این کشور را ساپورت میکنه یک سالن اجتماعات درست و حسابی و امروزی یا یک سالن آمقی تاتر آبرومند نداره .  البته بر سر نپرداختن عوارض همین مرکبات نیز باید مجددا آقایان تصمیم گیری کنند . هر کامیون مرکبات ارزشی معادل 20 تا 50 میلیون تومان داره چرا نباید ده درصد از آن برای عمران شهر هزینه بشه  . مگر نه اینه که آبهای زیر زمینی طبق قانون جزء ثروت و منابع ملی است . آیا محاسبه فرمودید که یک کیلو لیمو شیرین  از زمان گل دادن در بهار تا برداشت آن در دی ماه و آذر ماه چند لیتر آب شیرین  گوار از سهم ثروت مردم را مصرف میکند . بطور نسبی یک درخت بالغ بیشتر از  50 قطره چکان دارد هر قطره چکان 4 لیتر در  ساعت ریزش آب دارد یعنی 50 قطره چکان مقدار   200 لبتر برای یک درخت در ساعت آب ریزی دارد  در 15 ساعت از شبانه  روز سهم آبگیری  یک  هر درخت  میشود 3000 لیتر در ماه  هر درخت اگر 20 روز فقط آبدهی شود حداقل  60 هزار لیتر و در 8 ماه 480 هزار لیتر  فقط مصرف آب دارد که تبخیر و تعرق را هم به جای خود و نیز عوارض استفاده بجا و نابجا  از سموم و عافت کشهای  شیمیای هم پیشکش مصرف کنندگان شما عزیزان بفرمائید اگر یک درخت لیمو شیرین 1000 کیلو محصول  داشته باشد هر کیلو لیمو شیرین معادل چه مبلغی  آب مصرف  داشته است . شما قیمت آب معدنی را میدانید هر لیتر 200 تومان ولی آب مصرفی را هر لیتر فقط 200 ریال محاسبه کنید   96/000/000 ر= 480000*200 نود و شش میلیون ریال ارزش آب مصرفی یک درحت لیو شیرین برای هزار کیلو محصول البته اگه 1000 کیلو محصول داشته  باشه . بعبارتی  هر کیلو 96000 ریال هزینه آبدهی دارد  . فروش آن هر کیلو 2 نه سه هزار تومان عجب معامله پرسودی چه بخشنده ایم ما  
خرج که از کیسه میهمان بود 
حاتم طائی  شدن آسان بود 
(در سال 1342 یک هیئت فرانسوی برای برسی سفره های زیر زمینی جهرم مامور میشوند در همان زمان اعلام میکنند که منطقه فوق بحرانیست و هیچ کس جق برداشت آبها زیر زمینی را ندارد .  صحت این مدعا را میتونید از جناب مهندس کاظم  صحرائیان از مدیران زحمت کش و دلسوز آبهای زیر زمینی بپرسید. )
امروز اگه یکی از باغداران عزیز فروش میوه باغش از 100 میلیون گذشت . شبانه میره شیراز و تهران برای خرید ملک و سرمایه گذاری که دو ریال به چرخه اقبصاد این شهر کمک نکنه . چرا چرا چرا نباید حق این مردم را شما نمایندگان مردم از اینجور اشخاص بگیرید . 10 درصد عوارض خروج مرکبات مبلغ قابل توجهی را به سیستم مالی شهرداری تزریق میکنه . با توجه به افزیش اختیارات قانونی شوراها براحتی  شما نمایندگان مردم میتونید اینکار را انجام بدید.  
------------------------------------- 
  مدتی رسم بود میگفتند فلانی دکترای فلان گرفته پس بشه مدیر کل اداره قلان یا  بشه معاون استاندار بشه رئیس دانشگاه . والله کسی با این امر مخالف نیست ولی این آقای دکتر در چه محیطی رشد کرده کجا پرورش پیدا کرده  این که امروز پی اچ دی گرفته دلیلش اینه که از صبح تا شب درس میخونده .توی روستاشون حتی تا سر کوچه نرفته . زمان دانشجوئی هم بدتر از این خوب یک نفر با مدرک دکترا با این مشخصات میشه رئیس فلان اداره یا موسسه .. شما بفرمائید ایشون باید چیکار کنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ از کدوم توانائی و تجربه اش استفاده کنه با کدوم دوست مشورت کنه .این آقا هیچ وقت مدیر کل یا رئیس خوبی نمیشه ولی بچه هاش یکی از برترین مدیرهای این مملکت میشند . دوستی تعریف میکرد که مدیر کل فرودگاه یکی از استانها را یه بنده خدائی با مدرک لیسانس کشاورزی منصوب کرده بودند . بعد از مدتی میگفت یه چک بمبلغ 500 میلیون بردیم امضاء کنند تا چند تا قطعه مربوط به ایمنی فرودگاهی خرید کنیم . میگفت 3 ماه این چک توی کارتابل بود روی میزش امضاء نکرد تا زمانی که بودجه برگشت خورد مرکز و یه حادثه هم پیش آمد .معاون وزیر ازش سوال کرده بود چرا چک را امضاء نکردی جواب داده بود که من در تمام عمرم یک میلیون پول را یکجا ندیدم . اگه ثروت همه فامیل خودم و  فامیل زنم  را جمع کنند 20 میلیون نمیشه چجوری من جرئت امضاء چک 500 میلیونی را دارم ؟؟؟؟؟؟؟؟  سرتون درد نیاد به کسی هم بر نخوره لطفا سعه صدر داشته باشید .در خیلی از مواقع نکردن یه کار یا نرفتن یا اظهار ندانستن کردن خیلی بیشتر انسان را محبوب میکنه . و اما از میان عزیزانی که جدیدا  انتخاب شدن از این هشت نفر من با علم و  برهان به همه شما اثبات میکنم که  تنها کسی که از نمره 20 میتونه نمره 15  را  برای این پست و سمت بگیره مهرداد پورشاهیان است . و گرنه نمره بقیه را اگه همه را جمع کنیم به ده نمیرسه  تنها گزینه  اکتیو و با نشاط در جمع شما آقای پورشاهیان است و گفتم بهتون ثابت میکنم فردا نگیید باهاش ال بود یا سیمبل بود .  . —
————— 
شرح این هجران و این خون جگر     این زمان بگذار تا وقت دگر —
— ادامه دارد 
 -----------
سرویس خبری دانش نیوز  و جارچی  این انتصاب را تبریک میگوید.


برچسب‌ها: دلنوشته ها, یک وجب شعر, علوم و تکنولوژی مهندسی
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط خبر گزاری D.N در و ساعت |


معرفي دوره كارشناسي ارشد مديريت پروژه وزیر ساختها

 

    تعریف :
دوره کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت مجموعه ای آموزشی مرکب از دروس نظری و کاربردی در زمینه مدیریت پروژهها بصورت عام و  پروژه های ساختمانی و عمرانی بصورت خاص می باشد. فارغ التحصیلان این دوره ضمن آشنایی با اصول، مبانی و استاندارد های  برنامه ریزی، سازماندهی ، هدایت و کنترل  پروژه و سایر مباحث نوین در زمینه مدیریت پروژه با کاربرد آنان در مراحل مختلف یک پروژه آشنا می شوند. بازار وسیع نیازهای صنعت ساخت کشور در زمینه مدیریت پروژه زمینه جذب فارغ التحصیلان این رشته در بازار کار خواهد بود.


  هدف دوره:
کشور ایران بعنوان یک کشور در حال توسعه بخش عمده ای از درآمد سالانه خود را در بخش اجرا و توسعه پروژه های عمرانی و زیر بنائی سرمایه گذاری می کند. در این ارتباط سالانه تعداد انبوهی پروژه در بخش های مختلف زیر بنائی، عمرانی، صنعتی و خدماتی تعریف و اجرا می شوند. اجرای موفق چنین حجمی از پروژه ها، نیازمند آگاهی بخش های  مختلف سرمایه گذاری، کارفرمائی، مهندسی  و همچنین سازندگان و پیمانکاران از دانش مدیریت پروژه می باشد. 
با توجه به تقاضای بالای بازار صنعت ساخت و ساز به تخصص مدیریت پروژه و  اینکه جمع کثیری از فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با صنعت ساخت کشور از قبیل مهندسی معماری- عمران- تاسیسات، طراحی شهری و...  در طول زندگی حرفه ای خود مواجه با کنترل ، اجرا و مدیریت پروژه های عمرانی می باشند. آگاهی و اطلاع از روشهای برنامه ریزی، کنترل و اجرای پروژه ها ضروری بوده و در کارائی آنها تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.در این ارتباط، علاوه بر کارشناسان و مدیران فعال در بخش های مشاوره و پیمانکاری ، شاغلین و تصمیم گیرندگان بخش های اجرایی و برنامه ریزی کشور نیز نیازمند آشنایی با روشهای اداره پروژه های عمرانی در سطوح مختلف می باشند. 
این دوره هدف خود را بر رفع احتیاجات صنعت ساخت کشور بطور کلی در زمینه های مدیریت پروژه، برنامه ریزی ساخت – امور اجرایی و اقتصادی استوار نموده است. مواردی از قبیل انتخاب سیستم های صحیح  اجرای پروژه، امور اجرائی پروژه ها ، برنامه ریزی و اجرای طرحهای بزرگ مسکونی، عمران شهری و منطقه ای، نظارت کارگاهی و امور مربوط به مقررات و قوانین مدیریت پیمان از اینگونه اند. فارغ التحصیلان این رشته می توانند در یکی از مشاغل اجرایی، پژوهشی و آموزشی، در سازمان ها و نهادهای دولتی ،ارگانهای برنامه ریزی ، بنگاه های سرمایه گذاری، مهندسین مشاور، شرکت های پیمانکاری و غیره، تصدی مسئولیتهایی از قبیل کارشناس، سرپرست و مدیر واحدهای اجرایی چه در مرحله ساخت و چه در مرحله برنامه ریزی را عهده دار گردند.

 دوره فوق بعنوان مجموعه ای تکمیلی برای رشته های معماری- عمران، تاسیسات ساختمانی تنظیم گشته است، لذا به منظور منطبق نمودن و هماهنگ نمودن زمینه تحصیلی  شرکت کنندگان در این دوره،  واحدهای پیش نیاز جهت دانشجویان مختلف بنا بر ضرورت توصیه می گردد.
 دکتر محمد رضا رضائی 

 ناخدای کهنه زورق بی سکان و بادبان  بازهم ماندنی شد    

 بار دیگر مردم نشان دادند که هر جا پای غیرت و تعصب در میان است 

هر گز سر سوزنی عقب نشینی نخواهند کرد. 

بنازم به اینهمه غیرت و مردانگی ... خسته نباشید .. 

شما مردم نشان دادید که فرق بین خدمت و خیانت و خادم و خائن 

را بخوبی میدانید.. .. 

آقای دکتر رضائی ثمره این اتحاد مسلم و مسجل ومدلل است .. 

پس یاریش کنید تا یاریمان کند ...  

جناب آقای دکتر محمدضا رضائی     

نماینده محترم مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی

با سلام 

بار دیگر آرای جمهور مردم که نشان از بالندگی و رشد سیاسی و اجتماعی  آنان در  بیان و تعریف از  شخصیت یک نماینده مردمی و خدمتگزار  بود  نشان داد که میدانند  بار امانت و افتخار را بر دوش چه کسی بگذارند  .  هر چند که از  دیر باز با ایثار  صادقانه و  خدمات عاشقانه و تلاشهای غریبانه مانوس هستید  .  اما  این اعتماد  مجدد  و مضاعف  مردم به شما . نیرویتان را دو چندان ؛  تشعشع ابتکارتان را فراوان  ؛  و افق دیدگاهتان را کران تا کران  افزون خواهد کرد  . باشد که تاریخ  نام  خادمین به  انسانیت  را در دفتر زرین خود  جاودانه سازد .                                                 محمد حسین رحمانیان 

                                             12 اسفندماه 90 جهرم                           

..                                                                                                                                                                                                                                                                           

همه روز روزه بودن ،  همه شب نماز كردن 
                                          همه ساله حج نمودن، سفر حجاز كردن

زمدينه تا به مكه،  سر و پا برهنه رفتن 
                                            دو لب از براي لبيك، به وظيفه باز كردن

به مساجد و معابد ، همه اعتكاف جستن
                                              ز ملاهي و مناهي، همه احتراز كردن

شب جمعه ها نخفتن، به خدای راز گفتن
                                                ز وجود بی نیازش ، طلب نیاز کردن

به خدا که هیچ یک را، ثمر آنقدر نباشد
                                           که به روی نا امیدی ، در بسته باز کردن

    


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


    سهم نفت دکتر رضائی به چه کسی رسید   ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

          آیا  پول نفت پرداخت شد ؟؟؟؟؟؟

در این پست میخوانیم که :::::::::::

 غریبانه های من

  آیا مشت نمونه خروار است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 تیم دکتر رضائی             20 

    تیم نه نفره کاندیداها     18

 تقوای مالی ؟؟؟؟؟؟؟؟

 بیان یک خاطره :::::::::

 قضاوت با  شما ::::::::::::::  


   بیکران سپاسهای گرم من نثار آنانی که هر از گاهی مرا مینوازند  به صحبتی  شیرین یا به طعنه ای رنگین  و یا  به لعنت و تفرین  .... نثار آنانی که زحمت خواندن نوشته های من ودیگر همکارانم را برخود هموار میکنند . و گاهی به رسم وبلاگیها امروزین نظری بر آن یادها وطعنه ها نیز می افزایند . در ماههای گذشته  سر فصلی را تحت عنوان فرصتها و خدمتهای نمایندگان ادوار گذشته مجلس در این وبلاگ به بحث عمومی گذاشتم که استقبال شایانی از این مبحث  شد و همشهریان عزیز به انحاء گوناگون نظرات خود را بیان نمودند. از این همه استقبال  به وجد آمدم و تشویق شدم تا نتیجه  انتخابات مجلس نهم درجهرم  را نظرسنجی کنم   به همین دلیل  با ارسال ایمیل واعلام اسامی کاندیداهای جهرم اقدام به  نظر سنجی  از عزیزان مشترک در وبلاگ  بصورت غربالی نمودم تا نتیجه  این نظرسنجی  را برای نفر برگزیده مجلس نهم  بدست آورم . واین نتیجه را بدست آوردم ....  بعد از اخذ نظرسنجی  و نتیجه نظرگیری و اعلام   در وبلاگ مجددا   سیل نظرات و انتقادات و  نیز تهمتهای آنچنانی به طرف من روانه شد حیران مانده بودم که باید از  خیر و  شر و نیش و نوش    این دشمنان دوست نما و دوستان  کوته فکر به که پناه ببرم  .  از دشمنان شکایت برم به دوستان           چون دوست دشمن است شکایت کجابریم در نهایت دلنوشته  زیر را نگاشتم . البته نه به قصد انتشار در وبلاگ ولی چون چند نفر از دوستان اصرار به انتشار آن داشتند من نیز اطاعت کرده در وبلاگم  منتشر کردم   .

 تلنگری به خود

   نه هرکه چهره برافروخت دلبری داند

 نه هرکه آیینه سازد سکندری داند

نه هرکه طرف کله کج نهاد و تند نشست

 کلاه داری و آیین سروری داند

 تو بندگی چو گدایان بشرط مزد مکن

 که دوست خود روش بنده پروری داند

 غلام همت آن رند عافیت سوزم

 که در گدا صفت  کیمیا گیری داند

 هزار نکته باریکتر زمو اینجاست

 نه هرکه سر بتراشد قلندری داند .  


 در کودکی  بازیهای مختلفی داشتیم . بچه ها  در قالب شخصیتهای که دوست داشتند . و میخواستند در آینده مثل آنان باشند . فرو میرفتند .  به یاد می آورم که در شهر کوچک  کودکی ها ..   همه چیز داشتیم . همه چیز فراوان بود . هرکسی بوسعت قلب کوچک خود برای دوستانش غمخوار بود . در این بازیها بچه های که دارای قوه تخیل وسیعتری بودند .  بعد از اتمام بازی نیز دیگر حاظر به بیرون آمدن از نقش خود نبودند  یکی از بچه ها که با یک کامیون اسباب بازی  . بازی  میکرد. و حسابی به خودش قبولانده بود که او راننده  است.  یک روز که همه خواب بودند و استراحت میکردند . یک کامیون  واقعی  را توی کوچه دیده بود .. پریده بود  داخل  کامیون و با بازی کردن  با دکمه ها کامیون  استارت کرده بود . خلاصه مابقی جریان این شد که .....  تا مردم  از خواب بیدار شدند دوست   ما همه جا را داغون کرده بود. شاید بپرسید چرا این موضوع را مطرح کردم .. بدلیل اینکه   میبینم که  هنوز خیلیها هستند که  از اون روئیا بیرون نیومدند .  هنوز نقش  کودکی خودشون را درضمیر ناخودآگاهشون  حفظ کردند و  با سوار شدن بر کامیون واقعی  در  اجتماع  که  تصویر شهر زیبای کودکی  را در ذهنشان متجلی  میکند  ...... صدها خرابی ببار می آوردند .      بارها و بارها در کتب تاریخ خوانده ا یم  که مردان بزرگ دارای خصیصه  و استعدادی بیشتر وافزون تر  نسبت به افراد عادی  هستند . سرگذشت این مردان تاریخ ساز میتواند درس عبرتی برای جوانان و اینده سازان این مرزوبوم باشد . بعضی از مشتریان دائمی  وبلاگ       heejar2000 از من خواسته ا ند  که  در مورد آقای دکتر رضائی  و شخصیت و سوابق ایشان مطلب  بنویسم . ولی تا کنون  صرفا به خاطر اینکه سوء برداشتی از مطالب من توسط هیچ کس صورت نگیرد  بدین امر  رضایت نداده ام ولی امروز خودم را مسئول میدانم که اینکار را انجام  دهم . چون احساس میکنم که شاید عدم گفتن برخی حقایق و نیز پرده پوشی  در برخی مسائل ممکن است عامل به  اشتباه افتادن  شخص یا اشخاصی  شود.      

    و اما آقای محمد رضا رضائی کوچی :

 چرا هنوز پس از سالهای سال که از مدنیت ما ایرانیها میگذرد تعصبات پوچ و بی اساسی را یدک میکشیم که  همیشه باعث نفاق و دورنگی و دو روئی و انشقاق و اختلاف است . چرا صرفا برای یک پسوند نام فامیل تا این حد خود را مقید به رعایت برخی اصول منسوخ گذشته میکنیم . آیا  بهتر نیست که به جای پرسیدن از نام و نشان هر شخصی بگوئیم که تا کنون چه کاری را برای شهر ما انجام داده است . چه ابتکاری دارد و چه قدرت خلاقه ای در او جوش میزند . اگر من بخواهم با رعایت انصاف کامل فرضا برای کسی که تا بحال ایشان را ندیده است  تصویر کنم باید از کجا شروع کنم ::::::::::::  ؟؟؟؟؟؟؟  چگونه اصلح بودن  او را به دیگران باید اثبات کنم . هر انسانی توانائی داشتن خصوصیات مختلف را دارد . خوب یا بد . زشت یا زیبا .  همه اینها قراردادی است  و این شروط و قرار داها بر مبنای حنجارها هر اجتماعی توسط مقننین و یا متشرعین و یا وجدان عمومی جامعه تعریف و تثبیت میشود . و مردم و دست پروردگان آن جامعه  در پرتو این حنجارها دوام و قوام میابند. پس بسیاری از اخلاقهای اجتماعی را در این چارچوب میتوان قرارداد. ولی رفتارها و خصوصیات فردی نمیتواند این الگوپذیری را دریافت کند . اگر من بخواهم ایده آلهای خود را در مورد یک نماینده مجلس  خارج از کلیشه ها و ژستهای  گفتاری موجود در این ایام بیان کنم باید  بگویم :::     داشتن تقوای مالی  برای آنان که در هرم سیاسی قدرت قرار میگیرند بالاترین نعمت  است  .   داشتن تقوای مالی  ..   مردان قدرت را  در برابر  هر مفسده ای حفاظت میکند .  

   بیان یک خاطره

حالا   قضاوت کنید ؟؟؟؟؟::::        

آیا دکتر رضائی به دنبال نفت بوددددددددددد             

  سهم نفت دکتر رضائی کجا رفت  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/  

 زمانی که در جهرم همه جا گاز کشی نبود . آقای دکتر رضائی شهردار جهرم بودند . من بدلیل داشتن شرکت عمرانی و در دست داشتن پروژه های شهرداری جهرم با ایشان روابط نزدیک داشتم . یادم است در پارک بزرگ شهر مشغول پیاده کردن طرح بودیم که آقای دکتر رضائی طبق معمول هر روز که برای سرکشی از طرحهای عمرانی وقت میگذاشت . به اتفاق راننده شهرداری به محل کار ما آمدند .  در حال   احوالپرسی   گوشی من زنگ خورد . پشت خط یکی از راننده های شزکت بود که به دلیل کمبود نفت  و نیز سردی هوا در جهرم او را به خنج  لارستان فرستاده بودیم برای گرفتن نفت . چون چندین اکیپ کارگری داشتیم  که از مراغه آمده بودند و هزینه های اسکان آنان بعهده شرکت بود . مشغول صحبت شدم که چند لیتر نفت بگیریم و غیره .. تلفن را قطع کردم .. و مجددا با آقای دکتر رضایی به صحبت پرداختیم . بعد ازاتمام صحبت احساس کردم که ایشان میخواهد حرفی بزنند یا چیزی بگویند ... با اصرار از ایشان خواهش کردم که حرفش را بزند . بعد از چند دفعه عذر خواهی گفت که منزل پدر و مادرش چند روز است  که نفت ندارند و خواهش کرد که  100 لیتر نفت به منزل پدرو مادرش بفرستم . شاید دکتر رضائی با بیان این خاطره راضی نباشند ولی من به سهم خودم این را گفتم . شما میدانید که برای یک شهردار تهیه 100 لیتر نفت  که نه 10000 لیتر هم چیزی نیست . براحتی میتواند با یک تلفن سفارش دهد.  ولی ایشان حتی برای این مورد بسیار جزئی نیز حاظر به استفاده از عنوان شغلی خود نشده بود . جالبتر اینکه راننده ما نفت را به خانه پدر دکتر برده بود . راننده تعریف میکردکه پدر و مادر آقای دکتر رضائی در  یک منقل بزرگ آتیش کرده و بدین وسیله خود را گرم میکردند . بعد از چند روز راننده برای پس گرفتن حلبهای خالی نفت مراجعه کرده بود . از آنجا به من زنگ زد و گفت  که مادر آقای دکتر رضائی میگویند. دکتر گفته شما  تا پول نفت را نگیرید ما از نفت استفاده نمیکنیم .  از شنیدن این حرف . هم متعجب شدم چون حداکثر شاید پول نفت هزارتومان میشد . هم ناراحت شدم که چرا این پیرزن و پیر مرد به علت این موضوع بی اهمیت در این چند روز  نتوانستند از نفت استفاده کنند.. هم خوشحال شدم که تا چه حد  شهردار شهرمان عزت نفس دارد که حتی برای کمترین کاری حاظر به استفاده از روابط و سمت خود نیست . .. بیان اینگونه خاطرات و از این دست صحبتها زیاد است . ولی شاید آقای دکتر به گفتن آن رضایت نداشته باشد . .. امیدوارم نتیجه اخلاقی این خاطره را الگوی خود در زندگی قرار دهیم . حالا بعد از خواندن این خاطره خودتان قضاوت کنید که کدام یک از گزینه ها ی زیر را میتوان در دکتر رضائی دید.   .

 1- عاشق خدمت 

 2 – آتی نگر –

 4 – پیگیر

 5 – دارای صعه صدر

 6- منطق پذیر    

   7- دارای روابط عمومی بسیار قوی

 8- کم خواب و پرکار

 9- بی توجه به ثروت اندوزی

 10- تساهل و تعامل در عمل

 11- دارای اعتماد بنفس بالا

 12- بی توجه به ظواهر دنیا 

 و بسیاری  از گزینه های مثبت  شخصیتی آقای دکتر رضائی  که شاید گفتن آن  موجب رنجیدگی برخی از وبلاگ خوانان مودب شود و یادشان بیاید که چند ایمیل جانانه دیگر را به من بزنند.                 

                             هرگز خود را آن گونه که دوستانم در حق من باور کردند یا آن گونه که دشمنانم در اندیشه میپرورند  .  نیستم .......زیرا آن صورت که هر دو دسته از من در نزد دیگران  ترسیم کرده اند  ضمیر و شخصیت نهان آنان  است ." /   

                                      محمدحسین رحمانیان

           

                      

 از د  در زیر این کره خاکی چه میگذرد

 از سری مقالات

 ایران زیستگاهی نا امن 

  نوشته : محمدحسین رحمانیان کوشککی

تاریخچه زمین لرزه های بزرگ در ایران 

ایران كشوری لرزه خیز است. و بر روی یك كمربند بزرگ لرزه خیز در جهان موسوم به «آلپا» قرار دارد و هر از گاهی زمین لرزه های بزرگی در آن بوقوع می پیوندد.از سال 1340 تاكنون زمین لرزه های مختلف و در مواقعی ویران كننده مناطق مختلف كشور را با خسارات و تلفات سنگینی روبه رو كرده است كه آخرین آنها، زمین لرزه صبح روز جمعه  شهرستان بم می باشد.آخرین زمین لرزه در ایران كه در سال 79 و در دو استان زنجان و قزوین با قدرت 2/5 در مقیاس ریشتر به وقوع پیوست، مناطق طارم، خدابنده، ابهر، خرمدره و سلطانیه و همچنین بویین زهرا را لرزاند و خسارت ها و تلفاتی به بار آورد. بیش از 500 نفر بر اثر وقوع این زمین لرزه كشته شدند.بزرگترین زمین لرزه ای كه در سالهای اخیر در ایران به وقوع پیوست مربوط به 31 خرداد 1369 در استانهای گیلان و زنجان با قدرت هفت و سه دهمدر مقیاس ریشتر بود. این زمین لرزه بیش از 40 هزار كشته برجای گذاشت كه خونبارترین زمین لرزه در ایران به حساب می آید. این زلزله در عرض چند ثانیه حدود و هزار و 100 كیلومتر مربع كه 27 شهر و 1871 روستا را در برمی گرفت، ویران كرد. این در حالی است كه دیگر كشورهای منطقه مانند، تركیه، سوریه، ارمنستان و یا افغانستان نیز به دلیل قرار گرفتن در این خط زلزله با تعداد بیشماری از این قبیل زمین لرزه ها رو به رو هستند. دانشمندان گفته‌اند كه دلیل این پدیده در بستر اقیانوسها كه نشانه های حركت شبه قاره هند به سمت قاره های آسیا و اروپا را آشكار می سازد، نهفته است.قاره هند از 30 میلیون سال گذشته با سرعتی معادل 10 سانتی متر در سال به سمت قاره های اروپا و آسیا حركت كرده است و در زمان حاضر این سرعت به پنج سانتی متر در سال كاهش پیدا كرده است. فهرستی از زمان و میزان قربانیان زمین لرزه های به وقوع پیوسته در ایران در ذیل به طور خلاصه ارائه می شود :- آوریل سال 1960 (فروردین / اردیبهشت 1339) 450 تن در شهر لار، واقع در جنوب كشور كشته شدند.- سپتامبر 1962 (شهریور / مهر 1341) 11 هزار تن كشته و 200 روستا در غرب تهران ویران شد. (عکس)- اوت 1968 (مرداد / شهریور 1347) حدود 10 هزار تن در استان خراسان جان سپردند.- آوریل 1972‌ (فروردین / اردیبهشت 1351) پنج هزار و 44 تن در جنوب كشور كشته شدند.- آوریل 1977 (فروردین / اردیبهشت 1356) حدود 900 تن در منطقه اصفهان جان باختند.- سپتامبر 1978 ((شهریور / مهر 1357) 25 هزار تن در شرق ایران كشته شدند.- نوامبر 1979 (آبان / آذر 1358) 600 تن در شمال شرقی ایران جان سپردند.- ژوئن 1981 (خرداد / تیر 1360)، یكهزار و 28 تن در استان كرمان كشته شدند.- ژوئیه 1981 (تیر/ مرداد 1360) یكهزار و 300 تن در استان كرمان جان باختند.- 21 ژوئن 1990 (31 خرداد 1369) حدود 40 هزار تن در شهر رودبار در شمال كشور در اثر سنگین ترین زمین لرزه كشته شدند.- 28 فوریه 1997 (10 اسفند 1375) حدود یك هزار و 100 تن در اردبیل كشته شدند، بزرگی آن زمین لرزه، 5/5 درجه در مقیاس ریشتر بود.- 10 مه 1997 (20 اردیبهشت 1375) یكهزار و 613 تن در بیرجند بر اثر زمین لرزه با بزرگی 1/7 درجه در مقیاس ریشتر، جان باختند.به گفته كارشناسان امور شهری مقاوم سازی ساختمانها و تقویت سازه های ساختمانی در امور شهرسازی و احداث بنا در شهرها و استفاده مناسب از تحقیقات در حوزه زمین شناسی و اقلیمی اساسی از جمله مولفه های بسیار مهمی است كه در كاهش خسارت و تلفات زمین لرزه هایی از این دست می تواند نقش مهمی داشته باشد. این واقعیت كه ایران در كمربند زلزله جهانی قرار دارد و استفاده از تجربیات دیگر كشورهای زلزله خیز و موفق در ساماندهی به امور شهری و مقاوم سازی شهرها در مناطق زلزله خیز بیش از گذشته احساس می شود.كارشناسان فن معتقدند در صورتی كه هزینه های گزاف امداد رسانی و جبران خسارتهای مادی و معنوی حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله در مسیر بازسازی و ایجاد تغییرات بنیادی در حوزه شهرسازی و تمهیداتی لازم برای پیشگیری از حوادث غیر مترقبه قرار گیرد، نتایج به مراتب بهتر از گذشته خواهد بود.                                                                                 محمدحسین رحمانیان                                                                                    جهرم   اسفند ماه نود 


آدرسهائی برای دیدن زمین از دیدگاههای ماهواره های مختلف 

 مشاهده ی نقشه ی کره ی زمین در موقعیت روز و شب هم چنین کاربر قادر است سیاره ی زمین را از دید ناظری که در ماه یا خورشید قرار گرفته مشاهده کند

!http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth/action?opt=-phttp://www.fourmilab.ch/earthview/vplanet.html

:http://www.atlapedia.com

مجموعه ای از اطلس های کشورهای مختلف جهان:http://www.capitals.com

مشاهده ی زلزله های سی روز اخیر جهان بر روی نقشه ی جهانی همراه با تعیین عمق زمین لرزه ها و اطلاعات و نقشه های مرتبط:http://www.civeng.carleton.ca/cgi-bin/quakes

 سازمان نقشه برداری کل کشورنقشه تهران با قابلیت کلیک جزء به جزء:http://www.sahneh.com/tehran/links/map.htm

نقشه ایران  با امکان کلیک در قسمت های زلزله خیز:http://www.persia.org/imagemap/imagemap.html

بایگانی تصاویر  سرور ماهواره ای به دست آمده از طریق روش های مادون قرمز، نور مرئی و همراه با بخار آب  از نقاط مختلف سیاره ی زمین:http://www.goes.noaa.gov 

دیکشنری جامع  سیستم مکان نمای جهانی یا جی آی اس:http://www.geo.ed.ac.uk/agidict/welcome.html

وب سایت جامعی در زمینه ی جی آی اس:http://www.hdm.com/index.php

اخبار و تازه های جی آی اس:http://www.gisuser.com

زمین شناسیدر زمینه ی خطرات زمین لرزه:http://www.geohazards.cr.usgs.gov

زلزله و خطرات ناشی از آن از دیدگاه زمین شناسی:http://www.earthquake.usgs.gov

کاهش میزان زلزله در مناطق ساحلی:http://www.crew.org

فعالیت گسل ها و زمین لرزه ها:http://www.element.ess.ucla.edu

در زمینه  ی جمع آوری سنگ و فسیل:http://www.bashrox.net

وبلاگی در زمینه ی زمین شناسی:http://www.g2.blogfa.comhttp://www.geoaria.blogfa.com

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران:http://www.gsi-iran.org

وب سایت آب شناسی (هیدرولوژی) ایران حاوی اخبار، تازه ها، مقالات و لینک ها وموارد مفید دیگرhttp://www.iranhydrology.com

هواشناسی سازمان هواشناسی جهانی:http://www.wmo.com

 پیش بینی وضعیت هوای تهران در وب سایت یاهو:http://www.weather.yahoo.com/forecast/Tehran_IR_c.html

سازمان هواشناسی ایران:http://www.weather.ir/farsihttp://www.irimet.net/irimo/contents.htm

شرکت کنترل کیفیت ( آلودگی هوای تهران):http://www.aqcc.org/p_tehran_air.htm

وبلاگی با نام هواشناس در زمینه ی هواشناسی:http://www.havashenas.blogfa.com 


  

      قانون جذب            

  چندي پيش فيلم مستندي از شبكه چهارم سيما پخش شد كه به دليل تقاضاي مردم چندين بار پخش مجدد شد.اين فيلم به قانون مهمي در طبيعت ميپردازد به نام قانون جذب.گر چه چندين بار عبارت "قانون جذب" در اين فيلم تكرار ميشود ولي به طور دقيق تعريفي از اين قانون مهم طبيعت ارايه نميدهد.قانون جذب چيست؟قانون جذب می‏گوید :هر انرژی تمایل به جذب انرژی همانند خود را (در شکل کاملتر) دارد.همچنین یک قانون در علوم پایه وجود دارد که می‏گوید :همیشه شکل کم تراکم هر انرژی تمایل به جذب شکل پرتراکم و انبوه خود دارداين جمله شايد به نظر كمي پيچيده بيايد ولي خيلي ساده است. مثال: مثلا اگر من در ذهن خود دائما به اين فكر ميكنم كه فلان شخص مهم را ببينم طبيعت به گونه اي عمل ميكند كه شكل كم تراكم يعني فكر من شكل پرتراكم خود را،يعني آن فلان شخص را به خود جذب نمايدطبق یافته‏های دانشمندان، هر کسی دربردارندۀ هاله‏ای از انرژی در اطراف خود است که این هالۀ انرژی به تفکرات فرد بستگی دارد؛  تفکرات مثبت هاله‏های انرژی مثبت و تفکرات منفی هاله‏های انرژی منفی را تولید می‏کنند. پس با توجه به اینکه هاله‏های انرژی در اطراف هر شخصی وجود دارد، مجاورت با افراد مثبت‏اندیش یا منفی‏نگر باعث تاثیر در رفتار ما می‏شود. برای مثال با خود تصور کنید که چرا یک کودک در بغل مادر خود احساسی بسیار خوب دارد؟ یقینا به این دلیل است که مادر با عشق خالص و ناب خود به کودک، انرژی خود را به او منتقل نموده و با بغل کردن کودک، وی را در فضای انرژی مثبت خود قرار می‏دهد. همینطور در مورد هاله‏های انرژی افراد خوب، مثبت نگر و … . و نیز هاله‏های انرژی افراد منفی نیز همینطور است. حتما تابحال همنشینی با افرادی که تفکرات منفی دارند همنشین شده‏اید. قطعا تا چند دقیقه یا ساعتدچار نوعی کاهش انرژی شده و حالت شادابی خود را از دست داده‏اید.به همین دلیل است که قانون جذب به ما می‏گوید شما بخواهید (به خواستۀ خود فکر کنید) سپس ما با تصور کردن و تلقین به نفس و در واقع با تابش انرژی به هستی، آن چیزی که به آن فکر می‏کرده‏ایم را به شکل پرتراکم خود (یعنی جسم و تجسم یافته) به دست می‏آوریم. این اساس قانون جذب است.شايد بارها تا كنون برايتان اتفاق افتاده باشد كه به كسي فكر ميكنيد ناگهان او را ميبينيد.يا در حال صحبت نمودن در مورد كسي هستيد اتفاقا همان لحظه همان شخص مورد نظر از در وارد ميشود.بعضی از ما وقتی می خوایم خواسته هامون رو بگیم، برعکس عمل می کنیم... مثلا می گیم که: ((خدا کنه که امروز توی شرکت فلانی رو نبینم...)) خب کائنات می گرده ببینه چی توی جمله ی شما پیدا می کنه تا همونو براتون برآورده کنه. و فکر می کنید که چه اتفاقی می افته؟ کائنات اونی رو که اسم برده بودید برای شما محیا می کنه. حالا اون چیز می تونه شئ باشه، می تونه انسان باشه، می تونه مکان باشه و همه چیز می تونه باشه...  پس وقتی فکر می کنید، اول از توی فیلتر ردشون کنیدجهت مشاهده نظر ديگران در مورد قانون جذب و اعلام نظر خود اينجا را كليك كنيدقانون جذب به ما مي گويد که در زندگي به همان چيزهايي مي رسيم که بر روي آنها تمرکز مي کنيم و به آن انرژي مي دهيم. چه بخواهيم و چه نخواهيم به هر چيزي که فکر کنيم در زندگي برايمان متجلي خواهد شد.به عبارت ديگر بر روي هر چيزي که تمرکز کنيم آن را به زندگيمان فرا خوانده ايم.بيشتر افراد زمانيکه در مورد قانون جذب مطالبي مي شنوند شگفت زده مي شوند. آنها تصور مي کنند که ايجاد حقيقي چيزهايي که در ذهن مجسم مي کنند، کار عجيبي است . "من مي توانم هر کسي که مي خواهم باشم، مي توانم هر کاري که مي خواهم انجام دهم، و به هر چيزي که مي خواهم برسم" واقعاً فوق العاده است. من آمال و آرزوهاي زيادي دارم و تنها کاري که بايد انجام دهم اين است که با فکر کردن به آنها از هستي بخواهم که آنها را دراختيار من بگذارد.هفته ها مي گذرد و فرد به چيزهايي که خواسته نمي رسد. از خود مي پرسد پس چرا آرزوهايم برآورده نشدند؟ من آنها را در ذهن خود به تصوير کشيدم، پس چرا به آنها نرسيدم؟اين قانون جذب چه اشکالي پيدا کرده، من آرزوهايم را گفتم ولي عملي شدن آنها را نمي بينم؛ آيا آرزوهايم زياد بودند و يا من نتوانستم آنها را به خوبي سفارش دهم؟اگر ما يک بار ديگر با دقت بيشتري معناي قانون جذب را بخوانيم مي بينيم که ما هر چيزي را که به آنتوجه کرده و بر روي آن تمرکز کنيم به زندگي مان وارد مي شود، چه بخواهيم و چه نخواهيم!بنابراين چرا بياييم و توجه و انرژي مان را صرف فکر کردن به چيزهايي کنيم که نمي خواهيم در زندگي مان وجود داشته باشند؟ اين کار بي معنايي است.اما در دنياي واقعي اين اتفاق مي افتد و همه ي ما به چنين مسائلي فکر مي کنيم. به همين دليل است که بعضي وقت ها در زندگي خود با مشکل مواجه مي شويم.زماني که به دليل و نتيجه ي کارها نگاه مي کنيم، متوجه مي شويم که دليل همان فکر ماست و نتيجه واقعيت زندگي است.به عنوا مثال فرض کنيد در حال حاضر مقروض هستيد. شما به شدت تمايل داريد که پولدار شده و تمام بدهي هايتان را پرداخت نماييد؛ اما بيش از هر چيز احساس بدبختي مي کنيد و به عدم رضايت خود از زندگي فکر مي کنيد. شايد بدانيد که چه چيزي مي خواهيد و بدانيد که بايد چه چيزهايي را تغيير دهيد، اما همه ي انرژي و توجهتان بر روي جمع کردن پول، کمتر خرج کردن و کاهش صورتحساب ها صرف مي شود!!! تمام انرژي شما بر روي قرض هايتان منعکس مي شود و نمي توانيد توجه کافي بر روي چيزهايي که مي خواهيد داشته باشيد. به همين دليل نمي توانيد سفارش هاي خود را از عالم هستي به درستي بخواهيد.ما انسان ها گرايش داريم که از ابتدا در نتيجه ي کارهايي که انجام مي دهيم زندگي کنيم. ما معمولاً اثر و نتيجه ي تمام تجربياتي که در زندگي بدست مي آوريم را با خود به دوش مي کشيم. به همين دليل زماني که انرژي خود را صرف نتيجه مي کنيم، قانون جذب هم براي ما همان چيزي را به ارمغان مي آورد که در ذهنمان مي گذشته، درست مانند يک چرخه ي علت و معلولي حقيقي.به عنوان مثال فردي را تصور کنيد که مدام در مورد بيماري صحبت مي کند. اين امر اصلاً اتفاقي نخواهد بود که او نسبت به ديگران بيشتر مريض شود. همين مطلب در مورد کساني که در روابط ناموفق گرفتار مي شوند نيز تعميم پيدا مي کند. آنقدر به عدم موفقيت خود فکر مي کنند که مدام روابط ناموفق بيشتري در زندگي شان اتفاق مي افتد و مجبور مي شوند که يکي پس از ديگري به روابط آزاردهنده ي خود پايان دهند.از سوي ديگر مي توان گفت که يک فرد موفق نيز شرايط مشابهي را دارد. او با ديد مثبت به جامعه نگاه مي کند، از نعمت هايي که در زندگي دارد بهرمند مي شود، با شور و اشتياق زياد به زندگي ادامهمي دهد و هر روز چنين تجربه هايي را در زندگي خود تکرار کرده و شادي و رضايت بيشتري را به زندگي خود دعوت مي کنداين بدان معنا نيست که افراد موفق در استفاده از قانون جذب خوب عمل مي کنند و مردم ناموفق دراستفاده از قانون جذب ناتوان هستند. هر انساني که بتواند فکر کند، خودبه خود اين قابليت را پيدا مي کند که از اين قانون به نفع خود بهره ببرد و نبايد فراموش کرد که همه به طور مساوي از اين قابليت بهرمند هستند. تنها چيزي که سبب ايجاد تفاوت مي شود اين است که برخي به درستي از جذب استفادهنمي کنند؛ تنها کاري که بايد انجام دهيم اين است که ياد بگيريم چگونه مي توانيم از قانون جذب به نحوي بهره ببريم که واقعيت هاي شيرين تري را به زندگي مان بياورد.براي تغيير شرايط فعلي مي بايست دايره ي فکري خود را تغيير دهيم. براي رسيدن به موفقيت بايد نهال موفقيت را در ذهن خود بکاريم. ايده ي موفقيت بايد در ذهنمان متولد شود، و قصد و نيت رسيدن به آنرا در ذهن خود پرورش دهيم. بايد باردار موفقيت شويم.شگفت انگيز است. تنها کاري که بايد انجام دهم اين است که به عنوان مثال فکر کنم ثروتمند مي شوم و چيزي نخواهد گذشت که او آرزوي من متحقق مي گردد!!!البته نه به اين سرعت! فکر به تنها کافي نيست تا شما ثروتمند شويد. شما بايد خودتان نيز به سمت چيزهايي که مي خواهيد حرکت کنيد.موفقيت مي خواهيد؟ بايد به سمت آن حرکت کنيد. عشق مي خواهيد بايد به سمت آن حرکت کنيد. بايد توجه، تمرکز و انرژي خود را به اميالي که داريد بدهيد تا قانون جذب آنها را مرتب و رديف کرده و برايتان متجلي سازد.اما اگر من تمام انرژي خود را بر روي کار جديدي که به تازگي آغاز کرده ام بگذارم، چه مي شود اگر همه چيز يک مرتبه خراب شود و هيچ چيز درست پيش رود و به نتيجه دلخواهي که مي خواهم نرسم؟ و يا در مسائل عشقي مورد لطف و محبت طرف مقابل قرار نگيرم؟اين ها افکاري هستند که ما را از پيشروي به سمت جلو باز مي دارند. البته اصلاً اشکالي ندارد که شما طرف منفي قضيه را نيز در نظر بگيريد، اما نبايد اجازه دهيم که افکار منفي خط مشي زندگي مان را برايمان تعيين کنند. ما بايد بدون توجه به مسائل جانبي به سوي روياهايمان پيش برويم. همچنان که جلو مي رويم ممکن است حتي اشتباه کنيم و به موانع غير قابل گذري نيز برخورد کنيم اما اين نحوه برخورد ما با مشلات و سختي ها هستند که ما را به نتيجه نزديک تر مي کنند و سبب مي شوند که سرعتمان نسبت به گذشته بيشتر شود. در مورد شکست چطور؟ شکست چطور مي تواند به ما درموفقيت کمک کند؟براي شروع ابتدا بايد متوجه شويم که شکست در حقيقت چه معنايي دارد.خيلي جالب است طريقه ي محاسبه موفقيت هايي که ما خودمان در زندگي بدست مي آوريم و موفقيت هايي که ديگران در زندگي بدست مي آورند را با هم مقايسه کنيم. ما از حساب بانکي، متراژ ملک و املاک، حيطه قدرت، و پولدار بودن به عنوان مقياس موفقيت و شکست استفاده مي کنيم اما به واقع معنا و مفهوم موفقيت حقيقي را به درستي نمي دانيم.شکست و موفقيت مقياس هايي براي اندازه گيري داشته ها و نداشته ها نيستند، اين دو امر را نمي توان با توجه به اندازه ي مايملک تخمين زد و چيزهايي نيستند که با اندازه گيري و نگاه به آنها بتوان در موردشان قضاوت کرد.در کتاب ناپلئون هيل با عنوان "چگونه پولدار شويم" او در مورد آقاي "داربي" و داستان "بکن تا ثروتمند شوي" اينطور مي نويسد که: عموي داربي تب طلا مي گيرد و به سرزمين وسترن ها مي آيد تا زمينها را براي يافتن طلا بکند.او شرط مي بندد و با يک بيل و کلنگ آماده به کار مي شود. کار خيلي سختي بود اما حرص و هوس او براي طلا زياد بود.پس از هفته ها زحمت و مشقت او رگه هايي از سنگ درخشان را پيدا مي کند. او نياز به ماشين آلاتي داشت که سنگ را از اعماق زمين به سطح بياورند. او به آرامي بر روي حفره هايي که در معدن چال کرده بود، خاک مي ريزد. از همان راهي که آمده بود به خانه اي در ويليامزبورگ، مري لند باز مي گردد و جريان را با اقوام و چند تن از همسايه هايش در ميان مي گذارد و به کمک آنها پول کافي براي خريد ماشين آلات را جمع کرده، دستگاههاي مورد نياز را خريداري مي کنند و به مکان مورد نظر انتقال مي دهند. داربي نيز به همراه عمويش به معدن مي رود و با وي مشغول به کار مي شود. اولين ارابه طلا استخراج مي شود و به کوره ي ذوب انتقال پيدا مي کند. شواهد ثابت مي کردد که آنها دارنده يکي از غني ترين معدن ها در کلرادو هستند! فقط چند ارابه از آن طلا لازم بود که آنها بتوانند تمام بدهي هاي خود را صاف کنند. بعد مابقي سود کلاني را که بدست مي آوردند از آن خودشان بود.حفاري همين طور پايين تر مي رفت! و اميد خانواده ي داربي نيز همچنان بيشتر و بيشتر مي شد. ناگهان اتفاقي افتاد، رگه ي ايجاد شده از طلا محو شد. آنها به آخر راه رسيده بودند و کوزه ي طلا خالي شده بود. آنها همچنان به حفاري ادامه مي دادند و نااميدانه تلاش مي کردند تا اثري از طلا پيدا کنند، اما فايده نداشت.نهايتاً تصميم گرفتند که کار را متوقف کنند.آنها دستگاه هايي را که خريداري کرده بودند تنها به چند دلار به يک خرده فروش فروختند و قطاري گرفتند و به خانه باز گشتند. بعضي از خرده فروش ها احمق هستند اما اين يکي نه. او با يک مهندس معدن مشورت کرد تا نگاهي به معدن بيندازد و يک سري محاسبات آماري انجام دهد. مهندس معتقد بودکه پروژه به اين دليل بي نتيجه مانده که مالکين معدن با "خط گسل" آشنا نبودند. محاسبات او نشان مي داد که مي توان آثاري از طلا را تنها 3 متر پايين تر از جايي که داربي ها کنده بودند پيدا کرد. اين مکان دقيقاً همان جايي بود که آنها به طلا رسيدند.مرد خرده فروش توانست با استخراج طلا به ميليون ها دلار پول برسد؛ فقط به اين دليل که مي دانست قبل از تسليم شدن بايد با يک متخصص مشورت کند.خوب آيا اين شکست است؟اگر از نظر داربي ها به اين موضوع نگاه کنيم، مي توانيم بگوييم که اين پروژه شکست خورده چراکه آنها دست از کار کشيدند و رويايشان را فراموش کردند، در حالي که تنها 3 متر با تحقق هدفشان فاصله داشتند؛ اما نمي توان شکست واقعي را در محتواي حقيقي زندگي داربي ها به عنوان مردوديت کامل در نظر گرفت.مي بينيد که داربي درس موفقيت را از طريق پافشاري در دوره ي کوتاهي از زندگي خود ياد گرفت و آن را در تمام کارهايي که بعدها تصميم به انجام آن گرفت به کار برد؛ و در نهايت داربي در رده  50 نفر اولي در جهان قرار داد که در زمان خود بالاي چندين ميليون دلار در فروش بيمه ي عمر سود کرد.پس شکست چيست؟شکست حقيقي عادت به تسليم شدن است. اين در حالي است که عدم توانايي در ايجاد ايده هاي نو و اتخاذ تصميم هاي جديد به عنوان بزرگترين مانع در راه رسيدن به موفقيت محسوب مي شود.در طول تاريخ در دنياي تجارت و دانش ما از کنار هم قرار دادن اراده و پافشاري به الگوي موفقيت مي رسيم. چند ميليون نفر وجود دارند که در دنيا برشکست شده اند؟ چند بار اديسون و بل آزمايش کردند و شکست خوردند تا به نتيجه اي که دنبالش بودند رسيدند؟تنها با اشتياق و ايمان است که مي توانيم خود را به نيروي پافشاري تجهيز کنيم. با ايمان است که مي توان قانون جذب را احضار کرد و در اين حالت است که سفر ما به سمت موفقيت تحقق مي يابد.شما چه قانون جذب را متوجه شويد چه نه، بايد عادت فکر کردن به حقايق را از سر بيرون کنيد. (مگر اينکه حقيقت همان چيزي باشد که مي خواهيد به آن برسيد)براي ايجاد تغيير و تحول در شرايطتان بايد اراده کنيد، آرزوهايتان را در ذهن به تصوير بکشيد، و با ايمان و اشتياق به سوي آنها گام برداريد.براي رسيدن به موفقيت بايد ابتدا هدف خود را درک کنيد و بعد به آن ايمان بياوريد.قانون جذب در گفتار بزرگان دين نيز وارد شده. روايتي از امام علي (ع) وجود دارد به اين مضمون كه افكار ما در نهايت تبديل به سرنوشتمان ميشود:جهت مشاهده نظر ديگران در مورد قانون جذب و اعلام نظر خود اينجا را كليك كنيدمراقب افكارت باش كه گفتارت نشود مراقب گفتارت باش كه رفتارت نشود مراقب رفتارت باش كه عادت میشود مراقب عادتت باش كه شخصیت می شود مراقب شخصیتت باش كه سر نوشت می شودبر اساس قانون جذب ما چه کسانی را جذب می‏کنیم و یا چه کسانی جذب مامی‏شوند؟هر فردی در زندگی یک سری دوستان خاصی دارد که تقریبا همه آن دوستان، ازخصوصیاتی نسبتا شبیه به هم برخوردارند و با به عبارتی دیگرمعمولا طیف دوستان و همنشینان هر شخص، افراد خاصی هستند که خصوصیات اخلاقی نسبتا شبیه هم دارند.قانون جذب فقط منحصر به اشیا و خواسته‏های مادی و معنوی نیست بلکه در مورد افراد نیز صادق است. یعنی ما تا اندازه‏ای می‏توانیم تعیین کنیم که چه کسی را جذب خواهیم نمود.  

                                          محمدحسین رحمانیان                                                           جهرم زمستان 1390                 


    به نام  خداوند جان و سخن     

                   ضمن تشکر و قدردانی از  کسانی که  مهمان دائمی  وبلاگ هستند و   جهت پاسخ به درخواست عده ای از عزیزان و جوانان اندیشمند مباحثی را پیرامون  (نقش علوم مدیریت کلاسیک در بهینه کردن روند رشد   صنعت و عمران درایران ) از امروز دراین وبلاگ شروع میکنم . خواهشمندم طبق روال گذشته در هرچه پربارکردن این مباحث مشارکت فرمائید

         محمدحسین رحمانیان       دهم بهمن ماه نود


 5SSSSs چیست؟1) آشنايي با نظام آراستگی صنعتی

(5S)1-1 :  مقدمه 

بی شک دستيابی به توليد بيشتر و محصول باكيفيت‌ برتر جزو الفباي كار در محيط‌هاي صنعتي و توليدي می باشد، اما اجراي كار بهتر و يا دستيابي به فرايندي كه در آن كالا يا محصولات به‌صورت كيفي توليد شوند، به‌تنهايي آسان نيست. كارشناسان و متخصصان بررسي‌كننده فضاهای توليدي، پيوسته به اين نكته تاكيد دارند كه پاکيزگی محيط كار، نظم و ترتيب در قراردادن وسايل و تجهيزات، دسترسي آسان به ابزار و جلوگيري از درهم‌ ريختگي محيط پيرامون از عوامل بسيار موثر در رشد كيفي و کمی فرايند توليد و يا به عكس، از عامل بازدارندگي آن است. اگر در محيط كار تنها تكنولوژي هاي نو استقرار يابد اما تفكر كايزني (بهبود مستمر) در مديران و كاركنان وجود نداشته باشد، سازمان موفق به توليد محصولات با كيفيت نخواهند شد و تنها مهندسي كاتالوگي در فرايند كار جاري شده است.اجراي فعاليت‌هاي 5S در اصل جنبشي است كه به ايجاد محيط كاري سازمان يافته، مرتب، پاكيزه، استاندارد شده و با انضباط منجر مي‌گردد. 5S تلاشي است كه بايد در تمامي بخشهاي يك سازمان و با مشاركت همه افراد آن تحقق يابد. اجراي اين فعاليت‌ها باعث بهبود و پيشرفت عمليات اجرايي شده و ادامه پيگيري آن در محيط كار موجب دستيابي به موارد ذيل می گردد:   

    در محيط مرتب و آراسته، انگيزه و شوق انسان افزوده مي‌شود.           ·       نظم و سازماندهي، حمل و نقل‌ها را كوتاه، اتلاف وقت را مانع، كار را ساده، دسترسي به اقلام مورد نياز را آسان و بازرسي و كنترل را ميسر مي‌سازد، در نتيجه بازدهي و بهره‌وري بالا مي‌رود و هزينه‌ها كاهش مي‌يابد و عمليات تكراري و موازي حذف مي‌گردد.           ·       محيط كار ايمن شده و تا حد زيادی از حوادث ناگوار کاسته می شود.           ·       حجم سرمايه های راکد کاهش می يابد.           ·       چنانچه هركس عادت كند كه خودش محيط و ابزار كار خود را تميز نگهدارد، از ساعات بيكاري كاسته شده و كارآئي افراد افزايش می يابد.اجراي 5S را نمي‌توان تنها به كارگران سفارش كرد، بلكه اين وظيفه همه نفرات سازمان مي‌باشد كه با تلاش و دلگرمي براي به نتيجه رسيدن با هم همكاري كنند.1-2- مفاهيم 5S5S يك فلسفه ژاپني و اساس آن آميزه‌اي از پنج مفهوم است كه هر مفهوم توسط يك كلمه ژاپني كه ابتداي آن در زبان انگليسي با حرف S آغاز مي‌شود، نشان داده شده است.1) Seiri: كلمه‌اي است كه براي اولين مفهوم اين فلسفه در نظر گرفته شده است و معادل كلمه ساماندهی يا پاکسازی در زبان فارسي است. پاكسازي به معني جدا كردن و دور كردن اقلام غيرضروري از محيط كار مي‌باشد. پاكسازي در مرحله بهبود به معني شناسايي و حذف كامل تمام عمليات اضافي (اتلافها) كه در محيط‌هاي توليد و غير توليد صورت مي‌پذيرد، مي‌باشد.2) Seiton: اين کلمه معادل كلمه نظم و ترتيب در زبان فارسي است. نظم و ترتيب يعني قرار دادن اقلام و اشيا، در مكانهاي مناسب و به ترتيب مطلوب به نحوي كه بتوان بدون اتلاف وقت ناشی از جستجوهاي بيهوده از آن استفاده كرد. هم چنين نظم و ترتيب در اختيار داشتن و دسترسي به اشياء مورد نياز در زمان و مكان و به مقدار مورد نياز براساس اصل اهميت مصرف مي‌باشد.3) Seiso: سومين مفهوم اين فلسفه معادل كلمه نظافت يا پاکيزه سازی در زبان فارسي است. تميز كردن همه چيز و همه جا بطوري كه هيچ نوع آلودگي روي ماشين‌آلات و اطراف آن،‌ ابزار و تجهيزات، قفسه‌ها، كف كارگاهها، سقف، ديواره‌ها، شيشه‌ها و ... نباشد.4) Seiketso: چهارمين كلمه انتخاب شده، معادل كلمه استاندارد سازي در زبان فارسي است. استانداردسازي به معني مستندكردن سه اصل اول 5S در قالب دستورالعمل، استاندارد، آئين‌نامه، فرم، گردش عمليات، نقشه، چك ليست، عكس و غيره به منظور حفظ و نگهداري وضعيت ايجاد شده و بهبود دائمي سه اصل اول مي‌باشد. به عبارت ديگر اصل استاندارد‌سازي بيانگر قانونمند كردن حذف دائمي اقلام و عمليات غيرضروري، نظم و ترتيب و نظافت همه چيز و همه جا مي‌باشد.5) Shitsuke: كلمه‌اي است كه به درستي براي آخرين مفهوم فلسفه 5S برگزيده شده و به معنی فرهنگ سازی می باشد. گسترش فرهنگي که كاركنان با اعتقاد كامل، سه اصل پاكسازي، نظم و ترتيب و نظافت را به نحوی مطلوب و با رعايت استانداردها از طريق بينش (انگيزه داشتن)، دانش (آگاهي داشتن و آموزش) و كوشش (تلاش دائمي) اجرا نموده و در همه حال نگهداري کرده و بهبود ‌بخشند.


بنام خداوند جان و خرد

 دلنوشته ویژه سردبیر :سلام ..

 به همه وبلاگیهای عزیز از مخالف و موافق گرفته تا اون محل و این محل و هر چه محله توی دنیا است .. اول از هرچیز عذر خواهی میکنم که در این هفته نتونستم  شعر جدید واسه شما عزیزان توی وبلاگ بگذارم . دوم اینکه . چندتا از عزیزان به ظاهر موافق و در باطن مخالف دم و دقیقه و لحظه به لحظه پیام میدند که چرا در مورد آقای حاج رحمانیان ... حاج جواد رحمانیان اظهار نظر نمیکنی .. به همین خاطر چون از روز اول عهد بر این بود که  در این وبلاگ مثل جاهای دیگه پارتی بازی نباشه .. و همه با هم قسم خوردیم و هم قسم شدیم .. پس من به الاجبار ... به فکر افتادم  که  حاج جواد رحمانیان .. .. اینهمه مال و ثروت را از کجا آورده.. آخه هرجا میرم میشنوم که حاج جواد فلان .....را خرید ..و ...... و ....القصه به اتفاق جارچی دنبال این قضیه را گرفتیم و نتیجه این شد که میبینید >خبرهائی  داغ  از حاج جواد رحمانیان اینهمه پول از کجا آمده ------ ......  وقت پاسخ دادن به این سوال رسیده است :: کی خبر دارررررررره     ؟؟ خبر خبر ...     خبر ..خبر داغ داغ داغ  ..   تنور داغه .. خمیرت را بیار بچسبون که داغه .....  تنور داغههههههه حاج جواد رحمانیان چند تا لودر و بلدوزر داره شما میدونید ...  font  حاج جواد رحمانیان را میشناسید >>>>>> اگر بله .... تا چه حد و........ آیا خبر دارید که >>>>> حاج جواد رحمانیان لودر خریده :؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حاج جواد رحمانیان  کامیون بنز  و بلدوزر  خریده ؟؟؟؟؟>>>>>>>>>>>>؟؟؟؟؟؟؟؟ حاج جواد رحمانیان باغ خریده >>>>>>>>>>؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حاج جواد رحمانیان  مرغداری   با ظرفیت یکصد هزار فطعه   تاسیس کرده... این همه پول را از کجا آورده    ؟؟؟؟؟؟؟؟//................  :::::::::::؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و حاج جواد رحمانیان   باز خانه خرید و ماشین  خرید و خرید خرید خرید  و هنوز میخرد.. و میخرد و میخرد.. اینها نمونه ای از  پیامهای  چندنفر از برزگوارانیست که ظاهرا مشتری پر و پا قرص وبلاگ جارچی هستند .. هر دفعه هم کلی از من تعریف و تمجید میکنند .... واما حکایت چیست ؟؟؟؟/   .................. دانه فلفل سیاه و خال مه رویان سیاه                هردو جان سوزند اما .. این کجا و آن کجا    : تیغ دلاکی کج و ابروی یارم نیز کج            هردو خون ریزند اما این کجا و آن کجا           این حاج جواد کجا اون حاج جواد کجا ...........         عزیزمن: جان من  بردارمن . همشهری من    که  ردای مصلحت را بر دوش انداختی و لی بسلاح کین مسلحی   ... یواشتر  برو ... این حاج جواد  رحمانیان    نه اون حاج جواد رحمانیان است  این پسر حاج کریم و اون پسر .......     دعا کنیم که روز جزا  خداوند مهربان با رحمتش به حساب ما رسیدگی کند نه با عدل و دادش .... که هرگز بوی بهشت را نخواهیم شنید  ؟؟؟؟؟؟ یک سوال  دو گزینه ای :::::: آیا آقای حاج جواد رحمانیان را میشناسید ؟؟؟؟؟؟؟؟ تا چه حد او را میشناسید ؟؟؟؟؟///   چقدر ؟؟؟؟؟؟    تا کجا  با کش و قوس زندگی و نشیب و فراز  و گذران  روز و شب او  آشنا هستید ؟؟؟؟؟؟///font>  بعضیها پرسیدند  که چرا از حاج آقا رحمانیان  طرفداری میکنم  ::   منهم جواب دادم که چون ::::::: ....حاجی رحمانیان  برای من مرید و مراد طالب و مطلوب . صوفی و صافی راشد و مرشد است  ... او برای من مثل نفس تو خفقان زندگی و مثل آب زلال توی سراب کویره  حاج آقا رحمانیان حق بزرگی بر گردن من و امثال من داره .... عشق و علاقه همخونی و برادری یکی از هزار ان وابستگی و عشقی  است که من به او دارم .. طالع اگر مددکند دامنش آورم به کفگر بکشم زهی طرب، ور بکُشد زهی شرفصوفی شهر بین که چون لقمهٔ شُبهه می‌خوردباردُمش دراز باد ...       آن حَیَوان خوش علف کمتر کسی است که اورا نشناسد .  او را ندیده و یا اسم او را نشنیده باشد ..  کمتر دانش آموزی است که از دبیرستان  مطهری یا خواجه نصیر جهرم فارغ التحصیل شده باشد و طعم نصیحتهای تند و دلسوزانه اورا که  بعضی مواقع با دادو فریاد  همراه بود نشنیده باشد ..  و کمتر  دکتر و مهندس و استاد دانشگاهیست  که  جهرمی باشد و لی افتخار شاگردی او را نداشته باشد . و امروز با لبخند قدز شناسی و  تحسین و افتخار از او یاد نکند .. کدام دانش آموز است که چهره همیشه درگیر و نگران و حساس به سرنوشت دانش آموزان او را بیاد نداشته باشد .... بیائید فقط کمی .. اندازه یک سر سوزن نه بیشتر فقط انصاف داشته باشیم . و با انصاف قضاوت کنیم که آقای حاج رحمانیان در  30 سال خدمت خالصانه به فرهنگ و. آموزش این شهر .. چه اندوخته و سپرده ای دارد .. ویا  امروز چه مزیت و  ثروت و مکنتی را بیش از هم قطازان خود در سیستم اقتصاد آزاد ایران تصاحب نموده است ؟؟؟؟؟/ قیاس کنید ::: آن کسی را که فقط 4 یا 5 سال خلیج رفته .. و  یا از امور اراضی زمینی را تصرف کرده و یکشبه باغ 2 هکتاری  او که با زمین منابع طبیعی ازدواج کرده و صبحگاهان در اثر وضع حمل این ازدواج نامبارک مولود  20 هکتار زمین  متولد شده   ...و همیشه و در هر حال  تنها به فکر خودش بوده و زن و بچه اش   ... با حاج آقا رحمانیان  چه فرقی دارد ؟؟؟؟؟؟؟؟  چرا تا اینحد تنگ نظریم .. چرا بجای اینکه به امثال ایشان با نگاههایمان ؛رفتارمان ؛  مهربانیمان و نیز  احترام مضاعفمان ...   خسته نباشید بگوئیم . بعکس  در بعضی مواقع دل این عزیزان را  با نیشهای نا آگاهانه  بدرد می آوریم .. فکر کنید که در طول این  22  سال  مدیریت آقای حاج رحمانیان  در  دبیرستانهای مطهری و دبیرستان خواجه نصیر که دبیرستان  نمونه جهرم  بود ..... هرسال تنها  اگر 50  نفر را در رشته های مختلف به دانشگاه فرستاده باشد  چند صد نفر متخصص در عموم رشته ها را به  جامعه  ما تقدیم کرده است .. عزیزان کمی انصاف داشته باشیم و فکر کنیم که ایشان  اگر 30 سال در هر شغل دیگری غیر از دبیری فعالیت داشتند .. امروز  چه کسی بودند ...  ؟؟؟؟؟؟؟؟و چه  ثروتی را  اندوخته بودند .. .؟؟؟؟؟..  و  p>   گرچه همچون خم می .. غل زده و در جوشم      مهر بر لب ز ده خون میخورم و خاموشم  نگذارید ... نگذارید ... شما را به تمام مقدسات سوگند میدهم که  اجازه ندهید تا بی تفاوتی نسبت به بزرگان و معتمدین و محترمین در میان ما باب شود .. نگذارید دل این عزیزان از دست ما بگیرد و یا غبار اندوهی بر صورتشان نشیند.. روزگار  امروز ایشان .. آئینه فردای ماست .. پس احترام به امثال ایشان احترام به آینده خود ماست .. بیائید تا چون زمان ماضی ... بزرگانمان را عزیز و محترم بشماریم . اجزا و سلول هر جامعه از وجود من و تو ساخته میشود و هر هنجار و ناهنجاری از کنش و واکنش من و تو قانونمند میشود  و>>>>>>>>>> من اگر بنشینم تو اگر بنشینی         چه کسی برخیزد .. >>>>>>> برخیزید  چه کسی برمیخیزد  تا همچون گذشته با ابن امواج خروشان و   مخرب و فرهنگ سوز  مبارزه کند .. ما مسلمان و ایرانی هستیم و در پیشینه های ما همیشه بزرگان و معلمان مورد تکریم و احترام بوده اند ... فرزند تو  فرزند من  نوه تو و نوه من ..    اگر امثال حاج رحمانیان را نمیشناسد .. من و تو  باید آنها را روشن کنیم و بگوییم  که ایشان کیست و تا چه حد ما  و جامعه ما مدیون امثال ایشانیم  .....p> این مبحث ادامه دارد .. لطفا نظرات خود را ارسال کنید .با تشکر  محمد حسین رحمانیان کوشککی           


برچسب‌ها: زنگ انشاء
+ نوشته شده توسط خبر گزاری D.N در و ساعت |

مرد سیاسی همیشه در معرض دوبلای بزرگ (( نیش تهمت عوام    و نوش قدرت خواص )) است . ولی نباید نه از آن بنالد . نه به این ببالد . سیاستمدار موفق کسیست که از هردو برای رسیدن به مقاصد خود به یکسان منتفع شود (( محمدحسین رحمانیان)


      عدم دخالت اغراض شخصیی

نگذارید اغراض و سلایق  شخصی  . شما  .  در بیان  واقعی  از عملکرد و سوابق نمایندگان  دخیل شود .(محمدحسین رحمانیان )

دور خیزی دیگر از رضائی کوچی

اینبار (( کوچ   ))  رضائی کیست .

چه کسی  لٌنگ  را به وسط گود  پرتاب میکند.؟؟؟؟

آیا رضائی آماده تر و با اعتماد بنفس تراز دوره قبل بمیدان میاید  .

 رقبای  رضائی  ناشناس ولی جویای نام ؟؟؟

رقیب اصلی رضائی  کیست ؟؟؟

چه کسی  دور از چشم بقیه  مشغول گرم کردن است ؟؟؟؟

 آیا  لابی گری با اقشار  مختلف جامعه برای رقبای رضائی موثر است ؟؟ .

 مردم   میخواهند خودشان در وزن کشی حضور داشته باشند . آنها نمیخواهند فقط ناظر و تماشاچی باشند. 

 هم وزن رضائی کوچی  در این مبارزه کیست ؟؟؟؟؟

 

توجه فرمائید >>>توجه فرمائید<<<<<

صدایی که الان میشنوید صدای آژیر قرمز است 

ومعنی و مفهوم آن اینست که جارچی به میدان آمده 

و اکنون  چرت و پرت گوئیهای خود  را شروع خواهد کرد . لطفا گوش خود را گرفته  و چشم خود رابسته  و  مثل شاهین  تند و سریع از این وبلاگ خارج شوید. ... در صورت عدم خروج از این وبلاگ مسولیت شنیدن  و عوارض آن بعهده خودتان  میباشد. ....... 

برو بیرون دیگه .... برو یه سایت دیگه 

نمیری .. واقعا میخوای ادامه بدی .... 

اصلا به من چه مربوطه این تو و اینم جارچی . بفرما ..........

 

 

  اگر مثل گاو گنده باشي،ميدوشنت، اگر مثل خر قوي باشي،بارت مي كنند، اگر مثل اسب دونده باشي،سوارت مي شوند.... فقط از فهميدن تو مي ترسند

                             دکتر شریعتی

 

سر مقاله ویژه از سردبیر

  بیان دو مسئله مهم 

 

1- در مورخ 1390/7/15 ساعت 8 شب  در منزل یکی از دانشجویان فعال  دانشگاه شیراز  که جهرمی هستند .و محبت کرده و تعدادی از دانشجویان و جهرمیهای مقیم شیراز  را جهت بررسی اوضاع انتخابات جهرم به منزل دعوت کرده بودند. دعوت شده و  ما هم از خدا خواسته اونجا پلاس شدیم  از لحظه اول ورود متوجه نگاههای سنگین بعضی از حاظرین شدم  که اگه چاره داشتند و از پلیس 110 حساب نمیبردند در دم اون کاری که نباید بشه را کرده بودند  بگذریم خلاصه . بهانه برگزاری جلسه موضوعات  ذیل بود .

 1-بررسی  خدمات نمایندگان دوره قبل و نماینده فعلی  جهرم

 ))bellman-2 چگونگی  ارتباط و همکاری  با وبلاگ جارچی ( (

 3-  بررسی معیارهای انتخاب اصلح و نیز  جهت دهی افکار به سوی  کاندیدای مورد نظر

پس از صحبت برخی از آقایان و شنیدن  صد جور 

متلکهای جور وا جور برای حضور اینجانب  در آن جلسه از جاسوس خواندن  و جیره خوار بودن و دادن لقب  شیرین خبر چین  به  اینجانب گرفته تا رانده شده از درگاه بزرگان ... همه را شنیدم و به رسم مدنیت و اصول اولیه فرهنگ و قانون  گفتمان   دم نزدم تا این جو روشنفکر مابانه در اثر بی مبالاتیهای من  دچار تلاطم نشود . حتی نفسم را شمرده شمرده بیرون میدادم که یه وقت  تبدیل به سونامی  نشه خلاصه  نوبت اظهار فضل به من رسید و من هم که حسابی خودم را آماده کرده بودم  بادی در غبغب انداخته و با یک ژست فوق مدرن و کلاسیک و یک پوزشن غربی مثل آرتیست فیلم پدرخوانده شروع به صحبت کردم . صحبتهائی که سرو ته اش را آخر خودم هم  نفهمیدم . بقول شاعر گه از آلمان بر او خواندم گه از روم //// ولی مطلب از اول بود معلوم .. 

 از  ارتباط با نمایندگان ادوار قبل و خدمات و غفلتهای بعضی از آنان  گفته  و در مقام نتیجه گیری و قیاس بین افراد و خدمات آنها و بیان خصوصیات اخلاقی و شخصیتی  وخدمات انجام شده  در زمان تصدی هر کدام نکاتی را بیان نموده و نام دکتر رضائی را فی المثل از زمان  سمت شهرداری تا زمان  نمایندگی ایشان به نقد و بررسی دیگران  واگذار کردم . هنوز نام ایشان از دهان من خارج نشده بود که دیدم یکی از آقایان روبروی من چنان با ته آرنج به پهلوی نفر کناری کوبید که طرف  نیم متر به هوا پرید و با اشاره به او فهماند که بله اینم ( یعنی من ) اهل بخیه است . ما هم بروی مبارک خود نیاورده و صحبت را ادامه دادیم  ولی ظاهرا  حرفهای بنده به  مذاق بعضی از حاظرین خوش نیامد و  دو نفر از جوانان عزیز با  بر چسب هواداری و نیز جیره خوری از سفره آقای دکتر رضائی  به استقبال  کلام و نقد بنده آمدند . . به همین دلیل چون  مطمئن هستم  که این آقایان  بطور حتم  صحبتهای آنشب بنده  را در بوق و کرنا کرده و در همه   تریبونها برای اثبات عدم استقلال این وبلاگ  و نیز  وابستگی من به حواریون دکتر رضائی را انتشار خواهند داد . مجبورشدم که در این وبلاگ  رسما  اعلام  کنم  که صرف نظر از  دوستی بنده با دکتر رضائی و نیز علاقه ای که به شخص ایشان بعنوان  محمد رضا رضائی  نه  بعنوان نماینده جهرم دارم  و اینکه اگر بنده در هرجائی غیر از اینکه  گفته ام که :(( ایشان فردی خود ساخته و پر انرژی و با اعتماد بنفس عالی  هستند )).  کس یا کسانی تعریف و یا تمجید دیگری به رسم  چاپلوسی و یا جیره خواری در هرکجا ازمن  نسبت به ایشان شنیده است شنونده ماذون و مختار و مدیون است که با ذکر نشانی  بیان کند .  و نیز دراینجا  اعلام میکنم که  هر کسی  مطلع است  یک سر سوزن ازدکتر رضائی  بصورت  مستقیم و غیر مستقیم و یا حتی پیرو  سفارشات ایشان به من سود  رسیده  است . بدون هیچ محدودیتی تمنا میکنم که بیان فرمایند.  بحث من   در آن جلسه و در این نوشته  فقط بر این مبنا بوده و هست  که نظرات و اغراض شخصی را دراین نقد و بررسیها دخیل نکرده و صرفا  توانائیهای و خدمات  هر کاندیدا را بیان کنید.  همچنین از جناب دکتر رضائی  و نیز رئیس دفتر ایشان  استدعا میکنم چنانچه از طرف ایشان  در دوران نمایندگی به هر نوعی  بنده مورد تفقد و سفارش  قرار گرفته و یا ایشان  نقشی در  امور حرفه ای اینجانب داشته اند . بدون هیچ پرده پوشی بیان فرمایند. البته لازم بذکر است که  بیان نظرات فوق از طرف بنده دلیل بر طرفداری و یا سمپاتی  بنده  و یا مخالفت و خصومتی از آقای دکتر رضائی  نیست . و  باید این نکته را نیز متذکر شوم که  من و ایشان  هیچگونه دشمنی شخصی و عقیدتی را با هم نداشته و نخواهیم داشت . و  در هرکجا که ایشان لازم بداند که من میتوانم  به اندازه یک سر سوزن  برای مردم و نیز اهداف و برنامه های مردمی  ایشان مفید  باشم  مطمئن باشید که من   بدون منت همکاری  خواهم کرد. بنده اگر خدمتی به یک کاندیدای بخصوص کرده ام  تنها و تنها به عشق عمران و آبادانی این مرزو بوم بوده نه رسیدن به مطامع شخصی که  نمیدانم تا چه حد این کار درست یا غلط بوده است .   موضوع بی توقع بودن اینجانب را  میتوانید از عزیزان مجلسی ادوار قبل نیز  سوال بفرمائید.

     هر خدمتی که کردم بی مزد بود و منت    

                                یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت

 

  هی جار جار جار جار هی جاررررررررررر

چرا به ما   پیغام و پسغام میدهید  چرا تحدید میکنید ..؟؟؟       که هر مطلبی را ننویسید؟؟؟؟ .

حتما بخوانید ....

2- برخی از کاندیداهای عزیز و گرامی و حواریون آنان  با ارسال ایمیل . پیامک و یا فرستادن قاصد با تحدید و تطمیع و تشویق  از من خواسته اند که به نوعی  با نوشتن برخی ......و ارائه برخی مطالب هدایت شده  از آنان و یا یک گروه  خاص تمجید  شود  و یا مطالب یا نقاط  ضعف از آنان  بیان  نشود . ضمن اظهار تاسف از بیان این دیدگاه بسیار سطحی  از طرف کسانی که داعیه اصلحیت و برتری  را دارند .  در همینجا اعلام میکنم که  بنده مدیون هیچ کس نیستم و تعهد به احدی نداده ام و باردار هیچ قشرو گروه و دسته ای نبوده و نخواهم بود . و من بعد  از طرف هر کسی  در هر پست و مقامی چنین تحدید و تطمیعی مطرح گردد. بلافاصله با ذکر تمام مشخصات برای قضاوت عمومی  در این وبلاگ  به  نمایش خواهم گذاشت .

در پاسخ به مشت پرکردن بعضیها ......

اي دوست نفس در آن حوالي چند است؟

يك سينه هواي خشك و خالي چند است؟

اينجا كه مپرس نيست .   گر آنجا هست

يك جرعه شراب بي خيالي چند است؟

 

پاسخها :

**********************************

  ای دوست نفس بسي گران است اين جا 

يك سينه هوا قيمت جان است اين جا

اينجا كه نفس كشي نمي بينم من

چون شير اسير روبهان است اين جا

**********************************

 ای دوست نفس در این مکان ارزان است

اما نفسی که در خور دونان است

آن تازه هوائی که شما میخواهید

هر سینه آن قیمت چندین جان است

*********************************

 

 

واما  سودای نمایند گی و وکالت مردم

 

 

 براستی

اینبار چه کسی بر صندلی فیروزه ای و چرمی و خوشنشین پارلمان جهت خواب نیمروزی  تکیه میزند.

 

لطفا طبق معمول و روال گذشته دراین بحث شرکت کنید.

مطمئن باشید که نظرات شما با حفظ رعایت  حریم خصوصی دراین وبلاگ منعکس میشود.

لطفا اخلاق و منش ژور نالیستی را رعایت فرمائید .و از بیان هرگونه تهمت و افترا و نیز درج خبرهای موهوم  خود داری نمائید .


 

1- غفلتها و  خدمتها

 

تردیدی نیست که ما مردم شرق و خصوصا ایرانیان انسانهای فوق العاده احساساتی . رئوف

مهربان و وطن دوست با یک پیشینه مذهبی بسیار قوی و مثبت در کانون تحولات دیروز و امروز هستیم  . بحث انتخابات و انتخاب برترین نماینده برای ورود به مجلس بعدی یک بحث علمی اخلاقی اجتماعی ایست که چنانچه از طرف کارشناسان و اهل فن مورد بررسی و کنکاش قرار نگیرد ممکن است باز دچار بی تدبیری و نیز بی تفاوتی در امر انتخابات شده و کسانی دیگر

ویا اپورتونیستهای حرفه ای  با به میدان آمدن و سوار شدن براموج  احساسات پاک  مردم بازی را به نفع خود به اتمام رسانند. پس بیائید . عقل را بر احساسات رجحان داده و به جای شعارهای سطحی . ((این کاندید هم شهریست این یکی هم محلیست آن یکی نیست وووو دارد ........ ندارد

 یا آن یکی شهری  نیست ـ  آن یکی هست . همه اینها را بدور ریخته و با انتخاب یک سری ایده آل های مدرن    عملکرد و یا سوابق  هر کاندید را به بوته نقد خود و آنانی که قدرت قلم زنی دارند  به قلم خود بسپارند. بی شک ما قدرت قضاوت و نقد درمورد عموم کاندیداهای عزیز در کشور  را نداریم و تنها میتوانیم به شهر و استان خود قناعت کرده و این مهم را به انجام رسانیم بدون هیچ گونه حب و بغض . از شهر خودم جهرم شروع میکنم .

 

جهرم و نمایندگانش

باید به جای اینکه بگوئیم فلانی کجائیست . بگوئیم 

فلانی برای این شهر و مردم اینشهر چه کاری کرده است . یادمان باشد که تنها املاء نانوشته غلط ندارد 

وگرنه هر کس میدان دار خدمت به مردم شد . باید آمادگی حل بسیاری مشکلات و یا حتی بروز  اشتباهات را داشته باشد.ما نیز باید این موضوع را قبول کنیم که خدمت با حواشی و یا مسائلی همراه است که شاید به مذاق ما خوش نیاید.  

............... 

شهر جهرم با طبیعتی عالی و نیز مردمی به نسبت مرفه و با سواد و تلاشگر در استان فارس قرار دارد مردم آن بسیار سیاسی و روشنفکر

بوده و همیشه  و هرکجا یاور دولتمردان و مطیع روحانیت بوده و هستند . مشخصه بارز این شهر که از دیر باز این میراث شوم را به آیندگان خود منتقل نموده و حتی با کمال تاسف در قشر روشنفکر و تحصیلکرده نیز این امر نمود دارد. محله گرائی و نیز تعصبات پوچ

   ناسیونالیست   خرد و اما در مواقعی  فاقد مهارکنترل در مردم این شهر  میباشد. در زمانی که دیدگاههای جهان وطنی و نیز سیاستهای دهکده جهانی در راه بسط و گسترش است . ما هنوز در حل مشکل این شخص از کجاست

و آن از کجاست . این جهرمیست و آن دیگری نیست  در اندیشه های خود غرق و بدنبال ساحل نجات نیستیم . امروز اوباما با پسوند نام اسلامی حسین با پدری آفریقائی رئیس جمهور کشوریست که تقدیر جهان را رقم میزند . یک نسل قبل پدر و پدر بزرگ او بردگان آفریقائیبودند که فقط خدمت به سفید پوستان را دغدغه خود میدانستند .

 این رشته سری دراز دارد .

+ نوشته شده توسط خبر گزاری D.N در و ساعت |